Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

AXON: Μeridian και Carlton θα συμμετάσχουν υπό προϋποθέσεις στην ΑΜΚ

Την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου έως 14 εκατ. ευρώ με την έκδοση κοινόν ονομαστικών μετοχών, ενέκρινε η Γενική Συνέλευση της ΑΧΟΝ. Ποια funds έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για να συμμετάσχουν στην ΑΜΚ.

AXON: Μeridian και Carlton θα συμμετάσχουν υπό προϋποθέσεις στην ΑΜΚ

Πραγματοποιήθηκε η έκτακτη Γενική Συνέλευση της AXON την 17η Απριλίου 2018 στην οποία παρέστησαν και εκπροσωπήθηκαν 24 μέτοχοι οι οποίοι κατείχαν 14.239.951 μετά ψήφου μετοχές σε αναλογία 70,30 % του συνόλου των μετοχών.

Οπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, η ΓΣ ενημερώθηκε για το κείμενο επιστολής που έλαβε η εταιρεία από το fund Meridian Asset Management που δρα σε συνεργασία με την Carlton Group, και σύμφωνα με την οποία το συγκεκριμένο Fund θα ήταν διατεθειμένο να συμμετάσχει στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εισηγμένης υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα τεθεί η εταιρεία σε καθεστώς ειδικής διαχείρισης και θα επιτευχθεί συμφωνία με τις πιστώτριες της Axon τράπεζες προς τη ρύθμιση του δανεισμού της (πώληση δανείων).

Αναλυτικότερα στην εν λόγω συνέλευση συζητήθηκαν και ελήφθησαν αποφάσεις επί των παρακάτω θεμάτων:

Θέμα 1ο: Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των € 33.944.898,20, με κεφαλαιοποίηση του αποθεματικού που έχει σχηματιστεί από τη διαφορά της τιμής έκδοσης μετοχών υπέρ το άρτιο και λοιπών αφορολόγητων αποθεματικών, μετά τη φορολόγηση τους, με αύξηση της ονομαστικής αξίας από € 0,30 σε € 0,60.

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε παμψηφεί, την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με κεφαλαιοποίηση του αποθεματικού «διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» καθώς και λοιπών αφορολόγητων αποθεματικών, μετά τη φορολόγηση τους, συνολικού ποσού € 33.944.897,70 με αντίστοιχη αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από € 0,30 σε € 0,60 και με την έκδοση νέων μετοχών και δωρεάν διάθεση σε αναλογία 3,293 νέων μετοχών έναντι μίας παλιάς. Μετά την ως άνω αύξηση το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας θα ανέρχεται πλέον στο ποσό των € 40.021.639,20, ολοσχερώς καταβεβλημένο και θα διαιρείται σε 66.702.732 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας € 0,60 έκαστη.

Θέμα 2ο: Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου έως του ποσού € 14.000.000,40 με την έκδοση έως 23.333.334 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας € 0,60 εκάστη, με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων.

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε παμψηφεί την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας μέχρι του ποσού των € 14,0 εκ. δια καταβολής μετρητών και με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων. Η προθεσμία άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης των παλαιών μετόχων αποφασίστηκε ότι θα διαρκέσει το ελάχιστο προβλεπόμενο κατά νόμο χρονικό διάστημα, ήτοι δεκαπέντε (15) ημέρες.

Η έναρξη και η λήξη της περιόδου ενάσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης, καθώς και η ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης θα ορισθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας εντός του προβλεπόμενου από το νόμο χρονικού διαστήματος. Η προθεσμία κάλυψης της αύξησης ορίστηκε από τη Γενική Συνέλευση σε τέσσερις (4) μήνες από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου που θα ορίσει την τιμή διάθεσης των νέων μετοχών και τα λοιπές λεπτομέρειες της αύξησης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας εξουσιοδοτήθηκε κατά άρθρο 13 παρ. 6 του ΚΝ 2190/1920 να αποφασίσει, εντός τριών (3) μηνών από την ημερομηνία της παρούσης συνέλευσης, σε συνεδρίασή του την τιμή διάθεσης των νέων μετοχών καθώς και όλους τους λοιπούς όρους και λεπτομέρειες της αύξησης κατόπιν σταθμίσεως των οικονομικών και επιχειρηματικών συνθηκών κατά το χρόνο έκδοσης της σχετικής απόφασης.

Επίσης, εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο μετά την ολοκλήρωση της περιόδου άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης, αφού διαπιστώσει των αριθμό των αδιάθετων μετοχών (μετοχών που δεν καλύφθηκαν από τους δικαιούχους των δικαιωμάτων προτίμησης) να διαθέσει κατά την κρίση του τις αδιάθετες μετοχές σε τρίτους, υφιστάμενους μετόχους ή μη.

Σε περίπτωση που μετά την άσκηση των δικαιωμάτων προτίμησης και διάθεσης αδιαθέτων μετοχών από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τα ανωτέρω παραμένουν αδιάθετες νέες μετοχές, τότε, σύμφωνα με το άρθρο 13 α του ΚΝ 2190/1920, το μετοχικό κεφάλαιο θα αυξηθεί μέχρι το ποσό της κάλυψης και εξουσιοδοτείται το Διοικητικό Συμβούλιο να πιστοποιήσει τη μερική κάλυψη και να τροποποιήσει αναλόγως το Καταστατικό της Εταιρείας.

Θέμα 3ο: Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας.

Επι του 3 ου θέματος η Γενική Συνέλευση ενέκρινε παμψηφεί, μετά τις ανωτέρω αποφάσεις περί αυξήσεως του Μετοχικού Κεφαλαίου, την τροποποίηση του άρθρου 5 (παρ. 1 και 2) του καταστατικού ως προς το κεφάλαιο.

Θέμα 4ο: Λοιπά Θέματα.

Επι του θέματος αυτού η Γενική συνέλευση ενημερώθηκε για το κείμενο επιστολής που έλαβε η εταιρεία από το fund Meridian Asset Management που δρα σε συνεργασία με την Carlton Group, και σύμφωνα με την οποία το συγκεκριμένο Fund θα ήταν διατεθειμένο να συμμετάσχει στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα τεθεί η Εταιρεία σε καθεστώς ειδικής διαχείρισης και θα επιτευχθεί συμφωνία με τις πιστώτριες της Εταιρείας Τράπεζες ως προς τη ρύθμιση του δανεισμού της (πώληση δανείων).

Επιπλέον δηλώνεται η πρόθεση του και για παράλληλη συμμετοχή στην συνολική αναχρηματοδότηση του τραπεζικού δανεισμού της Εταιρείας.

Κατόπιν και αυτής της επιστολής η Γενική Συνέλευση εξέφρασε την αισιοδοξία της ως προς τις δυνατότητες ανάκαμψης της Εταιρείας και αναστροφής της οικονομικής της πορείας και των οικονομικών της μεγεθών που έχουν οξυνθεί λόγω της καταγγελίας των δανειακών της συμβάσεων με προυπόθεση ωστόσο την ματαίωση ή έστω αναβολή της διαδικασίας που έχει εκκινήσει η Τράπεζα Πειραιώς για υπαγωγή της Εταιρείας στην ειδική διαχείριση του Ν. 4307/2014

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v