Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Καρέλιας: Μέρισμα-μαμούθ €9,2 για το 2016

Το ποσό των 9,2 ευρώ ανά μετοχή θα μοιράσει η καπνοβιομηχανία για το 2016. Οι υπόλοιπες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης. Απείχαν από την ψηφοφορία και επιφυλάσσονται οι Ιωάννα και Μίνα Καρέλια που ελέγχουν το 45%.

Καρέλιας: Μέρισμα-μαμούθ €9,2 για το 2016

Η Καρέλιας πραγματοποίησε τη Γενική της Συνέλευση, με τις κυρίες Ιωάννα και Μίνα Καρέλια, που ελέγχουν το 45% της εταιρίας, να απέχουν από την ψηφοφορία επί των θεμάτων, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να ασκήσουν τα δικαιώματά πληροφόρησης, ελέγχου και σύγκλησης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, αν κριθεί αναγκαίο. 

Η καπνοβιομηχανία ανακοίνωσε τη διανομή μερίσματος για τη χρήση του 2016 στα 9,20 ευρώ (μικτά) ανά μετοχή. Το καθαρό πληρωτέο μέρισμα ανέρχεται στα 7,82 ευρώ ανά μετοχή.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της εταιρίας, από την 24.07.2017, ημερομηνία αποκοπής του μερίσματος, οι μετοχές της εταιρείας θα διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το δικαίωμα απολαβής μερίσματος. Δικαιούχοι του μερίσματος είναι οι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων την 25.07.2017 (record date).

Ημερομηνία ενάρξεως πληρωμής μερίσματος ορίσθηκε η 31.07.2017 μέχρι και την 31.12.2018, από την πληρώτρια Τράπεζα ALPHA BANK CYPRUS Ltd ως ακολούθως:

1. Στους Χειριστές των λογαριασμών αξιών (Θεματοφύλακες - Χρηματιστηριακές Εταιρίες) των δικαιούχων Μετόχων, εφόσον τους έχει χορηγηθεί εξουσιοδότηση για είσπραξη μερισμάτων και λοιπών διανομών από τους Μετόχους, με απευθείας πίστωση ή έμβασμα σε τραπεζικό τους λογαριασμό ή με όποιον άλλο τρόπο πληρωμής υποδείξουν οι Χειριστές κατόπιν οδηγιών των πελατών τους.

2. Στους ίδιους τους Μετόχους, εφόσον τηρούν το χαρτοφυλάκιό τους στον ειδικό λογαριασμό της ΕΛ.Κ.Α.Τ. ή εφόσον δεν έχουν χορηγήσει εξουσιοδότηση για είσπραξη μερισμάτων σε χειριστή ή έχουν ανακαλέσει τη σχετική εξουσιοδότηση.

Μετά την πάροδο της 31ης Δεκεμβρίου 2018 η καταβολή θα πραγματοποιείται μόνο στα γραφεία του υποκαταστήματος της Εταιρείας στην Αθήνα, Λεωφόρος Αθηνών 120, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Υπενθυμίζεται ότι μερίσματα της χρήσεως 2016 τα οποία δεν θα εισπραχθούν μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2022, παραγράφονται υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου.

Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης

Στην μετ΄ αναβολήν Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας που πραγματοποιήθηκε στις 19.7.2017, στην Καλαμάτα, στο Ξενοδοχείο «ΦΑΡΑΙ ΠΑΛΛΑΣ» παρέστησαν νόμιμα 14 μέτοχοι, εκπροσωπούντες 2.687.585 κοινές ανώνυμες μετοχές επί συνόλου 2.760.000 κοινών ανωνύμων μετοχών και συνεπώς υπήρξε απαρτία 97,37627% του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

Η Γενική Συνέλευση συζήτησε και έλαβε αποφάσεις επί όλων των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως ως εξής:

ΘΕΜΑ 1 ον Έγκριση των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων (μητρικής και ενοποιημένων) της χρήσης 2016 με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.

