Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

MIG: Στα 172,1 εκατ. τα EBITDA θυγατρικών το 2016

Ανοδικά κινήθηκαν τα EBITDA των θυγατρικών παρά το δύσκολο οικονομικό περιβάλλον. Η Καθαρή Εσωτερική Αξία (NAV) στα €666 εκατ. και αντιστοιχεί σε €0,71 ανά μετοχή. Πώς κινήθηκαν οι επιμέρους θυγατρικές.

MIG: Στα 172,1 εκατ. τα EBITDA θυγατρικών το 2016

Οριακή μείωση (3%) κατέγραψαν οι ενοποιημένες πωλήσεις του Ομίλου MIG το 2016 και ανήλθαν στα €1,10 δισ. Η μείωση οφείλεται στις συνεχιζόμενες αντίξοες συνθήκες στους κλάδους δραστηριότητας των θυγατρικών του Ομίλου, λόγω της συνέχισης των περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίων, που ισχύουν από την 26.06.2015, με τις συνακόλουθες επιδεινούμενες συνθήκες ρευστότητας στην αγορά, καθώς και των φορολογικών και ασφαλιστικών μεταρρυθμίσεων που συνέτειναν στη μείωση της κατανάλωσης των νοικοκυριών κατά τη διάρκεια του 2016 (χαρακτηριστικό παράδειγμα η πτώση των πωλήσεων λευκού γάλακτος στην Ελληνική αγορά κατά 12% έναντι του 2015).

Τα λειτουργικά αποτελέσματα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) στο σύνολο των θυγατρικών το 2016 διαμορφώθηκαν σε κέρδη €172 εκ έναντι €162 εκ το 2015 (αύξηση 6% έναντι του 2015). Οι συνεχιζόμενες προσπάθειες βελτίωσης της αποδοτικότητας και εξορθολογισμού της δομής του κόστους συνέβαλαν στη διεύρυνση του περιθωρίου EBITDA στο σύνολο των θυγατρικών στο 15,6% έναντι 14,2% το 2015, όπως σημειώνεται στη σχετική ανακοίνωση.

Τα ενοποιημένα αποτελέσματα EBITDA του Ομίλου παρουσίασαν αύξηση 7% και ανήλθαν σε κέρδη €134εκ, έναντι €125εκ το 2015. Τα αποτελέσματα του 2016 επιβαρύνθηκαν με ποσό €15εκ (€14εκ για τον όμιλο VIVARTIA και περίπου €1εκ για τη SINGULARLOGIC) από τη διενέργεια απομείωσης στα υπόλοιπα απαιτήσεων των θυγατρικών από τον όμιλο ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ, στο πλαίσιο της αναδιάρθρωσης του ομίλου. Η εν λόγω επιβάρυνση αποτελεί πρόβλεψη πέραν της συνήθους δραστηριότητας των θυγατρικών.

Τα ενοποιημένα αποτελέσματα προ-φόρων του Ομίλου παρουσίασαν ζημία ύψους €86εκ, έναντι ζημίας €120εκ το 2015. Τα εν λόγω αποτελέσματα επιβαρύνθηκαν με ζημίες απομείωσης στοιχείων του ενεργητικού ποσού €44εκ το 2016 έναντι €50εκ το 2015. Τα ενοποιημένα αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας παρουσίασαν ζημία €85εκ, έναντι ζημίας €113εκ το 2015.

Η Καθαρή Εσωτερική Αξία (NAV) την 31.12.2016 ανήλθε στα €666εκ (έναντι €783εκ την 31.12.2015), που αντιστοιχεί σε €0,71 ανά μετοχή (έναντι €0,83 την 31.12.2015). Τα ελεύθερα ταμειακά διαθέσιμα σε ενοποιημένη βάση για τον Όμιλο ανήλθαν στα €138εκ.

Οι ενοποιημένες δανειακές υποχρεώσεις του Ομίλου την 31.12.2016 ανήλθαν σε €1,67 δισ, μειωμένες κατά €19εκ έναντι της 31.12.2015.

