Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Χαλκόρ: Στα €6,8 εκατ. αυξήθηκαν τα καθαρά κέρδη στο εξάμηνο

Τα αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας από συνεχιζόμενες δραστηριότητες ανήλθαν σε κέρδη 6,8 εκατ. ευρώ ή 0,0672 ευρώ ανά μετοχή έναντι κερδών 0,7 εκατ. ευρώ ή 0,0067 ευρώ ανά μετοχή το εξάμηνο του 2016.

Χαλκόρ: Στα €6,8 εκατ. αυξήθηκαν τα καθαρά κέρδη στο εξάμηνο

Η Χαλκόρ και οι θυγατρικές της ανακοίνωσαν τα ενοποιημένα οικονομικά τους αποτελέσματα για το πρώτο εξάμηνο 2017.

Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών από συνεχιζόμενες δραστηριότητες ανήλθε στο πρώτο εξάμηνο του 2017 σε 465,3 εκατ. ευρώ έναντι 353,6 εκατ. ευρώ για την αντίστοιχη περίοδο του 2016, αυξημένος κατά 31,6%. Η αύξηση του κύκλου εργασιών οφείλεται στην αύξηση του όγκου πωλήσεων κατά 14,0% καθώς και στην ανοδική πορεία των τιμών των μετάλλων.

Συγκεκριμένα η μέση τιμή του χαλκού ήταν υψηλότερη κατά 26,1% το πρώτο εξάμηνο του 2017 (5.312 ευρώ ανά τόνο έναντι 4.213 ευρώ ανά τόνο για το πρώτο εξάμηνο του 2016), και η τιμή του ψευδαργύρου ήταν κατά μέσο όρο 54.3% υψηλότερη (2.486 ευρώ ανά τόνο έναντι 1.611 ευρώ ανά τόνο για το πρώτο εξάμηνο του 2016).

Τα ενοποιημένα αποτελέσματα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων από συνεχιζόμενες δραστηριότητες (EBITDA) διαμορφώθηκαν για το πρώτο εξάμηνο του 2017 σε κέρδη 32,5 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 16,2 εκατ. ευρώ το εξάμηνο του 2016.

Τα ενοποιημένα αποτελέσματα προ φόρων και τόκων από συνεχιζόμενες δραστηριότητες (ΕΒΙΤ) για το εξάμηνο του 2017 διαμορφώθηκαν σε κέρδος 24,5 εκατ. ευρώ έναντι 8,5 εκατ. ευρώ το εξάμηνο του 2016.

Τα ενοποιημένα αποτελέσματα προ φόρων από συνεχιζόμενες δραστηριότητες, ανήλθαν το εξάμηνο του 2017 σε κέρδη 10,3 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 0,1 εκατ. ευρώ το εξάμηνο του 2016.

Τέλος, τα αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας από συνεχιζόμενες δραστηριότητες ανήλθαν σε κέρδη 6,8 εκατ. ευρώ ή 0,0672 ευρώ ανά μετοχή έναντι κερδών 0,7 εκατ. ευρώ ή 0,0067 ευρώ ανά μετοχή το εξάμηνο του 2016.

Όσον αφορά στην πορεία της μητρικής εταιρείας, ο κύκλος εργασιών ανήλθε στα 242,9 εκατ. ευρώ για το εξάμηνο του 2017 έναντι 218,9 εκατ. ευρώ το εξάμηνο του 2016 αυξημένος κατά 11,0%, ακολουθώντας αφ' ενός την ανοδική πορεία στις τιμές των μετάλλων και αφ' ετέρου τους αυξημένους όγκους πωλήσεων κατά 3,7%, ενώ τα αποτελέσματα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν το εξάμηνο του 2017 σε κέρδη 14,5 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 9,6 εκατ. ευρώ το εξάμηνο του 2016.

Τα αποτελέσματα προ φόρων και τόκων (ΕΒΙΤ) διαμορφώθηκαν σε κέρδος 11,0 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 6,3 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη προηγούμενη περίοδο.

Τα αποτελέσματα μετά από φόρους, ανήλθαν το εξάμηνο του 2017 σε κέρδη 3,7 εκατ. ευρώ έναντι ζημιάς 1,9 εκατ. ευρώ για το πρώτο μισό του 2016.

