Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΛΑΝΑΚΑΜ: Επαναδιατύπωσε τα αποτελέσματα 2017 μετά την αναστολή διαπραγμάτευσης

Σε διορθώσεις στα οικονομικά της αποτελέσματα προχώρησε η εισηγμένη. Συνολική αύξηση ζημιών κατά 96 χιλ. ευρώ το 2017. Γιατί οδηγήθηκε σε αναστολή διαπραγμάτευσης.

ΛΑΝΑΚΑΜ: Επαναδιατύπωσε τα αποτελέσματα 2017 μετά την αναστολή διαπραγμάτευσης

Στις δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας μας την 26.4.2018 εκ παραδρομής στο πιστοποιητικό του Ορκωτού Ελεγκτή αναφέρονταν τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα αντί του ορθού Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, επισημαίνει σε ανακοίνωσή της η ΛΑΝΑΚΑΜ, μετά την αναστολή διαπραγμάτευσης της μετοχής.

Οπως αναφέρει η εισηγμένη, «το εν λόγω πρόβλημα της φραστικής διατύπωσης αποκαταστάθηκε άμεσα από τον Ορκωτό Ελεγκτή.

Επίσης στο εν λόγω Πιστοποιητικό του Ορκωτού Ελεγκτή αναφέρονταν παρατηρήσεις τις οποίες εκ παραδρομής μας δεν περιλάβαμε στα αποτελέσματα των συνταχθεισών Οικονομικών μας καταστάσεων με συνέπεια την αναστολή διαπραγμάτευσης της μετοχής μας στο ΧΑΑ ως ο Νόμος ορίζει.

Σε άμεση διόρθωση αυτού του γεγονότος η εταιρεία προέβη σε επαναδιατύπωση των οικονομικών καταστάσεων και συγκεκριμένα καταχώρησε ζημιά απομείωσης εμπορικών απαιτήσεων ποσού € 56.097,24 και προβλέψεις για υποχρεώσεις παροχών αποχώρησης προσωπικού € 40.000.

Η διόρθωση είχε σαν αποτέλεσμα χρήσεως 2017 την συνολική αύξηση ζημιών κατά 96.097,24 και ισόποση επιβάρυνση της καθαρής θέσης.

Οι επαναδιατυπωμένες οικονομικές καταστάσεις εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας την 27.4.2018 και σήμερα 28.4.2018 επαναδημοσιεύονται όπως ο νόμος ορίζει ώστε να επέλθει η αποκατάσταση των συνεπειών των εν λόγω παραλείψεών μας», καταλήγει η ανακοίνωση.

 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v