Οι στρατηγικής σημασίας θυγατρικές του Ομίλου MIG συνεχίζουν τη θετική πορεία τους παρά τις συνεχιζόμενες αντίξοες συνθήκες στους κλάδους δραστηριότητας τους, εν μέσω της παρατεταμένης ύφεσης της Ελληνικής οικονομίας, σημειώνει η διοίκηση.  

Όμιλος ATTICA: οι ενοποιημένες πωλήσεις το 2016 ανήλθαν στα €269εκ (μείωση 3% έναντι του 2015) ενώ τα ενοποιημένα κέρδη EBITDA διαμορφώθηκαν στα €70εκ (έναντι €81εκ το 2015). Οι κύριοι παράγοντες διαμόρφωσης των αποτελεσμάτων του 2016 σχετίζονται με τον αντίκτυπο των προσφυγικών ροών στα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου και των Δωδεκανήσων κατά τη διάρκεια του 2015, καθώς και με τον αυξανόμενο ανταγωνισμό στις ακτοπλοϊκές μεταφορές κατά τη διάρκεια του 2016.

Το συνολικό μεταφορικό έργο του ομίλου ATTICA κατά τη διάρκεια του 2016 αυξήθηκε 4% στα ΙΧ οχήματα και 7% στα φορτηγά, ενώ μειώθηκε 10% στους επιβάτες, έναντι του 2015. Τα συνολικά δρομολόγια των πλοίων μειώθηκαν οριακά κατά 1% έναντι του 2015. Η διοίκηση της ATTICA συνεχίζει να επεξεργάζεται σχέδια ενίσχυσης του κύκλου εργασιών με νέους συνδυασμούς δρομολογίων καθώς και περαιτέρω ανάπτυξη σε νέες διεθνείς αγορές.

Ειδικότερα, στα άμεσα σχέδια της διοίκησης είναι η περαιτέρω δραστηριοποίηση της νεοσυσταθείσας εταιρίας Africa Morocco Links (AML) στις γραμμές μεταξύ Μαρόκου και Ηπειρωτικής Ευρώπης και η ενίσχυση του στόλου της.

Όμιλος VIVARTIA: εξαιρουμένης της επιβάρυνσης ποσού €14εκ από τη διενέργεια απομείωσης στα υπόλοιπα απαιτήσεων από τον όμιλο ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ (πρόβλεψη πέραν της συνήθους δραστηριότητας, στο πλαίσιο της διαδικασίας αναδιάρθρωσης του εν λόγω ομίλου), τα αναπροσαρμοσμένα κέρδη EBITDA αυξήθηκαν 20% έναντι του 2015 στα €60εκ. Η εν λόγω αύξηση οφείλεται στη βελτίωση της αποδοτικότητας και στη συνεχιζόμενη αποτελεσματική διαχείριση του κόστους, όπως αυτή απεικονίζεται στη διεύρυνση του αναπροσαρμοσμένου περιθωρίου κέρδους EBITDA κατά σχεδόν 2 ποσοστιαίες μονάδες έναντι του 2015, στο 10,4%. Περιλαμβανομένης της προαναφερθείσας απομείωσης, τα δημοσιευμένα κέρδη EBITDA ανήλθαν στα €46εκ έναντι €50εκ το 2015.

Παρά τις αρνητικές επιπτώσεις στην αγορά από τη διακοπή λειτουργίας της αλυσίδας ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ και την εν γένει μείωση της καταναλωτικής δαπάνης των νοικοκυριών, οι εταιρίες του ομίλου Vivartia διατήρησαν την ηγετική τους θέση στους κύριους τομείς δραστηριότητας, τόσο στην αγορά του φρέσκου γάλακτος (μερίδιο αγοράς 33% το 2016) όσο και στην αγορά των κατεψυγμένων λαχανικών (μερίδιο αγοράς 63% το 2016).

