Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Σαράντης: Στα €6,11 εκατ. τα EBITDA στο τρίμηνο

Οι πωλήσεις του Ομίλου κατά το Α’ τρίμηνο του 2017 ανήλθαν σε €73,93 εκ. ευρώ συγκριτικά με € 66,21 εκ. ευρώ το αντίστοιχο περυσινό τρίμηνο, σημειώνοντας αύξηση κατά 11,66%.

Σαράντης: Στα €6,11 εκατ. τα EBITDA στο τρίμηνο

Τα οικονομικά αποτελέσματα του Ομίλου της Σαράντης κατά το Α’ τρίμηνο του 2017 δεικνύουν μια θετική αρχή για το 2017.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, ο Όμιλος παρουσίασε διψήφιο ποσοστό αύξησης στις πωλήσεις και στην κερδοφορία, επιδεικνύοντας ταυτόχρονα βελτίωση στα περιθώρια κέρδους, παρά την συνεχιζόμενη αβεβαιότητα στην αγορά.

Οι πωλήσεις του Ομίλου κατά το Α’ τρίμηνο του 2017 ανήλθαν σε €73,93 εκ. ευρώ συγκριτικά με € 66,21 εκ. ευρώ το αντίστοιχο περυσινό τρίμηνο, σημειώνοντας αύξηση κατά 11,66%, στην οποία συνέβαλε τόσο η ισχυρή θέση του Ομίλου στην αγορά και η ανανέωση του προϊοντικού χαρτοφυλακίου του Ομίλου, όσο και η αποτελεσματική επικοινωνιακή στρατηγική.

Σημαντική ανάπτυξη επέδειξαν τόσο η Ελλάδα, όσο και οι ξένες χώρες του Ομίλου. Η Ελλάδα, παρουσίασε αξιοσημείωτη άνοδο πωλήσεων της τάξης του 16,55% στα €28,32 εκ., απόδοση εντυπωσιακή συγκριτικά με την τάση του δείκτη του λιανικού εμπορίου. Οι ξένες χώρες που αντιπροσωπεύουν 61,7% του συνόλου των πωλήσεων του Ομίλου, σημείωσαν άνοδο κατά 8,83% στα €45,61 εκ. από € 41,91 εκ. το περυσινό Α’ τρίμηνο.

Επιπλέον:

* Τα Κέρδη Προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA) αυξήθηκαν κατά 15,21% στα € 6,11 εκ. από €5,31 εκ. και το περιθώριο EBIΤDA διαμορφώθηκε στα 8,27% το Α’ τρίμηνο του 2017 από 8,02% το αντίστοιχο περυσινό τρίμηνο.

* Τα Κέρδη Προ Φόρων και Τόκων (ΕΒΙΤ) ανήλθαν σε €4,94 εκ. από €4,23 εκ. το Α’ τρίμηνο του 2016, αυξημένα κατά 16,90% και το περιθώριο ΕΒΙΤ ανήλθε σε 6,68% από 6,38% το αντίστοιχο περυσινό τρίμηνο.

Η διοίκηση του Ομίλου είναι αφοσιωμένη στο επενδυτικό της πλάνο το οποίο προσδοκεί να επιφέρει περαιτέρω ανάπτυξη στις στρατηγικές κατηγορίες σε όλες τις χώρες του Ομίλου και να δημιουργήσει πρόσθετη αξία στους μετόχους του (η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων ενέκρινε την διανομή μερίσματος για την χρήση 2016 ύψους 0,1750 ευρώ ανά μετοχή το οποίο θα πληρωθεί την 16 Μαίου 2017).

Έμφαση δίνεται στην ανανέωση και στον εμπλουτισμό του προϊοντικού χαρτοφυλακίου, καθώς και στο επενδυτικό πλάνο εξαγορών προστιθέμενης αξίας ικανών να επιφέρουν υψηλές αποδόσεις, να διευρύνουν τα περιθώρια κέρδους και να προσφέρουν συνέργειες, ενώ παράλληλα η διοίκηση επικεντρώνεται στην δημιουργία ελεύθερων ταμειακών ροών και την αποτελεσματική διαχείριση του κεφαλαίου κίνησης.

Η διοίκηση του Ομίλου ατενίζει με αισιοδοξία το 2017, παρά τις όποιες προκλήσεις, καθώς ο Όμιλος έχει ισχυροποιήσει περαιτέρω την θέση του στη αγορά και είναι κατάλληλα τοποθετημένος για περαιτέρω αύξηση των μεριδίων αγοράς του καθώς και για την αξιοποίηση ευκαιριών που θα του προσδώσουν επιπλέον αξία.

Σημειώνεται ότι ο Όμιλος Σαράντη θα δημοσιεύσει τα Ενοποιημένα Οικονομικά Αποτελέσματα του Α’ Εξαμήνου 2017 καθώς και την Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση Έτους 2017 σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Ν. 3556/2007 και το Ν. 4374/2016.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v