Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Στις 19 Ιουνίου η Γενική Συνέλευση της Μαθιός

Μεταξύ των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης περιλαμβάνεται η εγκριση συμμετοχής στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου θυγατρικής που θα αποφασιστεί στην Γενική Συνέλευση της Εταιρείας στις 8/6/2017 και θα προταθεί για ποσόν 3.930 ευρώ.

Στις 19 Ιουνίου η Γενική Συνέλευση της Μαθιός

Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Μαθιός Πυρίμαχα που ελήφθη κατά τη συνεδρίασή του στις 17/5/2017 και σύμφωνα με τον νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας ,καλούνται οι κάτοχοι κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 19η Ιουνίου 2017 ημέρα Δευτέρα  και ώρα 11.00 πμ. για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των εξής  θεμάτων της ημερήσιας διάταξης :

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1.      Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων και των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της οικονομικής χρήσης από 1 Ιανουαρίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2016 οι οποίες έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα έπειτα από την ακρόαση των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.

2.      Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της Χρήσεως 2016.

3.      Έγκριση της προτεινόμενης από το Διοικητικό Συμβούλιο διαθέσεως αποτελεσμάτων.

4.      Έγκριση των καταβληθείσων αμοιβών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις παρασχεθείσες υπηρεσίες τους κατά την χρονική περίοδο από 1-1-2016 έως 31-12-2016, προέγκριση και καθορισμός των αμοιβών των για την διαχειριστική χρήση 2017.

5.      Εκλογή Τακτικού και Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για τη χρήση 2017 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.

6.      Έγκριση  συμμετοχής στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της θυγατρικής εταιρείας ΜΠΑΟΥ ΜΑΡΚΕΤ Α.Ε. που θα αποφασιστεί στην Γενική Συνέλευση της Εταιρείας  στις 8/6/2017  και θα προταθεί για  ποσόν  3.930 ευρώ, με την έκδοση σε τιμή υπέρ το άρτιον 1.500  νέων μετοχών ονομαστικής αξίας  2,62 εκάστης , σε τιμή  έκδοσης 22,00  ευρώ ανά μετοχή με μερική ή ολική κάλυψη του ποσού της αύξησης

7.       Χορήγηση, κατ' άρθρο 23 παρ. 1 κ.ν. 2190/1920, άδειας στα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και σε ∆ιευθυντές της Εταιρείας να μετέχουν σε εταιρείες και σε ∆ιοικητικά Συµβούλια ή στη ∆ιεύθυνση Εταιρειών του Ομίλου ή άλλων εταιρειών, ακόμα και αν αυτές επιδιώκουν παρόμοιους σκοπούς, και παροχή ειδικής άδειας, κατ' άρθρο 23α  παρ. 2 κ.ν. 2190/1920, για τη σύναψη, παράταση ή ανανέωση της ισχύος συμβάσεων μεταξύ της Εταιρείας και των µετ' αυτής συνδεδεµένων, κατά την έννοια του άρθρου 42ε  παρ. 5 κ.ν.2190/1920, εταιρειών.

8.       Εκλογή  νέου  Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός των ανεξάρτητων μελών του

9.      Εκλογή μελών Επιτροπής Ελέγχου  σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν. 4449/2017.

10. Eπανέγκριση από την Τακτική Γενική Συνέλευση,  της από 25/8/2016 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας, περί παροχής εταιρικής εγγύησης κατ' άρθρο 23α του ΚΝ 2190/1920, υπέρ της συνδεδεμένης εταιρείας MATHIOS AD στο πλαίσιο συμβάσεων χρηματοδότησης της τελευταίας, σύμφωνα με την από 20 Ιουλίου 2016 έκθεση του Διοικητικού συμβουλίου της Εταιρείας για την συνδρομή  των προϋποθέσεων της παραγράφου 1 του παραπάνω άρθρου.  

Η εγγύηση παρεσχέθη σύμφωνα με την παραπάνω απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, προς την  Βουλγαρική Τράπεζα “PIRAEUS BANK BULGARIA AD”.

