Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Attica Bank: Στα €13,6 εκατ. οι ζημίες στο εξάμηνο

Το μετά από φόρους αποτέλεσμα της Attica Bank διαμορφώθηκαν σε ζημία ύψους 13,6 εκατ. ευρώ, έναντι ζημίας 8,8 εκατ. ευρώ της συγκριτικής περιόδου.Οι καταθέσεις ανήλθαν σε 1,82 δισ. ευρώ περίπου, μειωμένες κατά 4,1% σε σχέση με την 31/12/2016.

Attica Bank: Στα €13,6 εκατ. οι ζημίες στο εξάμηνο

«H Attica Bank, κατά το πρώτο εξάμηνο της τρέχουσας χρήσης κατόρθωσε να θωρακίσει την κεφαλαιακή της επάρκεια μέσω της τιτλοποίησης χαρτοφυλακίου μη εξυπηρετούμενων δανείων 1,33 δισ. ευρώ, καλύπτοντας ταυτοχρόνως μέσω της συναλλαγής αυτής και το υπολειπόμενο ποσό των 70 εκατ. ευρώ της αύξησης του 2015», αναφέρεται σε ανακοίνωση της τράπεζας, με αφορμή την ανακοίνωση των οικονομικών της αποτελεσμάτων εξαμήνου, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ.

«Ταυτόχρονα η τράπεζα συνεχίζει τις κινήσεις εσωτερικής αναδιοργάνωσής της, με στόχο την επιτυχή υλοποίηση του στρατηγικού σχεδιασμού της, ο οποίος τέθηκε σε εφαρμογή από το φθινόπωρο του 2016.

Έχει ιδιαίτερη σημασία το γεγονός ότι η τράπεζα, σε σχέση με τις συστάσεις που είχαν επισημανθεί από τον έλεγχο της ΤτΕ και του SSM, έχει μέχρι σήμερα καλύψει ποσοστό 89% εντός του Α’ εξαμήνου και θα τις καλύψει στο σύνολό τους στο τέλος του Γ' τριμήνου της τρέχουσας χρήσης», αναφέρεται στην ανακοίνωση.
Επιπλέον, επισημαίνεται το γεγονός της μείωσης των λειτουργικών εξόδων προ προβλέψεων για λειτουργικούς κινδύνους κατά 14% -τάση η οποία εκτιμάται ότι θα ενισχυθεί περαιτέρω κατά το Β' εξάμηνο.

Για τα αποτελέσματα και τα μεγέθη του πρώτου εξαμήνου του 2017 της Attica, η διοίκηση της τράπεζας δήλωσε ότι:

«Τα αποτελέσματα και τα μεγέθη του Α’ εξαμήνου 2017 της Attica αντικατοπτρίζουν τη συνέχεια των κινήσεων εσωτερικής αναδιοργάνωσης και, σε συνάρτηση με την ενίσχυση της εξωστρέφειας και την εφαρμογή αρχών σύγχρονου management, σηματοδοτούν ευοίωνες προοπτικές για την επιτυχή υλοποίηση του στρατηγικού σχεδιασμού της τράπεζας, που θα επιβεβαιωθούν οριστικά στα μεγέθη τέλους χρήσης.

Οι προοπτικές αυτές ενδυναμώνονται περαιτέρω με δεδομένη τη σταθεροποίηση της ελληνικής οικονομίας, όπως άλλωστε προκύπτει και από τη βελτίωση μιας σειράς βασικών μακρο-οικονομικών και δημοσιονομικών δεικτών.

Το σημαντικότερο γεγονός που δρομολογήθηκε εντός του εξαμήνου και υλοποιήθηκε την 07/08/2017 ήταν η μεταβίβαση μέσω τιτλοποίησης χαρτοφυλακίου μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων ποσού 1.331,2 εκατ. ευρώ. Από την παραπάνω συναλλαγή, η τράπεζα πραγματοποίησε κέρδη 70 εκατ. ευρώ καλύπτοντας πλήρως το ποσό που υπολειπόταν για την κάλυψη του δυσμενούς σεναρίου της άσκησης κεφαλαιακών αναγκών του 2015.

Ταυτόχρονα μείωσε σημαντικά το μη εξυπηρετούμενο άνοιγμά της και βελτίωσε τους αντίστοιχους δείκτες της.

Εντός του οικονομικού περιβάλλοντος αυτού και κατά το α' εξάμηνο του 2017 η Τράπεζα ακολούθησε τον στρατηγικό σχεδιασμό της συνεχίζοντας τις διοικητικές και οργανωτικές αλλαγές που άρχισαν να εφαρμόζονται εντός του 2016. Σε σχέση δε με τις συστάσεις που είχαν επισημανθεί για την τράπεζα μετά από τον έλεγχο της ΤτΕ/SSM, αυτές έχουν καλυφθεί σε ποσοστό 89% και αναμένεται να καλυφθούν στο σύνολό τους με το πέρας του τρίτου τριμήνου του 2017.