Αποφασίστηκε η έγκριση των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 2016, των Εκθέσεων του Δ.Σ. και των Ορκωτών Ελεγκτών για τη χρήση 2016. Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι/συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 2.687.585, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 97,37627% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Ψήφοι υπέρ: 1.435.882 μετοχές, ήτοι ποσοστό 53,4265% του εκπροσωπουμένου στη Γενική Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου. Απείχαν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπούντες 1.251.703 ψήφους.

ΘΕΜΑ 2 ον Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την εταιρική χρήση 2016.

Αποφασίστηκε η απαλλαγή των μελών του Δ.Σ και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την εταιρική χρήση 2016. Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι/συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 2.687.585, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 97,37627% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Ψήφοι υπέρ: 1.435.882 μετοχές, ήτοι ποσοστό 53,4265% του εκπροσωπουμένου στη Γενική Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου. Απείχαν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπούντες 1.251.703 ψήφους.

ΘΕΜΑ 3 ον Έγκριση, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 24 παρ. 2 του κωδ.ν. 2190/20 των μισθών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2016 και προέγκριση των μισθών και των αποζημιώσεων για την εταιρική χρήση 2017.

Εγκρίθηκαν, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 24 παρ. 2 του κωδ. ν. 2190/1920, οι μισθοί και οι αποζημιώσεις που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη συμμετοχή τους σε αυτό, κατά τη χρήση 2016, ήτοι: 1. Στα εκτελεστικά μέλη για μισθούς τους για προσφερθείσες από αυτούς υπηρεσίες, βάσει συμβάσεων εξηρτημένης εργασίας, συνολικό μικτό ποσό Ευρώ 205.356. 2. Στα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη, μικτό συνολικό ποσό Ευρώ 170.000. Αποφασίστηκε επίσης η προέγκριση των μικτών μισθών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη χρήση 2017, ως εξής: 1. Στα εκτελεστικά μέλη για μισθούς τους ποσό ίδιο με αυτό της χρήσεως 2016, ήτοι συνολικό μικτό ποσό Ευρώ 205.356. 2. Στα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη μικτό συνολικό ποσό Ευρώ 240.000. Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι/συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 2.687.585, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 97,37627% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Ψήφοι υπέρ: 1.419.827 μετοχές, ήτοι ποσοστό 53,8291% του εκπροσωπουμένου στη Γενική Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου. Απείχαν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπούντες 1.260.503 ψήφους. Κατά ψήφισαν μέτοχοι εκπροσωπούντες 7.255 ψήφους.

ΘΕΜΑ 4 ον Εκλογή Ορκωτού Ελεγκτή, για τους ελέγχους των ατομικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2017 και καθορισμός της αμοιβής του.

Για τον τακτικό έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας και τον έλεγχο φορολογικής συμμόρφωσης για τη χρήση 2017, εξελέγη η Ελεγκτική Εταιρεία «KPMG ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ Α.Ε.», που εδρεύει στην Αγία Παρασκευή Αττικής, Στρατηγού Τόμπρα 3, και καθορίστηκε η αμοιβή της. Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι/συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 2.687.585, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 97,37627% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Ψήφοι υπέρ της εκλογής του Ορκωτού ελεγκτή: 1.428.627, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 51,76184% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Ψήφοι υπέρ του καθορισμού της αμοιβής του Ορκωτού ελεγκτή: 1.428.627 μετοχές, ήτοι ποσοστό 53,15653 % του εκπροσωπουμένου στη Γενική Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου. Απείχαν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπούντες 1.251.703 ψήφους. Κατά ψήφισαν μέτοχοι εκπροσωπούντες 7.255 ψήφους.

ΘΕΜΑ 5 ον Έγκριση διάθεσης κερδών εταιρικής χρήσεως 2016 και διανομής μερίσματος.