11.  Λοιπά Θέματα και Ανακοινώσεις
 

 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ

Στην Τακτική Γενική Συνέλευση της 19/6/2017 έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος και να ψηφίσουν Μέτοχοι που θα είναι εγγεγραμμένοι κατά την έναρξή της 14/6/2017 (ημερομηνία καταγραφής) στο αρχείο μετόχων της εταιρείας που τηρείται ηλεκτρονικά στην εταιρεία «Ελληνικά Χρηματιστήρια Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών, Εκκαθάρισης, Διακανονισμού και Καταχώρησης» (Ε.Χ.Α.Ε.), χωρίς να απαιτείται δέσμευση των μετοχών τους, η δε ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με τη μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην εταιρεία το αργότερο την τρίτη μέρα πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι μέχρι 16/6/2017. Κάθε μετοχή έχει δικαίωμα μίας ψήφου.

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του μετόχου προς τις διατάξεις του άρθρου 28Α του Κ.Ν. 2190/1920, αυτός μετέχει στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της. Η άσκηση των δικαιωμάτων δεν προϋποθέτει την δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει τη δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην ημερομηνία καταγραφής και στη Γενική Συνέλευση.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης απαρτίας, για τα θέματα της

ημερήσιας διάταξης, οι Μέτοχοι καλούνται:

- Σε Α' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση την 30/6/2017, ημέρα Παρασκευή  και ώρα 11 π.μ. στον Ρέντη ,Επιδαύρου 5, στην έδρα της εταιρείας, στην οποία έχουν δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου οι Μέτοχοι οι οποίοι θα είναι εγγεγραμμένοι στο αρχείο μετόχων της εταιρείας κατά την έναρξη της 26/6/2017 (ημερομηνία καταγραφής) ή/ και

- Σε Β΄ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση την 11/7/2017, ημέρα Τρίτη  και

ώρα 11 π.μ. στον Ρέντη ,Επιδαύρου 5, στην έδρα της εταιρείας, στην οποία έχουν δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου οι Μέτοχοι οι οποίοι θα είναι εγγεγραμμένοι στο αρχείο μετόχων της εταιρείας κατά την έναρξη της 7/7/2017 (ημερομηνία καταγραφής).

Στην περίπτωση επαναληπτικής Γενικής Συνελεύσεως, η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με την μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο την τρίτη ημέρα πριν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι έως την 27/6/2017 και 8/7/2017, αντιστοίχως.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΨΗΦΟΥ ΜΕΣΩ

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ

Ο μέτοχος συμμετέχει στην Τακτική Γενική Συνέλευση και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπων του. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Νομικά πρόσωπα μετέχουν ορίζοντας ως εκπροσώπους μέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο.

Ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Εταιρεία, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, κάθε συγκεκριμένο γεγονός, το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του μετόχου. Κατά την έννοια της παρούσας παραγράφου, μπορεί να προκύπτει σύγκρουση συμφερόντων ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος:

α) είναι μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή είναι άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα η οποία ελέγχεται από το μέτοχο αυτόν,
β) είναι μέλος του διοικητικού συμβουλίου ή της εν γένει διοίκησης της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας,
γ) είναι υπάλληλος ή ορκωτός ελεγκτής της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο, ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας,
δ) είναι σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις (α) έως (γ).
Ο διορισμός και η ανάκληση αντιπροσώπου του μετόχου γίνεται εγγράφως και κοινοποιείται στην Εταιρεία με τους ίδιους τύπους, τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης. 

Οι Μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση μέσω

αντιπροσώπου οφείλουν να καταθέσουν στην Εταιρεία τη σχετική εξουσιοδότηση

αντιπροσώπευσης που είναι διαθέσιμη στα γραφεία της εταιρείας στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων,Επιδαύρου 5, Ρέντη,182 33 και στην ιστοσελίδα http://www.mathios.com το αργότερο την τρίτη ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της κάθε Γενικής Συνέλευσης, δηλαδή έως την 16/6/2017 για την Τακτική Γενική Συνέλευση, έως την 27/6/2017 για την Α' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση και έως την 8/7/2017 για την Β΄ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση.

