Σε αναζήτηση στρατηγικού επενδυτή η Axon Συμμετοχών

Οι μέτοχοι ενημερώθηκαν από τη διοίκηση για τις συγκεκριμένες ενέργειες μέσω των οποίων επιχειρείται η επίτευξη βιώσιμης χρηματοοικονομικής δομής και η ενίσχυση των λειτουργικών ταμειακών ροών ώστε να διασφαλιστεί η ικανότητα αποπληρωμής των υποχρεώσεών της.

Σε αναζήτηση στρατηγικού επενδυτή η Axon Συμμετοχών

Την υιοθέτηση μέτρων για τη βελτίωση της κεφαλαιακής διάρθρωσης της εταιρείας και τη συνέχιση των ενεργειών του ΔΣ στο ίδιο πλαίσιο, ενέκριναν παμψηφεί οι μέτοχοι της Axon Συμμετοχών, στην μετ’ αναβολής ετήσια τακτική γενική συνέλευσή τους.

Οι μέτοχοι ενημερώθηκαν από τη διοίκηση για τις συγκεκριμένες ενέργειες μέσω των οποίων επιχειρείται η επίτευξη βιώσιμης χρηματοοικονομικής δομής και η ενίσχυση των λειτουργικών ταμειακών ροών ώστε να διασφαλιστεί η ικανότητα αποπληρωμής των υποχρεώσεών της.

Οι ενέργειες αυτές αφορούν:

α) την αναζήτηση νέων πηγών κεφαλαίου, κυρίως μέσω της εξεύρεσης στρατηγικού επενδυτή,

β) την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας της,

γ) την διοικητική, οργανωτική και λειτουργική αναδιάρθρωση της Εταιρείας και του Ομίλου μέσω της περαιτέρω περιστολής του λειτουργικού κόστους, της ενίσχυσης του μεριδίου αγοράς και με στόχο την ενίσχυση των οργανικών αποτελεσμάτων και

δ) την κατά περίπτωση αποεπένδυση σε πάγια περιουσιακά στοιχεία καθώς και σε συμμετοχικού ενδιαφέροντος επιχειρήσεις.

Επίσης, το Διοικητικό Συμβούλιο επεσήμανε προς τη Γενική Συνέλευση ως πρόσφορη λύση την ενίσχυση της κεφαλαιακής διάρθρωσης μέσα από Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου με καταβολή μετρητών, ωστόσο λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες που επικρατούν στις αγορές χρήματος και κεφαλαίου, η Διοίκηση της Εταιρείας θα εξακολουθήσει τις διερευνητικές ενέργειες προς άντληση κεφαλαίων και αυτό το θέμα θα επανεξετασθεί σε περίπτωση που οι ανωτέρω ενέργειες δεν ευοδωθούν.

Η Συνέλευση των μετόχων εξέτασε το θέμα του δανεισμού της Εταιρείας από την Τράπεζα Πειραίως και ομόφωνα εξουσιοδότησε το διοικητικό συμβούλιο όπως συνεχίσει τις προσπάθειες επαφών με την Τράπεζα και τις διαπραγματεύσεις προς τον σκοπό της εξεύρεσης συνολικής λύσης διευθέτησης των εν λόγω δανείων.

Η Γενική συνέλευση ενέκρινε επίσης παμψηφεί την από 26.06.2017 παραίτηση του μέλους του Δ.Σ. κας Πάκα Παρασκευής, και την αντικατάσταση της από τον κο Λιακουνάκο Θωμά του Νικολάου για το υπόλοιπο της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου. Επιπροσθέτως , ενέκρινε παμψηφεί την από 10/07/2017 παραίτηση του μέλους του Δ.Σ. κου Κεπενέκη Ιωάννη, και την μη αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό, αλλά το Διοικητικό συμβούλιο συνεχίσει το υπόλοιπο της θητείας του με 4μελη σύνθεση.

Η Γενική Συνέλευση εξέλεξε παμψηφεί ως μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου τους εξής:

1. Σταματάκη Βασιλική του Νικολάου
2. Λιακουνάκο Θωμά του Νικολάου
3. Βασιλείου Μαρίνα του Ιωάννη

καθώς επίσης και, ως ανεξάρτητα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τους:

4. Κωνσταντίνο Λεόντιο του Δημητρίου, και
5. Μαρία Κοντομού του Ευαγγέλου.

Το ΔΣ συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

Βασιλική Σταματάκη του Νικολάου         Πρόεδρος και Δ/σα Σύμβουλος -Εκτελεστικό Μέλος
Θωμάς Λιακουνάκος του Νικολάου         Μέλος μη Εκτελεστικό
Μαρίνα Βασιλείου του Iωάννη               Μέλος μη εκτελεστικό
Κωνσταντίνος Λεόντιος του Δημητρίου   Μέλος  Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό
Μαρία Κοντομού του Ευαγγέλου            Μέλος Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό

Η θητεία του νέου Διοικητικού Συμβουλίου θα είναι διετής, ήτοι έως την 07.09.2019.

 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v