Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Mevaco: Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε επιστροφή κεφαλαίου €0,04

Η ΓΣ της εισηγμένης ενέκρινε ομόφωνα την εκλογή νέου επταμελούς Διοικητικού Συμβουλίου με πενταετή θητεία.

Mevaco: Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε επιστροφή κεφαλαίου €0,04

Η MEVACO ανακοινώνει ότι την 8η Ιουνίου 2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00, πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας (Ασπρόπυργος Αττικής, θέση Πράρι-Μουστάκι, Λεωφόρος ΝΑΤΟ – έξοδος 5ΑΑττικής Οδού), η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της, στην οποία παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου μέτοχοι, εκπροσωπούντες 8.586.278 κοινές ονομαστικές μετοχές και ισάριθμα δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 81,77% επί συνόλου 10.500.000 μετοχών και ισαρίθμων δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

Η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας έλαβε τις εξής αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως.

Στο 1ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις που αφορούν στην κλειόμενη εικοστή τρίτη (23η) εταιρική χρήση 2016 (01.01.2016-31.12.2016) και συνολικά την ετήσια Οικονομική Έκθεση για την εν λόγω χρήση, η οποία έχει συνταγεί κατά νόμο και δημοσιευθεί από την Εταιρεία τόσο με ανάρτηση στη νόμιμα καταχωρημένη στο Γ.Ε.ΜΗ. διεύθυνση της ιστοσελίδας της Εταιρείας όσο και με αποστολή στην ιστοσελίδα της οργανωμένης αγοράς στην οποία διαπραγματεύονται οι μετοχές της Εταιρείας καθώς και στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Στο 2ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα την ετήσια Έκθεση Διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία περιλαμβάνεται εξ ολοκλήρου στο Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας της 25ης Απριλίου 2017, καθώς και την από 26 Απριλίου 2017 Έκθεση Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή της Εταιρείας κ. Σεραφείμ Δ. Μακρή αναφορικά με τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις που αφορούν στην εταιρική χρήση 2016 (01.01.2016-31.12.2016).

Στο 3ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα την διάθεση (διανομή) των αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσεως 2016 (01.01.2016-31.12.2016) και ειδικότερα ενέκρινε την μη διανομή (καταβολή) οιουδήποτε μερίσματος προς τους μετόχους της Εταιρείας από τα αποτελέσματα της κλειόμενης χρήσεως 2016.

Στο 4ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα και συνεπεία ψηφοφορίας που διενεργήθηκε με ονομαστική κλήση των μετόχων, την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα και την εν γένει διαχείριση της κλειόμενης εικοστής τρίτης (23ης) εταιρικής χρήσεως 2016 (01.01.2016-31.12.2016), καθώς και για τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της εν λόγω χρήσεως.

Στο 5ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα την εκλογή της εγγεγραμμένης στο Δημόσιο Μητρώο του άρθρου 14 του ν. 4449/2017 Ελεγκτικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ» για την διενέργεια του υποχρεωτικού ελέγχου των ετήσιων και εξαμηνιαίων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας για την τρέχουσα εταιρική χρήση 2017 (01.01.2017-31.12.2017) και ειδικότερα του κ. Σεραφείμ Μακρή του Δημητρίου (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 16311) ως Τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή και του κ. Παναγιώτη Τριμπόνια του Βασιλείου (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 14941) ως Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή.

Σημειώνεται ότι η ως άνω Ελεγκτική Εταιρεία θα προβεί παράλληλα και στην έκδοση του ετησίου φορολογικού πιστοποιητικού και της έκθεσης φορολογικής συμμόρφωσης της Εταιρείας για τη χρήση 2017 (01.01.2017-31.12.2017), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 65Α του ν. 4174/2013.

Τέλος, με την αυτή απόφασή της εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο να προβεί σε οριστική συμφωνία με την ως άνω Ελεγκτική Εταιρεία αναφορικά με το ύψος της αμοιβής της, η οποία πάντως δεν θα υπερβαίνει το ύψος της αμοιβής της κατά την προηγούμενη εταιρική χρήση 2016, καθώς επίσης και να αποστείλει την έγγραφη ειδοποίηση-εντολή στην εκλεγείσα ως άνω Ελεγκτική Εταιρεία εντός πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία της εκλογής της.

Στο 6ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα την εκλογή νέου επταμελούς Διοικητικού Συμβουλίου με πενταετή θητεία και μάλιστα μέχρι συγκλήσεως της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης που θα συνέλθει το αργότερο έως την δέκατη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα του έτους 2022 (ήτοι με θητεία μέχρι την 10.09.2022).

