Μέρισμα 0,75 ευρώ θα διανείμει η Alpha Trust Ανδρομέδα

Η τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας αναμένεται να πραγματοποιηθεί στις 2 Απριλίου.

Μέρισμα 0,75 ευρώ θα διανείμει η Alpha Trust Ανδρομέδα

Τη διανομή μερίσματος ύψους 0,75 ευρώ ανά μετοχή για τη χρήση 2017 θα προτείνει το διοικητικό συμβούλιο της Alpha Trust - Ανδρομέδα Α.Ε.Ε.Χ στους μετόχους, στην τακτική γενική συνέλευση που θα συνέλθει στις 2 Απριλίου.

Όπως σημειώνει η εταιρεία στη σχετική της ανακοίνωση, στο ως άνω ποσό του μερίσματος έχει συνυπολογιστεί και η προσαύξηση λόγω ύπαρξης 16.472 ιδίων μετοχών και δεν αναμένεται να μεταβληθεί ουσιωδώς κατά την ημερομηνία προσδιορισμού των δικαιούχων.

Τα θέματα ημερήσιας διάταξης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, όπως ανακοίνωσε η εταιρεία, είναι τα εξής:

  1. Υποβολή και έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων και διάθεσης των αποτελεσμάτων της χρήσης 01.01.17-31.12.17 και των Ετήσιων Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.
  2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη διαχείριση της χρήσης 01.01.17-31.12.17.
  3. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για τη χρήση 2018 και καθορισμός της αμοιβής τους.
  4. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός ιδιοτήτων των μελών του.
  5. Ορισμός Επιτροπής Ελέγχου άρθρου 44 Ν. 4449/2017.
  6. Καθορισμός αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου - Έγκριση αμοιβών προηγούμενης χρήσης.
  7. Χορήγηση άδειας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια εταιριών οι οποίες επιδιώκουν παρόμοιους σκοπούς.
  8. Έγκριση συμβάσεων ανάθεσης δραστηριοτήτων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23α του Ν. 2190/1920 και του Ν. 4209/2013.
  9. Λήψη απόφασης για αγορά ιδίων μετοχών, με βάση τις διατάξεις του άρθρου 16 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3604/2007.
  10. Διάφορες ανακοινώσεις.

 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v