Βογιατζόγλου: Στις 22 Ιουνίου η Γενική Συνέλευση

Σε περίπτωση µη επίτευξης της απαιτούµενης απαρτίας για τη λήψη αποφάσεων επί των θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης, η τυχόν Α΄ Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει, την 06.07.2017, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 10:00 π.µ.

Βογιατζόγλου: Στις 22 Ιουνίου η Γενική Συνέλευση

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ καλεί τους µετόχους της Εταιρείας στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την 22α Ιουνίου 2017, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 10:00 π.µ, στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας που ευρίσκονται στη Μεταµόρφωση Αττικής, επί του 12ου χλµ. της Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαµίας, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεµάτων της ηµερησίας διάταξης:

1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Οικονοµικών Καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιηµένων) που αφορούν στην εταιρική χρήση 2016 (01.01.2016-31.12.2016) καθώς και της ετήσιας Εκθέσεως ∆ιαχειρίσεως του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και της Εκθέσεως του Ορκωτού Ελεγκτή που αφορούν στην αυτή χρήση.

2. Απαλλαγή των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζηµιώσεως για τα πεπραγµένα της χρήσης 2016 (01.01.2016 - 31.12.2016) καθώς και για τις ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις της χρήσης 2016.

3. Έγκριση του Πίνακα διάθεσης των αποτελεσµάτων της χρήσης 2016 (01.01.2016 - 31.12.2016) και της πρότασης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου περί διανοµής µερίσµατος και παροχή προς το ∆ιοικητικό Συµβούλιο των αναγκαίων εξουσιοδοτήσεων.

4. Εκλογή ενός Τακτικού και ενός Αναπληρωµατικού Ορκωτού Ελεγκτή από το ∆ηµόσιο Μητρώο για τον έλεγχο των ετησίων και εξαµηνιαίων (εταιρικών και ενοποιηµένων) Οικονοµικών Καταστάσεων για την τρέχουσα χρήση 2017 (01.01.2017 - 31.12.2017) και καθορισµός της αµοιβής αυτών.

5. Χορήγηση εγκρίσεως - αδείας σύµφωνα µε το άρθρο 23 του κ.ν. 2190/1920 προς τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και τους ∆ιευθυντές, για την συµµετοχή τους σε ∆ιοικητικά Συµβούλια ή στη ∆ιεύθυνση Εταιρειών του Οµίλου που επιδιώκουν όµοιους, συναφείς ή παρεµφερείς σκοπούς.

6. Έγκριση καταβληθεισών αµοιβών, µισθών και αποζηµιώσεων προς τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου για τις προσφερθείσες από αυτά υπηρεσίες κατά την χρήση 2016 (01.01.2016 - 31.12.2016) και καθορισµός νέων αµοιβών, αποζηµιώσεων και µισθών των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου για την τρέχουσα εταιρική χρήση 2017.

7.Εκλογή νέου ∆ιοικητικού Συµβουλίου και ορισµός των ανεξάρτητων µελών αυτού σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 3016/2002 όπως ισχύει σήµερα.

8. Ορισµός Επιτροπής Ελέγχου (Audit Committee), σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 44 του ν. 4449/2017.

9. ∆ιάφορες Ανακοινώσεις.

Σε περίπτωση µη επίτευξης της απαιτούµενης, σύµφωνα µε το νόµο και το Καταστατικό της Εταιρείας, απαρτίας για τη λήψη αποφάσεων επί των ανωτέρω θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης, η τυχόν Α΄ Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει, την 06.07.2017, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 10:00 π.µ. στον ίδιο ως άνω χώρο και µε τα ίδια θέµατα ηµερήσιας διατάξεως, αναφέρεται στην ανακοίνωση.

 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v