Βαρβαρέσος: Στις 22/6 η ΓΣ για τη διάθεση αντληθέντων κεφαλαίων

Τη διάθεση των αντληθέντων κεφαλαίων και την υποβολή αιτήματος υπαγωγής επενδυτικού σχεδίου στον Αναπτυξιακό Νόμο καλείται να αποφασίσει μεταξύ άλλων η Βαρβαρέσος.

Βαρβαρέσος: Στις 22/6 η ΓΣ για τη διάθεση αντληθέντων κεφαλαίων

Τακτική Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιήσει η Βαρβαρέσος στις 22 Ιουνίου 2017 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ. στην έδρα της Εταιρίας Δ.Δ. Στενημάχου Ναούσης.

Αναλυτικά τα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

*Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2016 (01.01.2016 – 31.12.2016) και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή
Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 01.01.2016 – 31.12.2016.

*Έγκριση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των μελών της Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήση 01.01.2016 – 31.12.2016 και προέγκριση αμοιβών αυτών για την τρέχουσα χρήση.

*Έγκριση εξόδων κινήσεως κλπ. αμοιβών και δαπανών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

*Εκλογή ενός Τακτικού και ενός Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών για την εταιρική χρήση 2017 και καθορισμός αμοιβής τους.

*Εκλογή Ελεγκτικού Γραφείου (τακτικού και αναπληρωματικού ελεγκτού) και επικύρωση της ανάθεσης του φορολογικού ελέγχου για τη χρήση 2017 και καθορισμός αμοιβής του.

*Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου λόγω λήξης θητείας του προηγούμενου

*Έγκριση συμβάσεων και αμοιβών σύμφωνα με τα άρθρα 23α και 24 του Κ.Ν. 2190/1920.

*Ορισμός μελών της επιτροπής ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν. 4449/2017.

*Παροχή άδειας κατ΄ άρθρο 23 κ.ν.2190/1920 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθυντές της εταιρίας να μετέχουν στη διοίκηση άλλων εταιριών με συναφές αντικείμενο

*Έγκριση της διάθεσης των αντληθέντων κεφαλαίων.

*Υποβολή αιτήματος υπαγωγής επενδυτικού σχεδίου στον Αναπτυξιακό Νόμο 4399/2016 και τρόπος χρηματοδότησης του επενδυτικού σχεδίου

*Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v