Ευρωσύμβουλοι: Η νέα σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου

Στο πλαίσιο αναδιοργάνωσης του Δ.Σ. της εταιρίας, παραιτήθηκαν από την θέση τους οι κ.κ. Γαβριήλ Ταυρίδης (μη εκτελεστικό μέλος), Βασίλειος Σωτηρόπουλος (μη εκτελεστικό μέλος), Davis Wittig (μη εκτελεστικό μέλος) και Αβραάμ Γούναρης (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος). Οι θέσεις των Σωτηρόπουλου και Witting θα παραμείνουν κενές.

Ευρωσύμβουλοι: Η νέα σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου
Η Ευρωσύμβουλοι ανακοίνωσε ότι το Διοικητικό της Συμβούλιο,  το οποίο εκλέχθηκε από την Τακτική Γ.Σ. της 19.6.2017 με τετραετή θητεία, σήμερα 16.1.2018 εξέλεξε νέα μέλη, σε αναπλήρωση μελών του τα οποία παραιτήθηκαν από την θέση τους.

Συγκεκριμένα στο πλαίσιο αναδιοργάνωσης του Δ.Σ. της εταιρίας, παραιτήθηκαν από την θέση τους τα μέλη του Δ.Σ. κ.κ. Γαβριήλ Ταυρίδης (μη εκτελεστικό μέλος), Βασίλειος Σωτηρόπουλος (μη εκτελεστικό μέλος), Davis Wittig (μη εκτελεστικό μέλος) και Αβραάμ Γούναρης (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος), της παραιτήσεως τους ισχύουσας από 15.1.2018. Το Δ.Σ. σύμφωνα με το άρθρο 15 του καταστατικού της εταιρίας και την παρ. 7 του άρθρου 18 του κ.ν. 2190/1920 αποφάσισε σήμερα, την εκλογή του κου. Πασχάλη Ταυρίδη του Γαβριήλ ως μη εκτελεστικού μέλους (στην θέση του παραιτηθέντος μη εκτελεστικού μέλους κου. Γαβριήλ Ταυρίδη του Ευστάθιου) και του κου. Ιωάννη Ρόβη του Ανέστη ως ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους (στη θέση του παραιτηθέντος ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους κου. Αβραάμ Γούναρη του Κωνσταντίνου). Επίσης το Δ.Σ. στην ίδια συνεδρίαση αποφάσισε να μην προβεί στην πλήρωση των κενών θέσεων των ετέρων δυο παραιτηθέντων μελών του κ.κ. Βασίλειου Σωτηρόπουλου και Davis Wittig αλλά οι θέσεις τους να παραμείνουν κενές και το Διοικητικό Συμβούλιο να συνεχίσει να διοικεί την εταιρία σύμφωνα με το Καταστατικό και τον νόμο με επταμελή σύνθεση για το υπόλοιπο της θητείας του.

Κατόπιν τούτων το Δ.Σ. ανασυγκροτήθηκε σε σώμα και κατανεμήθηκαν αρμοδιότητες ως εξής: Εξελέγησαν ομόφωνα ως Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος του ο κος. Πάρις Κοκορότσικος και ως Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος ο κος. Ευστάθιος Ταυρίδης. Το Διοικητικό Συμβούλιο επίσης σύμφωνα με τα σχετικά άρθρα του καταστατικού της εταιρείας αποφάσισε ομόφωνα να αναθέσει την άσκηση των εξουσιών του και την εκπροσώπηση της εταιρίας στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο αυτής κ. Πάρι Κοκορότσικο και στον Αντιπρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Ευστάθιο Ταυρίδη οι οποίοι μαζί ή ξεχωριστά διά μόνης της υπογραφής τους κάτωθεν της εταιρικής επωνυμίας, θα δεσμεύουν την εταιρεία.

Η πλήρης σύνθεση και οι ιδιότητες των μελών του Δ.Σ. έχουν ως εξής:

1. Πάρις Κοκορότσικος του Στέργιου και της Μαρίκας, εκτελεστικό μέλος, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος και Νόμιμος Εκπρόσωπος.

2. Ευστάθιος Ταυρίδης του Γαβριήλ και της Αλίκης, εκτελεστικό μέλος, Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος και Νόμιμος Εκπρόσωπος.

3. Νικόλαος Ζαχαρής του Θωμά και της Ελένης, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.

4. Ανέστης Κερεμλόγλου  του Αντώνιου και της Ευαγγελίας, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.

5. Ιωάννης Ρόβης του Ανέστη και της Βασιλικής, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.

6. Παντελής Σκαρλάτος του Χρήστου και της Αναστασίας, μη εκτελεστικό μέλος.

7. Πασχάλης Ταυρίδης του Γαβριήλ και της Αλίκης, , μη εκτελεστικό μέλος.

Το ανωτέρω Δ.Σ. θα διοικήσει την εταιρία διοικήσει την εταιρία μέχρι την ημέρα σύγκλησης της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης που θα συνέλθει εντός του πρώτου εξαμήνου του έτους 2021 (και όχι πέραν της 30/6/2021) για να εγκρίνει τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως 2020

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v