Η ρευστότητα του Ομίλου παρουσιάζει τάσεις σταθεροποίησης, ενώ ο δείκτης Κεφαλαίου κοινών μετοχών (CET 1) παραμένει σε υψηλά επίπεδα και ανέρχεται σε 14,3%. Με την ολοκλήρωση της συναλλαγής των μη εξυπηρετούμενων δανείων, ο δείκτης CET 1 (pro-forma) αγγίζει τα επίπεδα του 15%.

Ο Όμιλος της Attica, μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της συναλλαγής μεταβίβασης μη εξυπηρετούμενων δανείων και την πλήρη ανακεφαλαιοποίησή του, την ολοκλήρωση των διαθρωτικών ενεργειών και την ενίσχυση της κεφαλαιακής του βάσης, θα ανταποκριθεί άμεσα και με συνέπεια στην ανάγκη χρηματοδότησης της ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας και ιδιαίτερα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων» σημειώνει η διοίκηση της τράπεζας.

Βασικά μεγέθη

- Το μετά από φόρους αποτέλεσμα διαμορφώθηκε σε ζημία ύψους 13,6 εκατ. ευρώ, έναντι ζημίας 8,8 εκατ. ευρώ της συγκριτικής περιόδου.

- Τα ίδια κεφάλαια του Ομίλου διαμορφώθηκαν σε 617,9 εκατ. ευρώ.

- Το σύνολο του ενεργητικού του Ομίλου ανήλθε σε 3,6 δισ. ευρώ.

- Σε ό,τι αφορά το εξάμηνο που έληξε την 30/06/2017, οι προβλέψεις για επισφαλείς χορηγήσεις που διενεργήθηκαν, ανήλθαν σε 22,7 εκατ. ευρώ έναντι 20 εκατ. ευρώ της συγκριτικής περιόδου, διαμορφώνοντας το υπόλοιπο των σωρευτικών προβλέψεων σε 1.229,6 εκατ. ευρώ, οι οποίες αντιστοιχούν στο 30,8% του συνολικού υπολοίπου των δανείων.

- Οι συνολικές προβλέψεις καλύπτουν τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα (NPEs) κατά ποσοστό 49,9%, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι εμπράγματες εξασφαλίσεις.

- Το σύνολο των λειτουργικών εξόδων προ προβλέψεων για λειτουργικούς κινδύνους, παρουσιάζει μείωση της τάξης του 14% έναντι της συγκριτικής περιόδου του εξαμήνου 2016, με τη μεγαλύτερη συγκράτηση εξόδων να παρατηρείται στο κονδύλι «Αμοιβές και έξοδα προσωπικού». Η τάση συγκράτησης του λειτουργικών εξόδων αναμένεται να ενισχυθεί περαιτέρω στο δεύτερο εξάμηνο της τρέχουσας χρήσης.

- Τα έσοδα προμηθειών διαμορφώθηκαν σε 8,5 εκατ. ευρώ έναντι 8,9 εκατ. ευρώ κατά το α' εξάμηνο του 2016, ενώ τα έξοδα προμηθειών διαμορφώθηκαν σε 4,1 εκατ. ευρώ έναντι 2,1 εκατ. ευρώ για τη συγκριτική περίοδο. Η παραπάνω αύξηση των εξόδων προμηθειών αντικατοπτρίζει τη δραστηριοποίηση του Ομίλου στις εμπορικές και ηλεκτρονικές υπηρεσίες (POS, Visa κ.λπ.), τα οφέλη των οποίων αναμένεται να καρπωθεί ο Όμιλος σε μελλοντικές περιόδους.

- Οι καταθέσεις διαμορφώθηκαν σε 1,82 δισ. ευρώ περίπου, μειωμένες κατά 4,1% σε σχέση με την 31/12/2016, εμφανίζοντας σταθεροποίηση της τάσης μείωσης, η οποία αναμένεται να αντιστραφεί στο δεύτερο εξάμηνο του 2017.

- Οι χορηγήσεις προ προβλέψεων παρέμειναν σταθερές έναντι των συγκρίσιμων περιόδων και ανήλθαν σε 4 δισ. ευρώ. Οι χορηγήσεις μετά από προβλέψεις ανήλθαν σε 2,758 δισ. ευρώ την 30/6/2017, έναντι 2,840 δισ. ευρώ στη συγκρίσιμη περίοδο του 2016, αναφέρει η τράπεζα.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v