Το έντυπο διορισμού αντιπροσώπων κατατίθεται συμπληρωμένο και δεόντως υπογεγραμμένο από τον Μέτοχο στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας στην διεύθυνση, Επιδαύρου 5, 182 33 , Ρέντη ή αποστέλλεται στο φαξ 210-4903949 εντός των ανωτέρω προθεσμιών. Ο δικαιούχος , καλείται να μεριμνά για την επιβεβαίωση της επιτυχούς αποστολής του διορισμού.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Σε σχέση με την ανωτέρω Τακτική Γενική Συνέλευση οι Μέτοχοι της εταιρείας

έχουν και τα εξής δικαιώματα:

(Α) Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρ. 39 Ν. 2190/20, εφόσον εκπροσωπούν τουλάχιστον ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, μπορούν

με αίτησή τους, η οποία πρέπει να περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο δέκα πέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, να ζητήσουν από το Διοικητικό Συμβούλιο να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, πρόσθετα θέματα. Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση. Η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται με τον ίδιο τρόπο, όπως η προηγούμενη ημερήσια διάταξη, δεκατρείς (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης και ταυτόχρονα θα τίθεται στη διάθεση των μετόχων στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους κατά τα ανωτέρω.

(Β) Σύμφωνα με την παρ. 2α του άρθρ. 39 Ν. 2190/20, εφόσον εκπροσωπούν

τουλάχιστον ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, μπορούν με αίτησή τους, η οποία πρέπει να περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, να ζητήσουν από το Διοικητικό Συμβούλιο να θέσει στη διάθεση των μετόχων με ανάρτηση στην ιστοσελίδα της εταιρείας http://www.mathios.com, τουλάχιστον έξι (6) ημέρες πριν την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, σχέδια απόφασης για τα θέματα που έχουν περιληφθεί στην αρχική ή την αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη.

Σημειώνεται ότι το Διοικητικό Συμβούλιο δεν είναι υποχρεωμένο να προβαίνει

στην εγγραφή θεμάτων στην ημερήσια διάταξη ούτε στη δημοσίευση ή γνωστοποίηση αυτών μαζί με αιτιολόγηση και σχέδια αποφάσεων που υποβάλλονται από τους μετόχους κατά τις ανωτέρω υπό (Α) και (Β) περιπτώσεις, αντιστοίχως, αν το περιεχόμενο αυτών έρχεται προφανώς σε αντίθεση με το νόμο και τα χρηστά ήθη.

(Γ) Σύμφωνα με την παρ. 4  του άρθρ. 39 Ν. 2190/20  εφόσον εκπροσωπούν τουλάχιστον  το 1/20 του καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου, μπορούν με αίτησή τους,  που υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ηµέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση,  το ∆ιοικητικό Συµβούλιο υποχρεούται να ανακοινώσει στην Τακτική Γενική Συνέλευση τα ποσά που κατά την τελευταία διετία καταβλήθηκαν σε κάθε µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ή τους διευθυντές της Εταιρείας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά, από οποιαδήποτε αιτία ή σύµβαση της Εταιρείας µε αυτούς.

(Δ) Σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρ. 39 Ν. 2190/20, μετά από αίτησή

οποιουδήποτε μετόχου που υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, μπορούν να ζητήσουν από το Διοικητικό Συμβούλιο να παράσχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αίτηση μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στην ιστοσελίδα της εταιρείας.

(Ε) Σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρ. 39 Ν. 2190/20, εφόσον εκπροσωπούν το

ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, μπορούν με αίτησή τους, η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, να ζητήσουν από το Διοικητικό Συμβούλιο να παράσχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά.

Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις αιτήσεων, οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να

αποδεικνύουν την μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η πιστοποίηση της μετοχικής ιδιότητας με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση φορέα και εταιρείας.

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Το πλήρες κείμενο των εγγράφων, των σχεδίων αποφάσεων και των λοιπών

πληροφοριών, που προβλέπονται στην παρ. 3 του άρθρου 27 του κ.ν.2190/20 είναι

διαθέσιμα στα γραφεία της εταιρείας (Ρέντης , οδός Επιδαύρου5, τηλ. επικοινωνίας

210-4913502) και στην ιστοσελίδα http://www.mathios.com

 

 

Ρέντης 17/5/2017

Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου

Ο πρόεδρος του Δ.Σ.

 

 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v