Η επίδραση της διακύμανσης των τιμών του χαλκού στις διεθνείς αγορές στο αποτέλεσμα των συνεχιζόμενων δραστηριοτήτων των ενοποιημένων μεγεθών ήταν θετική, ανερχόμενη σε 8,6 εκατ. ευρώ για το πρώτο εξάμηνο του 2017 έναντι αρνητικής για το αντίστοιχο εξάμηνο του 2016 ανερχόμενης σε 0,8 εκατ. ευρώ.

Σε επίπεδο εταιρίας, η θετική επιρροή ανήλθε σε 2,4 εκατ. ευρώ έναντι ζημίας 1,1 εκατ. ευρώ την προηγούμενη αντίστοιχη περίοδο. Επιπροσθέτως, το αποτέλεσμα επηρεάστηκε θετικά από τη σταθεροποίηση του κόστους και τη βελτίωση της κερδοφορίας ανά μονάδας πωλούμενου προϊόντος καθώς οι εταιρείες έχουν ξεκινήσει να ξεπερνούν τους κρίσιμους όγκους που είναι απαραίτητοι για την κερδοφορία μετά από τα σημαντικά επενδυτικά έργα των προηγουμένων ετών.

Κατά τη διάρκεια το πρώτου εξαμήνου συμφωνήθηκε η πώληση της θυγατρικής Sofia Med αντί συνολικού τιμήματος των 101,2 εκατ. ευρώ, στην Ελβάλ με το ιδιωτικό συμφωνητικό μεταβίβασης των μετοχών που υπογράφτηκε την 31.07.2017.

Με απόφασή του στις 19.07.2017 το Διοικητικό Συμβούλιο της Χαλκόρ αποφάσισε την έναρξη προπαρασκευαστικών ενεργειών για τη συγχώνευση με απορρόφηση της μη εισηγμένης στο Χρηματιστήριο Αθηνών εταιρίας Ελβάλ από την Χαλκόρ, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 68 παρ. 2 και 69-77α του Κ.Ν. 2190/1920, καθώς και των άρθρων 1-5 του Ν.2166/1993, όπως ισχύουν. Ως ημερομηνία ισολογισμού μετασχηματισμού ορίστηκε η 31η Ιουλίου 2017.

Η Χαλκόρ εκτιμά ότι η σκοπούμενη συγχώνευση θα έχει ολοκληρωθεί το αργότερο μέχρι την 31.12.2017, ενώ, σε κάθε περίπτωση, η ολοκλήρωσή της τελεί υπό την αίρεση της λήψης των, κατά νόμο, αποφάσεων και εγκρίσεων. Μέσω της εν λόγω συγχώνευσης δι απορροφήσεως, θα δημιουργηθεί μια έντονα εξαγωγική, βιομηχανική και οικονομική οντότητα στον τομέα της επεξεργασίας μη σιδηρούχων μετάλλων, εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Το μεγαλύτερο οικονομικό μέγεθος και η ευρύτερη επιχειρηματική εμβέλεια που θα αποκτήσει η Εταιρία θα καταστήσει ευχερέστερη την πρόσβαση στις χρηματοοικονομικές αγορές, ενώ ταυτόχρονα το νέο σχήμα θα αξιοποιήσει οικονομίες κλίμακας και συνέργειες που θα προκύψουν.

Για το υπόλοιπο του 2017, η ολοκλήρωση της συγχώνευσης των δύο εταιρειών θα αποτελέσει τον άξονα του σχεδιασμού των μελλοντικών ενεργειών των δύο συγχωνευόμενων. Ο Όμιλος θα συνεχίσει να έχει ως κύριο στρατηγικό του στόχο την επέκτασή του μέσω αύξησης των εξαγωγών του τόσο στην Ευρώπη όσο και σε αγορές εκτός Ευρώπης, καθώς και την αύξηση των μεριδίων αγοράς σε βιομηχανικά προϊόντα και την ενίσχυση της δραστηριότητάς του σε νέες αγορές με δυναμικές προοπτικές ανάπτυξης, αναφέρεται στην ανακοίνωση.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v