Ειδικότερα ως μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου εξελέγησαν οι κάτωθι:

1) Δημήτριος Κωστόπουλος του Αλεξίου,

2) Σπυρίδων Δελένδας του Νικολάου,

3) Βασιλική Κωστοπούλου του Δημητρίου,

4) Αντώνιος Ρούσσος του Αντωνίου,

5) Εμμανουήλ Μπρούτζος του Θεμιστοκλή,

6) Κωνσταντίνος Μητρόπουλος του Σωτηρίου και

7) Εμμανουήλ Μπαριταντωνάκης του Αντωνίου.

Ταυτόχρονα με την αυτή απόφασή της όρισε ως όρισε ως ανεξάρτητα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3016/2002, όπως ισχύει σήμερα, τους κ.κ. Κωνσταντίνο Μητρόπουλο και Εμμανουήλ Μπαριταντωνάκη, οι οποίοι πληρούν τις τασσόμενες από τον νόμο προϋποθέσεις ανεξαρτησίας.

Στο 7ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα τον διορισμό Επιτροπής Ελέγχου (Audit Commitee) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του ν. 4449/2017, η οποία αποτελείται από τα ακόλουθα τρία (3) μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, ήτοι τους κ.κ.: 1) Βασιλική Κωστοπούλου του Δημητρίου, 2) Κωνσταντίνο Μητρόπουλο του Σωτηρίου και 3) Εμμανουήλ Μπαριταντωνάκη του Αντωνίου.

Στο 8ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα αφενός μεν τις αμοιβές, μισθούς και αποζημιώσεις, οι οποίες κατεβλήθησαν προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις υπηρεσίες που παρείχαν κατά την διάρκεια της εταιρικής χρήσεως 2016 (01.01.2016-31.12.2016), αφετέρου δε προενέκρινε τις αμοιβές που θα καταβληθούν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την τρέχουσα εταιρική χρήση 2017 (01.01.2017-31.12.2017) και μέχρι την επόμενη ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση.

Στο 9ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει, την παροχή αδείας προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τους Διευθυντές και τους Γενικούς Διευθυντές της Εταιρείας προκειμένου να συμμετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην διεύθυνση άλλων εταιρειών του Ομίλου (υφιστάμενων ή μελλοντικών) που επιδιώκουν όμοιους, συναφείς ή παρεμφερείς σκοπούς και να ενεργούν για λογαριασμό τρίτων πράξεις που υπάγονται σε κάποιον από τους σκοπούς της Εταιρείας.

Στο 10ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των 420.000,00 Ευρώ, με κεφαλαιοποίηση μέρους του αποθεματικού «διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο», της εν λόγω κεφαλαιοποιήσεως υλοποιουμένης με αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής της Εταιρείας κατά 0,04 Ευρώ, ήτοι από 0,95 Ευρώ σε 0,99 Ευρώ.

Στο 11ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των 420.000,00 Ευρώ, με μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής της Εταιρείας κατά 0,04 Ευρώ, ήτοι από 0,99 Ευρώ σε 0,95 Ευρώ και επιστροφή-καταβολή του αντίστοιχου ποσού στους μετόχους της Εταιρείας.

Στο 12ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα την σχετική, συνεπεία των αποφάσεων που ελήφθησαν τόσο επί του δέκατου όσο και επί του ενδέκατου θέματος της ημερησίας διατάξεως, τροποποίηση του άρθρου 5 περί μετοχικού κεφαλαίου του Καταστατικού της Εταιρείας στην μορφή ακριβώς που είχε ανακοινωθεί εν σχεδίω από την Εταιρεία (σύμφωνα με το άρθρο 27 παρ. 3 περίπτωση δ΄ του κ.ν. 2190/1920).

Στο 13ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα την παροχή προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας των επιβεβλημένων εξουσιοδοτήσεων, προκειμένου να ορίσει το σύνολο των αναγκαίων ημερομηνιών (αποκοπής δικαιωμάτων, προσδιορισμού δικαιούχων κλπ) σχετικά με την εκτέλεση των ως άνω αποφάσεων (Θέματα 10ο και 11ο) αναφορικά με την αύξηση και την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας καθώς και να προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες , προκειμένου να ληφθούν οι απαιτούμενες εγκρίσεις από τις αρμόδιες αρχές και περαιτέρω να ενεργήσει τα δέοντα για την καταβολή του προερχομένου από την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου ποσού προς τους δικαιούχους μετόχους της Εταιρείας.

Στο 14ο θέμα έλαβαν χώρα προς τους παρισταμένους μετόχους ορισμένες ανακοινώσεις εκ μέρους του Προεδρείου της Γενικής Συνέλευσης αναφορικά με τα αποτελέσματα και την πορεία της Εταιρείας, αναφέρεται στην ανακοίνωση.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v