Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

To νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Ευρωσύμβουλοι

Το Δ.Σ. θα διοικήσει την εταιρία μέχρι την ημέρα σύγκλησης της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης που θα συνέλθει εντός του πρώτου εξαμήνου του έτους 2021 (και όχι πέραν της 30/6/2021) για να εγκρίνει τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως 2020.

To νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Ευρωσύμβουλοι

Η Ευρωσύμβουλοι Α.Ε. γνωστοποίησε ότι το Δ.Σ. αυτής, κατά την  συνεδρίαση του της 26.4.2018 η οποία διεξήχθη σε συνέχεια της παραιτήσεως του μέλους αυτού, κου. Ιωάννη Ρόβη, αποφάσισε την αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους του και εξέλεξε για το υπόλοιπο της θητείας του, ήτοι για να διοικήσει την εταιρία μέχρι την ημέρα σύγκλησης της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης που θα συνέλθει εντός του πρώτου εξαμήνου του έτους 2021 (και όχι πέραν της 30/6/2021) για να εγκρίνει τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως 2020, τον κ. Γεώργιο Χατζόπουλο του Πασχάλη ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.

Στην συνέχεια κατά την ίδια συνεδρίαση της 26.4.2018 και προκειμένου να εξασφαλιστεί η ασφάλεια των συναλλαγών και να διευκολυνθούν τόσο οι καλόπιστοι τρίτοι όσο και οι εποπτικές Αρχές στην συγκέντρωση των πληροφοριών για την εκπροσώπηση της εταιρίας, το Διοικητικό Συμβούλιο αυτής ανασυγκροτήθηκε σε σώμα και κατανεμήθηκαν αρμοδιότητες ως εξής:

Το Δ.Σ. αποτελείται από τους:

Πάρι Κοκορότσικο, Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο και εκτελεστικό μέλος,
Ευστάθιο Ταυρίδη, Αντιπρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο και εκτελεστικό μέλος,
Νικόλαο Ζαχαρή ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος,
Ανέστη Κερεμλόγλου ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος,
Πασχάλη Ταυρίδη, μη εκτελεστικό μέλος,
Παντελή Σκαρλάτο μη εκτελεστικό μέλος,
Γεώργιο Χατζόπουλο ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.

Το Δ.Σ. θα διοικήσει την εταιρία μέχρι την ημέρα σύγκλησης της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης που θα συνέλθει εντός του πρώτου εξαμήνου του έτους 2021 (και όχι πέραν της 30/6/2021) για να εγκρίνει τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως 2020.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v