Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Μοτοδυναμική: Από 4/7 χωρίς το δικαίωμα στην επιστροφή κεφαλαίου

Από την 04η.07.2018 οι μετοχές της εταιρίας θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χ.Α. με τη νέα ονομαστική αξία 0,36 ευρώ ανά μετοχή.

Μοτοδυναμική: Από 4/7 χωρίς το δικαίωμα στην επιστροφή κεφαλαίου

Ανακοινώνεται από την Μοτοδυναμική ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της, που πραγματοποιήθηκε στις 24.05.2018, αποφάσισε, μεταξύ άλλων:

Α) τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά το ποσό των 468.000 ευρώ με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 0,40 ευρώ σε 0,36 ευρώ, ήτοι κατά 0,04 ευρώ ανά μετοχή, με σκοπό την επιστροφή κεφαλαίου στους μετόχους σε μετρητά ύψους 0,04 ευρώ ανά μετοχή

Β) την τροποποίηση του άρθρου 5 παρ. 1 του καταστατικού της Εταιρίας περί μετοχικού κεφαλαίου μετά τις παραπάνω μειώσεις και ειδικότερα την προσθήκη τελευταίου εδαφίου που έχει επί λέξει ως εξής: «Με την από 24.5.2018 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας αποφασίστηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά το ποσό των τετρακοσίων εξήντα οκτώ χιλιάδων Ευρώ (€ 468.000,00) με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 0,40 ευρώ σε 0,36 ευρώ, ήτοι κατά 0,04 ευρώ ανά μετοχή, με σκοπό την επιστροφή κεφαλαίου στους μετόχους σε μετρητά ύψους 0,04 ευρώ ανά μετοχή. Μετά την μείωση αυτή, το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σήμερα σε 4.212.000,00 ΕΥΡΩ και διαιρείται σε 11.700.000 μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,36 ΕΥΡΩ η κάθε μία».

Μετά τα παραπάνω, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας διαμορφώνεται στο ποσό των 4.212.000 ευρώ και θα διαιρείται σε 11.700.000 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 0,36 ευρώ η κάθε μία.

Το Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης - Διεύθυνση Εταιριών – Τμήμα Εποπτείας Εισηγμένων Α.Ε. και Αθλητικών Α.Ε., με την υπ' αριθμ. 64405/15.06.2018 απόφασή του (ΑΔΑ: 6ΔΜ2465ΧΙ8-ΟΟΝ) ενέκρινε την παραπάνω τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρίας. Η εν λόγω απόφαση καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) την 18.06.2018 με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 1404466.

Η Επιτροπή Εταιρικών Πράξεων του Χ.Α. στη συνεδρίασή της, της 28ης.06.2018 ενημερώθηκε για τη μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών της Εταιρίας από 0,40 σε 0,36 ευρώ, κατόπιν της μείωσης της ονομαστικής αξίας των μετοχών της Εταιρίας από 0,40 σε 0,36 ευρώ, συνεπεία της επιστροφής κεφαλαίου με καταβολή μετρητών στους μετόχους ποσού 0,04 ευρώ ανά μετοχή.

Επισημαίνεται ότι η Εταιρία δεν διαθέτει ίδιες μετοχές.

Κατόπιν των ανωτέρω από την 04η.07.2018 οι μετοχές της εταιρίας θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χ.Α. με τη νέα ονομαστική αξία 0,36 ευρώ ανά μετοχή και χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στην επιστροφή κεφαλαίου με καταβολή μετρητών στους μετόχους ποσού 0,04 ευρώ ανά μετοχή. Από την ίδια ημερομηνία, η τιμή εκκίνησης διαπραγμάτευσης των μετοχών της εταιρίας στο Χ.Α. θα διαμορφωθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χ.Α. και την υπ' αριθμ. 26 απόφαση του Δ.Σ. του Χ.Α., όπως ισχύει.

Δικαιούχοι της επιστροφής κεφαλαίου είναι οι μέτοχοι που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. την 05η.07.2018 (record date) για την εν λόγω εισηγμένη εταιρία.

Ως ημερομηνία έναρξης καταβολής των μετρητών για την επιστροφή κεφαλαίου, ευρώ 0,04 ανά μετοχή ορίζεται η 11η.07.2018 και θα πραγματοποιηθεί μέσω της τράπεζας «ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.», ως ακολούθως:

1. Μέσω των Χειριστών Σ.Α.Τ., για τους επενδυτές που έχουν εξουσιοδοτήσει του Χειριστές τους για την είσπραξη.
2. Στην περίπτωση που οι επενδυτές έχουν τραπεζικό λογαριασμό στην πληρώτρια τράπεζα «ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.», η πληρωμή μπορεί να γίνει και με κατάθεση στο Διεθνή Αριθμό Τραπεζικού Λογαριασμού (IBAN), όπου οι επενδυτές έχουν δηλώσει ότι επιθυμούν να εισπράττουν τα διανεμόμενα ποσά.
3. Μέσω του δικτύου των καταστημάτων της τράπεζας «ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.», για τους επενδυτές που για διάφορους λόγους δεν κατέστη δυνατή η καταβολή των διανεμόμενων ποσών στις περιπτώσεις (1) και (2) παραπάνω.

Για την είσπραξη των μετρητών από το Δίκτυο καταστημάτων της τράπεζας «ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.», είναι αναγκαία η προσκόμιση του Δελτίου Αστυνομικής τους Ταυτότητας και της εκτύπωσης στοιχείων του αριθμού Κ.Α.Μ.Ε. (Κωδ. Αριθμ. Μερίδας Επενδυτή στο ΣΑΤ). Η πληρωμή σε τρίτο πρόσωπο πραγματοποιείται μόνον με την προσκόμιση εξουσιοδότησης, η οποία θα φέρει τα πλήρη στοιχεία τόσο του δικαιούχου μετόχου, όσο και του εξουσιοδοτούμενου (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, Α.Δ.Τ. & Α.Φ.Μ.), θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από Αστυνομική ή άλλη Δημόσια Αρχή. Η καταβολή της επιστροφής κεφαλαίου από την Τράπεζα λήγει στις 11.07.2019. Από την 12.07.2019 η πληρωμή της επιστροφής κεφαλαίου θα πραγματοποιείται μόνο από τα γραφεία της εταιρίας (Ασπρόπυργος Αττικής, θέση Κύριλλος, Τ.Κ. 19300 – Κτίριο ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.).

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v