Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Dionic: Στα 3,26 εκατ. οι ζημιές το α’ εξάμηνο

Πτώση 17,68% στον ενοποιημένο κύκλο εργασιών το α' εξάμηνο. Η εταιρεία δηλώνει αισιόδοξη για την ολοκλήρωση μέχρι τις 31/12/2017 της συμφωνίας με την Eurobank για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές της.

Dionic: Στα 3,26 εκατ. οι ζημιές το α’ εξάμηνο
Σε € 23,50 εκατ. διαμορφώθηκε στο α’ εξάμηνο του 2017 ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της Dionic, έναντι 28,54 € το 2016, μειωμένος   κατά 17,68%.

Τα μικτά κέρδη του Ομίλου ανήλθαν σε  € 4,99 εκατ.  έναντι € 6,79 εκατ.  το 2016. Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) του Ομίλου, διαμορφώθηκαν σε  € 0,41 εκατ. έναντι   € 0,93 εκατ. το 2016.

Οι ζημιές  προ φόρων και τόκων (ΕΒΙΤ) διαμορφώθηκαν σε  €0,36 εκατ. έναντι κερδών    € 0,67 εκατ. το 2016 ενώ οι ζημιες  προ φόρων του Ομίλου (ΕΒΤ) διαμορφωθήκαν σε   €3,24 εκατ. έναντι ζημιών  € 2,07 εκατ. το 2016. Οι ζημίες  μετά φόρων  ανήλθαν € 3,26 εκατ. έναντι ζημιών € 2,18 εκατ. το 2016.

Στην σχετική ανακοίνωση που εξέδωσε η Dionic, αναφέρεται στη συμφωνία που έκανε με τις τράπεζες για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές της.

Συγκεκριμένα, αναφέρεται ότι ηΔιοικούσα Επιτροπή της ΕΧΑΕ την  10.4.2014 αποφάσισε την υπαγωγή των μετοχών της εταιρίας στην Κατηγορία Επιτήρησης, καθώς διαπιστώθηκε ότι το σύνολο των ληξιπρόθεσμων οφειλών του Ομίλου είναι σημαντικό.

Οι ληξιπρόθεσμες οφειλές του ομίλου στις 30.6.2017 ανήλθαν σε 2,74 εκατ. ευρώ. Τα ποσά αυτά αφορούν φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις για τα οποία έχουν υποβληθεί σχετικές αιτήσεις ρύθμισης στα πλαίσια της ισχύουσας νομοθεσίας και αναμένεται η οριστικοποίηση τους.

Η Εταιρεία στις 30/6/2017 υπέγραψε συμφωνία θέσης βασικών όρων  ρύθμισης ληξιπρόθεσμου δανεισμού με την Τράπεζα Eurobank Ergasias AE  στην οποία περιλαμβάνεται η διαγραφή τόκων υπερημερίας, συμβατικών τόκων και κεφαλαίου με αποτέλεσμα η τελική οφειλή της Εταιρείας στην τράπεζα θα ανέρχεται στο ποσό των 4 εκατ. Ευρώ από 30,4 περίπου  Εκατ. Ευρώ που ήταν στις 26/6/17 και να αποπληρωθεί έως τότε στην Τράπεζα ποσό 5 εκ. Ευρώ.

Σημαντική προϋπόθεση είναι μέχρι την 31/12/2017 η Εταιρεία να προχωρήσει σε συναινετική εκποίηση  μέρους του ενεργητικού (μετοχές της σε άλλες εταιρείες και ακίνητο) που είναι ενεχυριασμένο/προσημειωμένο υπέρ της Τράπεζας  ελάχιστου συνολικού ύψους 4,55 εκατ. Ευρώ για την αποπληρωμή μέρους του δανεισμού προς την Τράπεζα Eurobank  και συμψηφισμός ποσού 542 χιλ. Ευρώ ισόποσης χρηματικής κατάθεσης (cash collateral) στην Τράπεζα.

Επίσης προβλέπεται η διαγραφή ποσού 15,7 εκατ. Ευρώ με την διαλυτική αίρεση ότι το σχετικό τμήμα του δανείου που διεγράφη θα αναβιώσει αυτόματα αν:

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί αύξηση μεγαλύτερη του 20% στο EBITDA της Dionic (βάσει των προβλεπόμενων οικονομικών καταστάσεων, όπως αυτές παρουσιάζονται στην επισκόπηση του επιχειρηματικού σχεδίου της εταιρείας από την Deloitte) στις επόμενες χρήσεις, το επιπλέον ποσό (κατά το ήμισυ) θα περιέρχεται στην Τράπεζα  και θα εξοφλεί  μέρος του χρέους που έχει διαγραφεί, το οποίο θα αναβιώνει τότε.
 
Αν στο μέλλον πωληθούν ενεχυριασμένες υπέρ της Τράπεζας μετοχές, το τίμημα που αναλογεί στις μετοχές αυτές, θα περιέρχεται στην Τράπεζα και θα αποσβένει:
 
-          Κατά το ήμισυ, το μέρος του ρυθμισμένου καταλοίπου των καταγγελμένων δανειακών συμβάσεων που έχει ρυθμιστεί με Ιδιωτικό Συμφωνητικό, ποσού € 4 εκ.. και

-          Κατά το έτερο ήμισυ, μέρος του χρέους που έχει διαγραφεί, το οποίο  θα αναβιώνει τότε.


Αν στο μέλλον η Dionic :
προβεί σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, ή/και
προβεί στην λήψη οιασδήποτε μορφής νέου δανεισμού εκτός της περίπτωσης ρύθμισης αναδιάρθρωσης του υφιστάμενου δανεισμού της από την ίδια τράπεζα που λαμβάνει το δάνειο, ή/ και
αποκτήσει έκτακτα έσοδα με σκοπό την χρήση των ανωτέρω κεφαλαίων για την αποπληρωμή του υφιστάμενου τραπεζικού δανεισμού (κατά την ημερομηνία ρύθμισης των οφειλών με την Τράπεζα), η εταιρεία θα υποχρεούται να καταβάλει στην Τράπεζα ποσό ίσο με το 51,35% του συνολικού συγκεντρωθέντος ποσού - ήτοι την pro rata συμμετοχή της Τράπεζας στον συνολικό δανεισμό της εταιρείας την 31/12/2016 βάσει του σεναρίου ρευστοποίησης του ενεργητικού της εταιρίας από την Deloitte.

Το εν λόγω ποσό θα καταβάλλεται στην Τράπεζα και θα αποσβένει μέρος του χρέους που έχει διαγραφεί, το οποίο θα αναβιώνει τότε.

Η τελική οφειλή των 4κ. Ευρώ θα αποπληρωθεί στην Τράπεζα με ευνοϊκούς για την Εταιρεία όρους και επιτόκιο εντός 10 ετών με περίοδο χάριτος για την πρώτη δόση 3 έτη.

Η εκτίμηση της Διοίκησης είναι ότι  η ανωτέρω συμφωνία  θα ολοκληρωθεί μέχρι 31/12/2017   με θετικές επιπτώσεις στα οικονομικά αποτελέσματα της Εταιρείας.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v