Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Mermeren: Κατάβαλε €468.748 για μισθώματα Λατομείων στην πΓΔΜ

Το ποσό των €468.748 αφορά για την χρήση που έληξε την 31/12/2017. Το οικονομικό ημερολόγιο. Οι επενδύσεις της Mermeren την επόμενη διετία.

Mermeren: Κατάβαλε €468.748 για μισθώματα Λατομείων στην πΓΔΜ

Η εταιρεία Mermeren Kombinat AD Prilep ανακοίνωσε ότι κατέβαλε στην κυβέρνηση της ΠΓΔΜ κατά την χρήση που έληξε την 31/12/2017 ποσό ευρώ 468.748 γιά μισθώματα Λατομείων.

Επιπλέον, η εταιρεία Mermeren Kombinat AD Prilep ανακοίνωσε το Οικονομικό Ημερολόγιο έτους 2018 το οποίο έχει ως εξής:

· Ανακοίνωση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων χρήσης 2017: 25 Απριλίου 2018.
· Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων: 5 Ιουνίου 2018
· Δημοσίευση Οικονομικών Καταστάσεων της περιόδου από 01/01/2018 έως 30/06/2018: 31 Αυγούστου 2018

Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης της Mermeren

Σύμφωνα με την Ημερήσια διάταξη:

1. Γιά να εξασφαλισθεί η μακροχρόνια ανάπτυξη τής Εταιρείας, αποφασίσθηκε να αναληφθούν σημαντικές επενδύσεις κατά την προσεχή διετία.

Οι επενδύσεις γενικώς θα αφορούν τα εξής:

- Σημαντικά κομμάτια μηχανολογικού εξοπλισμού στο εργοστάσιο και το λατομείο με σκοπό την βελτίωση τής εν γένει παραγωγικότητας και τής ποιότητας των προϊόντων.

- Επέκταση – εκσυγχρονισμός τών υποδομών, περιλαμαβονόμενων και κτηρίων γραφείων.

- Επενδύσεις έρευνας και ανάπτυξης σε νέες περιοχές.

- Εξαγορές εντός τής χώρας καθώς και σε γειτονικές στην ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων.

Γιά την χρηματοδότηση των παραπάνω επενδύσεων, η Εταιρεία θα χρησιμοποιήσει ίδιους πόρους που θα προκύψουν από τα κέρδη τής παρελθούσης, τής τρέχουσας και επόμενων χρήσεων.

2. Εγκρίθηκε η Ετήσια έκθεση του εσωτερικού ελέγχου για το έτος 2017.

3. Ορίσθηκε η ελεγκτική εταιρεία Grant Thornton DOO Skopje για τον έλεγχο των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας για το έτος 2018.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v