Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Πώς οι Κινέζοι μπορούν να βάλουν στο XA όλο τον ΑΔΜΗΕ

Δικαίωμα προαίρεσης της State Grid, αποκαλύπτει το ενημερωτικό δελτίο της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών, ώστε η τελευταία να απορροφήσει τον ΑΔΜΗΕ και οι μέτοχοί της να πάρουν μετοχές της εισηγμένης. Ο ρόλος των Κινέζων.

Πώς οι Κινέζοι μπορούν να βάλουν στο XA όλο τον ΑΔΜΗΕ

Την είσοδο στο χρηματιστήριο όλων των μετοχών του νέου ΑΔΜΗΕ μπορεί να ζητήσει σε διάστημα ενός χρόνου η κινεζική State Grid, που μέσα από τη θυγατρική της State Grid Europe Limited (SGEL) αποκτά κι επίσημα την ερχόμενη εβδομάδα το 24% του Διαχειριστή.

Αυτό αποκαλύπτεται από το ενημερωτικό δελτίο για την εισαγωγή στις 19 Ιουνίου στο Χρηματιστήριο της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών, με εναρκτήρια τιμή διαπραγμάτευσης τα 2,12 ευρώ ανά μετοχή. Η ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών, που θα έχει το 51% του νέου ΑΔΜΗΕ, είναι το «όχημα» για αυτή την πράξη, καθώς θα απορροφήσει όλη την εταιρία.

Όπως αναφέρει το ενημερωτικό δελτίο, η SGEL, βάσει συμφωνίας που έχουν κάνει οι Κινέζοι με την κυβέρνηση, δηλαδή το ελληνικό δημόσιο που συμμετέχει με τη ΔΕΣ ΑΔΜΗΕ στο 25% του μετοχικού κεφαλαίου του νέου ΑΔΜΗΕ, έχει το δικαίωμα να απαιτήσει σε ένα χρόνο από τη μεταβίβαση σε αυτήν των μετοχών του:

1. Τη συγχώνευση με απορρόφηση του ΑΔΜΗΕ από την ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών, κι έτσι οι μέτοχοι του ΑΔΜΗΕ θα λάβουν εισηγμένες μετοχές της τελευταίας ή

2. Την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών με εισφορά σε είδος των μετοχών του ΑΔΜΗΕ, που έχουν η SGEL και η ΔΕΣ ΑΔΜΗΕ. Το αποτέλεσμα θα είναι οι δύο μέτοχοι να αποκτήσουν μετοχές της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών και άρα η τελευταία θα είναι κατά 100% μέτοχος του ΑΔΜΗΕ.

Με τον τρόπο αυτό και οι Κινέζοι θα έχουν μετοχές εμπορεύσιμες στο Χρηματιστήριο, ενώ δεν αποκλείεται, λένε παράγοντες της αγοράς, μελλοντικά να δούμε και διαφοροποίηση του μεριδίου τους στην ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών. Μάλιστα κάποιοι λένε και για εξέλιξη που μπορεί να θυμίσει τη συμμετοχή του ομίλου Λάτση στα Ελληνικά Πετρέλαια.

Βέβαια να σημειωθεί ότι βάσει του νόμου 4389, για τον πλήρη ιδιοκτησιακό διαχωρισμό του ΑΔΜΗΕ από τη ΔΕΗ, το δημόσιο σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται να πέσει κάτω από το 51%.

Τα βήματα που περιγράφονται στο ενημερωτικό δελτίο για τον πλήρη «απογαλακτισμό» του ΑΔΜΗΕ από τη ΔEH έχουν ως εξής: Η ΔEH προχώρησε την 31η Μαρτίου στη μεταβίβαση στην ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών μετοχών της που αντιστοιχούν σε ποσοστό 51% του μετοχικού της κεφαλαίου. Η ΔEH θα προβεί στην πώληση και μεταβίβαση στη ΔΕΣ ΑΔΜΗΕ μετοχών της που αντιστοιχούν σε ποσοστό 25% του μετοχικού της κεφαλαίου και θα πουλήσει και μεταβιβάσει στην SGEL μετοχές της που αντιστοιχούν σε ποσοστό 24% του μετοχικού κεφαλαίου της.

Σημειώνεται ότι η Σύμβαση Αγοραπωλησίας Μετοχών μεταξύ της ΔEH και της SGEL υπεγράφη στις 16 Δεκεμβρίου του 2016. Η ολοκλήρωση της συναλλαγής με τη μεταβίβαση των ως άνω μετοχών του ΑΔΜΗΕ από τη ΔEH στη SGEL και τη ΔΕΣ ΑΔΜΗΕ τελεί, μεταξύ άλλων, υπό την ολοκλήρωση της μεταβίβασης των μετοχών της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών από τη ΔEH στους μετόχους της.

Με πιο απλά λόγια, στο τέλος της ημέρας... μέτοχοι του ΑΔΜΗΕ θα είναι η ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών με 51% (όπου εκεί περιλαμβάνονται και οι υπόλοιποι μέτοχοι του 49% της ΔEH), η ΔΕΣ ΑΔΜΗΕ (Δημόσιο) με 25% και η SGEL με 24%.

