Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Paperpack: Στις 24 Απριλίου η ΓΣ για τη διανομή μερίσματος

Τη διανομή μερίσματος καλείται να αποφασίσει μεταξύ άλλων η Γενική Συνέλευση της Paperpack.

Paperpack: Στις 24 Απριλίου η ΓΣ για τη διανομή μερίσματος

Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιήσει η Paperpack την 24η Απριλίου 2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00π.μ. στα γραφεία της έδρας της εταιρείας στην Κηφισιά Αττικής, επί της οδού Βιλτανιώτη 24.

Αναλυτικά τα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

*Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2017, από 1-1-2017 έως 31-12-2017, μετά των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

*Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2017.

*Έγκριση του πίνακα διαθέσεως των αποτελεσμάτων της χρήσης 2017 (1/1/2017-31/12/2017).

*Έγκριση της πρότασης του Διοικητικού Συμβουλίου περί διανομής μερίσματος της χρήσης 2017 (1/1/2017-31/12/2017).

*Χορήγηση άδειας στα μέλη του Δ.Σ. και στους Διευθυντές της εταιρείας να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια και στη διεύθυνση εταιρειών του Ομίλου (συνδεδεμένων επιχειρήσεων της εταιρείας), που επιδιώκουν τους αυτούς ή παραπλήσιους σκοπούς με την εταιρεία, σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 23 του Ν. 2190/1920.

*Έγκριση αμοιβών που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση του 2017 και προέγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2018.

*Εκλογή Ελεγκτών, τακτικού και αναπληρωματικού για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων για τη χρήση 2018 και καθορισμός αμοιβής τους.

*Επικύρωση Εκλογής Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα την από 21.04.2017 Τακτική Γενική Συνέλευση με βάσει τις ισχύουσες διατάξεις του άρ. 44 του ν. 4449/2017 και έγκριση αμοιβής των μελών της.

*Λοιπές Ανακοινώσεις.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του νόμου απαρτίας για την λήψη απόφασης επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης κατά την ημερομηνία της 24ης Απριλίου 2018, η Τακτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει εκ νέου σε Επαναληπτική Συνέλευση την 15η Μαΐου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ. στην έδρα της εταιρείας Βιλτανιώτη 24 Κηφισιά. Σημειώνεται ότι δε θα δημοσιευθεί νέα πρόσκληση για την επαναληπτική συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 29 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v