Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Καραμολέγκος: Στις 28/6 η Γενική Συνέλευση για τη διανομή κερδών

Τη διανομή κερδών καλείται μεταξύ άλλων να αποφασίσει η Γενική Συνέλευση της Καραμολέγκος στις 28 Ιουνίου 2016.

Καραμολέγκος: Στις 28/6 η Γενική Συνέλευση για τη διανομή κερδών

Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιήσει η Αρτοβιομηχανία Καραμολέγκος στις 28 Ιουνίου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 στην έδρα της Εταιρείας στη Θέση Τζήμα στο Κορωπί Αττικής.

Αναλυτικά τα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1) Υποβολή προς έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων – Εταιρικών και Ενοποιημένων, που αφορούν στην κλειόμενη χρήση 2016 (01.01.2016 – 31.12.2016).

2) Υποβολή προς έγκριση της Εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την έννοια του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/1920 και της έκθεσης των Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και της Επεξηγηματικής Εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, που αφορούν στην κλειόμενη χρήση 2016 (01.01.2016 – 31.12.2016).

3) Λήψη απόφασης για την διανομή των κερδών της εταιρικής χρήσης 01.01.2016 – 31.12.2016 καθώς και του τρόπου και χρόνου διάθεσης αυτών.

4) Απόφαση για απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις Ετήσιες Εταιρικές και Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις και τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 01.01.2016 - 31.12.2016, σύμφωνα με το άρθρο 35 του Κ.Ν. 2190/1920.

5) Εκλογή ενός Τακτικού και ενός Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή από το Μητρώο Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο των ετησίων και εξαμηνιαίων οικονομικών καταστάσεων (Εταιρικών και Ενοποιημένων) για την τρέχουσα χρήση 2017 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.

6) Χορήγηση αδείας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους Διευθυντές για τη συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση εταιρειών εντός ή/και εκτός του Ομίλου που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς καθώς και των συνδεδεμένων εταιρειών.

7) Έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 01.01.2016 – 31.12.2016 και προέγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01.01.2017 – 31.12.2017.

8) Εκλογή νέων μελών Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

9) Εκλογή μελών Επιτροπής Ελέγχου.

10) Εγκρίσεις συμβάσεων εγγυήσεων, μισθώσεων και δανείων.

11) Ενημέρωση για αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.

12) Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v