Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Dionic: Στις 30 Ιουνίου η Γενική Συνέλευση

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του νόμου απαρτίας η Α' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση της εισηγμένης θα πραγματοποιηθεί την 14η Ιουλίου 2017.

Dionic: Στις 30 Ιουνίου η Γενική Συνέλευση

Οι μέτοχοι της Dionic καλούνται σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την 30η Ιουνίου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 08:30 π.μ. στα γραφεία του Υποκαταστήματος της εταιρίας και σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του νόμου απαρτίας σε Α' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση την 14η Ιουλίου 2017 προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων ημερησίας διατάξεως:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

1.Yποβολή και έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της Εταιρείας και του Ομίλου μετά των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων καθώς και των Ενοποιημένων τοιούτων της εταιρικής χρήσης (01/01/2016 - 31/12/2016) και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή της εταιρείας.

2.Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης αναφορικά με τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης (01/01/2016 - 31/12/2016).

3.Εκλογή ενός Τακτικού και ενός Αναπληρωματικού Ελεγκτή από το σώμα Ορκωτών Ελεγκτών για την τρέχουσα χρήση 2017 και καθορισμός της αμοιβής των.

4.Έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που καταβλήθηκαν στην χρήση 2016 και έγκριση νέων για την χρήση 2017

5. Xορήγηση αδείας σύμφωνα με το άρθρο 23 του Κ.Ν 2190/20 στα μέλη του Δ.Σ και τους Διευθυντές, προκειμένου να μετέχουν σε διοικητικά συμβούλια ή στη Διεύθυνση εταιρειών που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

6. Λοιπές Ανακοινώσεις- Εγκρίσεις.

 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v