Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Intrakat: Στις 28/6 η ΓΣ για αγορά ιδίων μετοχών και αναδιάρθρωση συμμετοχών της εταιρείας

Την αγορά ιδίων μετοχών και την αναδιάρθρωση των συμμετοχών της Εταιρείας καλείται να αποφασίσει η Γενική Συνέλευση της Intrakat.

Intrakat: Στις 28/6 η ΓΣ για αγορά ιδίων μετοχών και αναδιάρθρωση συμμετοχών της εταιρείας

 Τακτική Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιήσει η Intrakat την 28η Ιουνίου 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10 π.μ. στο Δήμο Παιανίας Αττικής (19ο χλμ. Λεωφ. Μαρκοπούλου, Kτίριο Β7, Αμφιθέατρο, 3ος όροφος).

Αναλυτικά τα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Υποβολή προς έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης του Ομίλου και της Εταιρείας για την εταιρική χρήση από 01.01.2017 έως 31.12.2017, που συντάχθηκε σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ), στην οποία συμπεριλαμβάνονται οι ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις του Ομίλου και της Εταιρείας, η σχετική Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, η Έκθεση Διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και οι σχετικές Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή.

2. Απαλλαγή των μελών Δ.Σ. και των Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων, τη σύνταξη και τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας και του Ομίλου αυτής για την εταιρική χρήση από 01.01.2017 έως και 31.12.2017.

3. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας και του Ομίλου αυτής, της εταιρικής χρήσης από 01.01.2018 έως και 31.12.2018 και καθορισμός της αμοιβής τους.

4. Έγκριση της διάθεσης των αποτελεσμάτων της Εταιρείας, της εταιρικής χρήσης από 01.01.2017 έως και 31.12.2017.

5. Έγκριση των αποζημιώσεων των Μελών του Δ.Σ. που καταβλήθηκαν κατά τη χρήση του έτους 2017 και προέγκριση των αμοιβών και αποζημιώσεων των Μελών Δ.Σ. για τη χρήση του έτους 2018, σύμφωνα με τα άρθρα 24 του Κ.Ν.2190/20 και 5 του Ν.3016/2002.

6. Έγκριση σύναψης και επικύρωση συμβάσεων κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 23α του Κ.Ν.2190/1920, ως ισχύει.

7. Παροχή άδειας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους Διευθυντές της εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ.1 του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει.

8. Επικύρωση των από 6.12.2017 και 2.4.2018 αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, περί μερικής αλλαγής της χρήσης των κεφαλαίων που αντλήθηκαν από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας που αποφασίστηκε κατά την Α΄ Επαναληπτική Συνεδρίαση της από 26.06.2017 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, που έλαβε χώρα στις 07.07.2017.

9. Επιβεβαίωση εκλογής μέλους της Επιτροπής Ελέγχου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος.

10. Εκλογή Μελών της Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν. 4449/2017.

11. Λήψη απόφασης για την, κατ΄άρθρο 16 Κ.Ν. 2190/20, ως ισχύει, αγορά ιδίων μετοχών και παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο για την τήρηση των νομίμων προς τούτο διατυπώσεων.

12. Λήψη απόφασης για την αναδιάρθρωση συμμετοχών της Εταιρείας και την προς τούτο αγορά και πώληση από την Εταιρεία μετοχών συνδεδεμένων εταιρειών. Παροχή σχετικής έγκρισης, κατ΄άρθρο 10 Κ.Ν. 2190/20 και ειδικής άδειας, κατ’ άρθρο 23α Κ.Ν. 2190/20, για τη σύναψη σχετικής σύμβασης με νομικά πρόσωπα που εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου αυτού.

13. Διάφορες Ανακοινώσεις.

Σε περίπτωση που κατά την ως άνω Γενική Συνέλευση δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη από το νόμο και το καταστατικό απαρτία για τη λήψη απόφασης επί όλων ή μερικών εκ των ανωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Εταιρείας σε Επαναληπτική Γενική Συνέλευση που θα γίνει την 9η Ιουλίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10 π.μ. στον ίδιο ως άνω τόπο, χωρίς δημοσίευση νεωτέρας προσκλήσεως.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v