Αποφασίστηκε η έγκριση της διάθεσης των εταιρικών κερδών της χρήσης 2016, καθώς επίσης και η διανομή μερίσματος ανερχομένου στο ποσό των Ευρώ 9,20 (μικτό) ανά μετοχή και μετά την αφαίρεση του κατά νόμο προβλεπομένου φόρου στο ποσό των Ευρώ 7,82 (καθαρό) ανά μετοχή σύμφωνα με το άρθρο 45 του κωδ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει, και το άρθρο 37 παρ. α του καταστατικού της Εταιρείας. Η αποκοπή του μερίσματος θα πραγματοποιηθεί την 24.07.2017, και η διαδικασία καταβολής αυτού στους δικαιούχους θα ξεκινήσει την 31.07.2017, μέσω της τραπέζης Alpha Bank Cyprus Ltd. Δικαιούχοι του μερίσματος είναι οι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων την 25.07.2017 (record date). Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι/συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 2.687.585, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 97,37627% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Ψήφοι υπέρ: 1.435.882 μετοχές, ήτοι ποσοστό 53,4265 % του εκπροσωπουμένου στη Γενική Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου. Απείχαν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπούντες 1.251.703 ψήφους.

ΘΕΜΑ 6 ον Ανασυγκρότηση της Επιτροπής Ελέγχου. Επανεκλογή δύο μελών της σύμφωνα με το άρθρο 44 του ν. 4449/2017.

Η Γενική Συνέλευση εξέλεξε τους κκ. Απόστολο Θ. Σπούτη και Robin Derlwyn Joy ως ανεξάρτητα μέλη της επιτροπής ελέγχου. Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι/συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 2.687.585, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 97,37627% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Ψήφοι υπέρ: 1.435.882 μετοχές, ήτοι ποσοστό 53,4265 % του εκπροσωπουμένου στη Γενική Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου. Απείχαν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπούντες 1.251.703 ψήφους.

Τι λένε οι Ιωάννα και Μίνα Καρέλια

Η Ιωάννα Καρέλια του Κωνσταντίνου και η Ασημίνα, χήρα Κωνσταντίνου Καρέλια, ως μέτοχοι της «ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΕΛΙΑ Α.Ε» συμμετείχαν σήμερα Τετάρτη 19 Ιουλίου 2017 στην μετ’ αναβολή Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας «ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΕΛΙΑ Α.Ε» μετά των πληρεξουσίων δικηγόρων τους Μιχάλη Δημητρακόπουλου, Θεόδωρου Λύτρα και Αλέξανδρου Σπυρίδωνος , ως μέτοχοι του 45% (1.251.703 μετοχές) της εταιρείας, για να επιβεβαιωθεί ότι η εταιρεία θα συνεχίσει ενωμένη να αναπτύσσεται ως μία Ελληνική πρωτοπόρος εταιρεία σύμφωνα με τις αρχές των ιδρυτών της.
Με αποκλειστικό γνώμονα και σκοπό την προστασία του εταιρικού συμφέροντος έθεσαν ερωτήματα για την δραστηριοποίηση της εταιρείας μέσω θυγατρικών και για τις συναλλακτικές σχέσεις της μητρικής εταιρείας με τις θυγατρικές της, καθώς και ζητήματα που άπτονται σε χορηγηθέντα δάνεια και στα αποθεματικά της εταιρείας.

Η συζήτηση στην Γενική Συνέλευση διεξήχθη σε πολιτισμένο κλίμα. Οι μέτοχοι Ιωάννα και Μίνα Καρέλια απείχαν από την ψηφοφορία επί του συνόλου των θεμάτων της Γενικής Συνέλευσης, ενδεικτικά έγκριση των αιτήσεων και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα τους κ.λ.π.

Οι μέτοχοι Ιωάννα και Μίνα Καρέλια, αξιοποιώντας τις προβλέψεις του Ν. 2.190/1920, θα ασκήσουν τα δικαιώματά πληροφόρησης, ελέγχου και σύγκλισης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, αν κριθεί αναγκαίο για την εξυπηρέτηση του εταιρικού σκοπού και των εργαζομένων.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v