Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Τζιρακιάν: Στα €102 χιλ. τα EBITDA στο εξάμηνο

Ο κύκλος εργασιών μειώθηκε κατά 7,8% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο : 7.576 χιλ ευρώ το 2017 έναντι 8.217 χιλ ευρώ το 2016.

Τζιρακιάν: Στα €102 χιλ. τα EBITDA στο εξάμηνο

Η Εταιρεία Τζιρακιάν Profil στο πλαίσιο της δημοσίευσης της Εξαμηνιαίας Οικονομικής Έκθεσης της οικονομικής περιόδου 01.01.2017 – 30.06.2017, κατ εφαρμογή της παρ. 4.1.4.4 του κανονισμού του Χ.Α., ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για τις ενέργειες στις οποίες έχει προβεί για την αντιμετώπιση των αιτίων που οδήγησαν στην υπαγωγή της στην κατηγορία επιτήρησης:

Η σοβαρή καθυστέρηση στην ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης της ελληνικής οικονομίας, στα πλαίσια του προγράμματος σταθεροποίησης της, αλλά και η περαιτέρω μείωση των δημόσιων και ιδιωτικών επενδύσεων, επηρέασαν αρνητικά τα επίπεδα ζήτησης για χαλυβουργικά προϊόντα. Επιπλέον του δυσμενούς εγχώριου επιχειρηματικού περιβάλλοντος στη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου, επιβάρυνση στο κλάδο χαλυβουργικών προϊόντων επέφερε και η συνεχιζόμενη αστάθεια στις διεθνείς αγορές του χάλυβα η οποία επέδρασε στις τιμές κόστους των A υλών αλλά και στην διαθεσιμότητά τους. Συνέπεια αυτών ήταν τα οικονομικά μεγέθη της Εταιρείας να κινηθούν σε χαμηλότερα επίπεδα.

Ειδικότερα, κατά την περίοδο 1.1 – 30.06.2017:

Ο κύκλος εργασιών μειώθηκε κατά 7,8% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο : 7.576 χιλ ευρώ το 2017 έναντι 8.217 χιλ ευρώ το 2016, ενώ η αύξηση σε σχέση με το πρώτο εξάμηνο του 2015 ανέρχεται σε 2,9% (7.357 χιλ. ευρώ).

Το μικτό κέρδος ανήλθε σε 574 χιλ. ευρώ, έναντι 1.093 χιλ. ευρώ το 2016, μειωμένο κατά 47,4%.

Τα κέρδη προ φόρων, αποσβέσεων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBITDA) ανέρχονται σε 102 χιλ. ευρώ, έναντι κερδών 678 χιλ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2016.

Παρόλη την αβεβαιότητα που αναδύει το εγχώριο οικονομικό περιβάλλον, η εκτίμηση της διοίκησης είναι ότι είναι εφικτή η διατήρηση και βελτίωση των οικονομικών μεγεθών της Εταιρείας δεδομένης της σταδιακής αποκατάστασης του επιχειρηματικού κλίματος, των επενδύσεων και της ρευστότητας στην αγορά.

Βασική επιδίωξη της διοίκησης κατά το δεύτερο εξάμηνο του έτους είναι η διατήρηση των μεριδίων της στην αγορά αλλά και ο απρόσκοπτος εφοδιασμός της παραγωγής με πρώτες ύλες καθώς εκτιμάται ότι η επαναφορά της ηρεμίας στις διεθνείς αγοράς του χάλυβα θα συμβάλλει στη αύξηση της διαθεσιμότητας των πρώτων υλών περιορίζοντας της ελλείψεις.

Οι μετοχές της εταιρίας μπορούν να επανέλθουν σε καθεστώς κανονικής διαπραγμάτευσης εφόσον αρθούν οι λόγοι ένταξης στην κατηγορία επιτήρησης, με βάση τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 3.1.2.6 του κανονισμού του ΧΑ.

Υπενθυμίζεται ότι οι μετοχές της Εταιρείας μεταφέρθηκαν στην κατηγορία Επιτήρησης από τη συνεδρίαση της 11.09.2013, σύμφωνα με την από 05.04.2013 απόφαση του Δ.Σ. του Χ.Α., κατ εφαρμογή του άρθρου 3.1.2.4 του κανονισμού του Χ.Α., επειδή οι λογιστικές ζημιές της χρήσεως που έληξε στις 31.12.2012 είχαν διαμορφωθεί σε επίπεδο μεγαλύτερο από το 30% της καθαρής θέσης της Εταιρείας.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v