Βιοτέρ: Αναβλήθηκε η Γενική Συνέλευση για τις 15 Μαΐου

Η ΓΣ ανέβαλε τη λήψη απόφασης επί των δύο θεμάτων της ημερησίας διάταξης για την 15η Μαΐου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00 π.μ. στα γραφεία της εταιρείας.

Βιοτέρ: Αναβλήθηκε η Γενική Συνέλευση για τις 15 Μαΐου

Η ΒΙOΤΕΡ Α.Ε. γνωστοποιεί ότι, σήμερα, 30η Απρίλιου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.00μ.μ. οι μέτοχοι της συνήλθαν σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση στα γραφεία της εταιρείας στην Αθήνα, οδός Ευτυχίδου αρ. 45 σύμφωνα με την από 05/04/2018 Πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου της.

Στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση παρευρέθηκαν είκοσι ένα (21) μέτοχοι και εκπρόσωποι μετόχων που αντιπροσώπευσαν δώδεκα εκατομμύρια είκοσι μια χιλιάδες εξακόσιες ογδόντα δύο (12.021.682) ψήφους, ποσοστό 68,383% του συνόλου των 17.579.754 μετοχών της εταιρείας.

Για να συζητήσουν και να λάβουν απόφαση επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση της, υπογραφείσης από 30/03/2018, συμφωνίας εξυγίανσης της εταιρείας «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΒΙOΤΕΡ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» κατ' άρθρα 99επ. και 106 του Ν. 3588/2007, όπως αυτός τροποποιηθείς ισχύει σήμερα.

2. Στο πλαίσιο της ανωτέρω συμφωνίας εξυγίανσης έγκριση αποδοχής, υπό τους όρους που περιγράφονται στην συμφωνία εξυγίανσης, της μεταβίβασης των 23 ακινήτων στους συμβαλλόμενους πιστωτές.

Τον λόγο έλαβε ο ορισθείς Πρόεδρος της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης κ. Γεώργιος Μαυροσκότης, ο οποίος ενημέρωσε αναλυτικά τους παρισταμένους μετόχους και εκπροσώπους μετόχων επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης.

Μετά την ενημέρωση, οι κ.κ. Κορδαλής Δημήτριος και Christian Comair, οι οποίοι παραστάθηκαν δια εκπροσώπων και οι οποίοι εκπροσωπούν συνολικό ποσοστό 7,634% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου δια των εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους, υπέβαλαν αίτημα αναβολής της λήψης απόφασης επί των ανωτέρω θεμάτων της ημερησίας διάταξης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, προκειμένου να πάρουν αντίγραφο και να λάβουν γνώση της από 30/03/2018 συμφωνίας εξυγίανσης που κατατέθηκε ενώπιον του αρμοδίου Δικαστηρίου με ημερομηνία δικασίμου την 23η Μαΐου 2018 και τελεί υπό την έγκριση του Δικαστηρίου, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Επιπλέον, οι ανωτέρω μέτοχοι, κ.κ. Κορδαλής Δημήτριος και Christian Comair, δια των εκπροσώπων τους, και κατόπιν σχετικού αιτήματος του νομικού συμβούλου της εταιρείας, δήλωσαν ρητά ότι δεν υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων μεταξύ της εταιρείας και των συγκεκριμένων μετόχων.

Μετά ταύτα, ο Πρόεδρος της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης και σε εφαρμογή του άρθρου 17 παρ. 3 του Καταστατικού της εταιρείας το οποίο ορίζει : «Με αίτηση μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει μια μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων από τη Γενική Συνέλευση, Τακτική ή Έκτακτη, για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης, αυτή που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από τη χρονολογία της αναβολής.

Η μετ' αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων σε αυτήν δε, μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27 παρ. 2 και 28 του Κ.Ν. 2190/20.», ανέβαλε τη λήψη απόφασης επί των δύο (2) θεμάτων της ημερησίας διάταξης για την 15η Μαΐου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00 π.μ. στα γραφεία της εταιρείας, Ευτυχίδου 45 Αθήνα, ότε και θα συνεχιστεί η διακοπείσα Έκτακτη Γενική Συνέλευση και χωρίς επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v