Η Vivartia παραμένει ηγέτιδα εταιρία τόσο στη συνολική αγορά λευκού γάλακτος στην Ελλάδα (μερίδιο αγοράς 28% το 2016) όσο και στον κλάδο εστίασης με παρουσία 518 σημείων στη χώρα.

Όμιλος ΥΓΕΙΑ: το κύριο χαρακτηριστικό των αποτελεσμάτων είναι η σημαντική ενίσχυση των λειτουργικών κερδών EBITDA (αύξηση 45% στα €32εκ έναντι €22εκ το 2015). Η αύξηση των πωλήσεων (αύξηση 3% στα €228εκ έναντι €222εκ το 2015) σε συνδυασμό με τη συνεχιζόμενη βελτίωση της αποδοτικότητας συνέβαλαν στη διεύρυνση του περιθωρίου EBITDA κατά 4 ποσοστιαίες μονάδες στο 14,0%. Στις ενοποιημένες πωλήσεις και τα αποτελέσματα EBITDA περιλαμβάνεται η επιβάρυνση λόγω της υποχρέωσης εφαρμογής των μηχανισμών αυτόματης επιστροφής και εκπτώσεων (claw back και rebate) στον κλάδο υγείας, οι οποίοι ισχύουν από 01.01.2013 έως 31.12.2018. Ο Όμιλος ΥΓΕΙΑ ακολουθώντας το πλάνο της μακροπρόθεσμης στρατηγικής του, συνεχίζει να επιδεικνύει αυξητικούς ρυθμούς τόσο του κύκλου εργασιών όσο και της λειτουργικής κερδοφορίας, επιβεβαιώνοντας την κυρίαρχη θέση που κατέχει στον κλάδο.

Όμιλος SingularLogic: εξαιρουμένης της επιβάρυνσης ποσού περίπου €1εκ από τη διενέργεια απομείωσης στα υπόλοιπα απαιτήσεων από τον όμιλο ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ (πρόβλεψη πέραν της συνήθους δραστηριότητας), τα αναπροσαρμοσμένα λειτουργικά κέρδη EBITDA του 2016 διαμορφώθηκαν στα €5,4εκ, παρουσιάζοντας κάμψη 9% έναντι του 2015. Σημειώνεται ότι τα αποτελέσματα του 2015 είχαν ενισχυθεί από την ανάληψη των έργων των Βουλευτικών Εκλογών του Ιανουαρίου και του Σεπτεμβρίου 2015, καθώς και του Δημοψηφίσματος του Ιουλίου 2015.

Το περιθώριο του αναπροσαρμοσμένου EBITDA ακολουθεί αυξητική τάση, λόγω της βελτίωσης του μίγματος πωλήσεων προς λύσεις πληροφορικής που βασίζονται σε «ιδιοπαραγόμενο» λογισμικό, σε συνδυασμό με τη συνεχιζόμενη βελτιστοποίηση της δομής κόστους.

Πωλήθηκε η Sunce Koncern

Στο πλαίσιο της στρατηγικής διαχείρισης του χαρτοφυλακίου επενδύσεων του Ομίλου MIG, μέσω της σταδιακής αποεπένδυσης από μη-στρατηγικής σημασίας συμμετοχές, ανακοινώθηκε την 21.03.2017 η επιτυχής ολοκλήρωση της συμφωνίας πώλησης του συνόλου των μετοχών που κατέχει η MΙG στην κροατική εταιρία «SUNCE KONCERN d.d.» (οι μετοχές αντιστοιχούν σε ποσοστό 49,99% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας) σε εταιρία συμφερόντων της οικογένειας Andabak, που αποτελούν τους μετόχους πλειοψηφίας. Το τίμημα της συναλλαγής ανήλθε σε €43 εκατ. και θα καταβληθεί εξ ολοκλήρου κατά την ολοκλήρωση της συναλλαγής, η οποία έχει συμφωνηθεί να λάβει χώρα μέχρι την 15.06.2017.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v