Η άσκηση της διοίκησης

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει και η στελέχωση του διοικητικού συμβουλίου του ΑΔΜΗΕ, όπου οι Κινέζοι, όπως αποκάλυψε χθες το Euro2day.gr, θα έχουν θέσεις-κλειδιά.

Το διοικητικό συμβούλιο του Διαχειριστή θα αποτελείται από εννέα μέλη. Τα πέντε θα προέρχονται ουσιαστικά από το Δημόσιο (ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών και ΔΕΣ ΑΔΜΗΕ), τα τρία από την SGEL και ένα από τους εργαζόμενους.

Ο διευθύνων σύμβουλος ορίζεται και παύεται από την ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών με έγγραφη συγκατάθεση από την SGEL. Αν διαφωνήσουν οι Κινέζοι, τότε η ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών προτείνει τρεις υποψήφιους και εκείνοι έχουν το δικαίωμα να επιλέξουν τον έναν εντός επτά ημερών. Αν πάλι δεν βγει αποτέλεσμα, τότε προκηρύσσεται μειδοτικός διαγωνισμός για τον διορισμό ειδικού συμβούλου προσλήψεων. Ο τελευταίος επιλέγει πέντε και η ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών και η SGEL απορρίπτουν από δύο, ώστε να μείνει ο ένας, ο οποίος και τοποθετείται στη θέση.

Για τη θέση του αναπληρωτή διευθύνοντος συμβούλου, του οικονομικού διευθυντή και του αναπληρωτή οικονομικού διευθυντή, εφόσον η ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών έχει επιλέξει το πρόσωπο του διευθύνοντος συμβούλου, τότε τα πρόσωπα για τις δύο πρώτες θέσεις επιλέγονται από την SGEL και για το πόστο του αναπληρωτή οικονομικού διευθυντή το δικαίωμα επιλογής έχει η ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών. Αν η SGEL έχει επιλέξει τον διευθύνοντα σύμβουλο, τότε οι επιλογές των τριών προσώπων πάνε αντίστροφα.

Για τη συνήθη απαρτία του Δ.Σ. του ΑΔΜΗΕ απαιτείται η παρουσία πέντε μελών, με υποχρεωτική συμμετοχή τουλάχιστον ενός συμβούλου που έχει υποδειχθεί από την SGEL. Αν δεν επιτευχθεί, το Δ.Σ. συγκαλείται εκ νέου το νωρίτερο εντός πέντε εργάσιμων ημερών και λαμβάνει αποφάσεις με απαρτία οποιωνδήποτε πέντε μελών και πλειοψηφία των παρισταμένων.

Ωστόσο, απαιτείται αυξημένη απαρτία επτά μελών και πλειοψηφία που περιλαμβάνει τουλάχιστον ένα μέλος υποδειχθέν από την ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών και ένα μέλος υποδειχθέν από την SGEL, για τη λήψη απόφασης του Δ.Σ. επί σειράς θεμάτων, τα οποία είναι μείζονος σπουδαιότητας για τη λειτουργία και προώθηση του σκοπού της ΑΔΜΗΕ.

Τέτοια είναι, ενδεικτικά, έγκριση του Δεκαετούς Πλάνου Ανάπτυξης, που υποβάλλεται προς δημόσια διαβούλευση με τους ενδιαφερόμενους φορείς και τη ΡΑΕ, διάθεση περιουσιακών στοιχείων αξίας άνω του ποσού των 50 εκατ. ευρώ, λήψη τραπεζικών χρηματοδοτήσεων ποσού άνω των 50 εκατ. ευρώ και λήψη λοιπών (πλην τραπεζικών) χρηματοδοτήσεων, χορήγηση δανείων και πιστώσεων ποσού άνω των 5 εκατ. ευρώ, χορήγηση εγγυήσεων ποσού άνω των 10 εκατ. ευρώ, αύξηση μετοχικού κεφαλαίου και έκδοση μετατρέψιμων ομολογιακών δανείων κ.λπ.

Για ειδικά θέματα γενικής συνέλευσης των μετόχων απαιτείται αυξημένη απαρτία κατ’ ελάχιστον 80% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου (αρχική απαιτούμενη απαρτία 95%, για την πρώτη επαναληπτική Γ.Σ. απαρτία 90% και στη συνέχεια 80%) και πλειοψηφία 16/20 (ήτοι, 80%) των παριστάμενων μετόχων για τη λήψη απόφασης Γ.Σ. επί σειράς θεμάτων μείζονος σπουδαιότητας.

Σε κάθε περίπτωση, κάθε μέτοχος του ΑΔΜΗΕ δεσμεύεται να εξασφαλίσει ότι η λήψη εταιρικών αποφάσεων των ειδικών θεμάτων Δ.Σ. και Γ.Σ., για τα οποία απαιτείται αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, θα τελεί υπό την προϋπόθεση της προηγούμενης έγγραφης συγκατάθεσης της μετόχου SGEL

Χρήστος Κολώνας [email protected]

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v