Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Reds: Αναβολή της ΓΣ ζήτησε η Ελλάκτωρ

Η ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. η οποία ελέγχει ποσοστό 55,46% του συνόλου των μετοχών της εταιρίας, υπέβαλε έγγραφο αίτημα για την αναβολή της συζήτησης και της λήψης απόφασης επί όλων των θεμάτων της ημερησίας διάταξης.

Reds: Αναβολή της ΓΣ ζήτησε η Ελλάκτωρ

Η REDS A.E. (η Εταιρία) ανακοινώνει, σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών (4.1.3.3 παρ. 3) ότι την 29η Ιουνίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00, συνήλθε στις εγκαταστάσεις της Εταιρίας στην οδό Ερμού αρ. 25, στο Δήμο Κηφισιάς, η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, ύστερα από πρόσκληση του Διοικητικού της Συμβουλίου, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης επί των εξής θεμάτων της ημερήσιας διάταξης :

1. Υποβολή προς έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων και των Ετήσιων Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης, που έληξε στις 31.12.2017, μετά των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή.

2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη διαχείριση της Εταιρείας και τον έλεγχο, αντίστοιχα, για τις οικονομικές καταστάσεις χρήσης 2017, κατά το άρθρο 35 του Κ.Ν. 2190/1920.

3. Έγκριση των αμοιβών και αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν στη χρήση του 2017 σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, κατ' άρθρο 24 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920 και προέγκριση των αντιστοίχων που θα καταβληθούν στη χρήση του 2018 για την αιτία αυτή.

4. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού ορκωτού ελεγκτή-λογιστή για τον έλεγχο της διαχειριστικής χρήσης 2018 και ορισμός της αμοιβής τους.

5. Χορήγηση, κατ' άρθρο 23 παρ. 1 κ.ν. 2190/1920, αδείας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε Διευθυντές της Εταιρείας να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση Εταιρειών του Ομίλου ή άλλων Εταιρειών που επιδιώκουν παρόμοιους σκοπούς.

6. Παροχή ειδικής άδειας κατ' άρθρο 23α Κ.Ν. 2190/1920 για τη σύναψη, παράταση ή ανανέωση της ισχύος συμβάσεων μεταξύ της Εταιρείας και των μετ' αυτής συνδεδεμένων, υπό την έννοια του άρθρου 32 του Ν. 4308/2014 που αντικατέστησε το άρθρο 42ε παρ. 5 Κ.Ν. 2190/1920, εταιρειών.

7. Ανανέωση, κατ' άρθρο 13 παρ. 1 εδ. γ' κ.ν. 2190/1920, εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

8. Ανανέωση, κατ' άρθρο 1 παρ. 2 ν. 3156/2003 σε συνδυασμό με το α. 13 παρ. 1 εδ. γ' κ.ν. 2190/1920, εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για την έκδοση ομολογιακών δανείων.

9. Διάφορες Ανακοινώσεις.

Στην Γενική Συνέλευση παρέστησαν, είτε αυτοπροσώπως είτε νομίμως αντιπροσωπευόμενοι συνολικά 8 μέτοχοι, που αντιπροσωπεύουν 41.090.628 κοινές ονομαστικές μετοχές και δικαιώματα ψήφου, επί συνόλου 57.434.884 κοινών ονομαστικών μετοχών, ήτοι ποσοστό 71,54% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Πριν την έναρξη της συζήτησης επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης η μέτοχος ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε., ήτοι ποσοστό 55,46% του συνόλου των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρίας, υπέβαλε έγγραφο αίτημα δια εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου της, για την αναβολή της συζήτησης και της λήψης απόφασης επί όλων των θεμάτων της ημερησίας διάταξης, σύμφωνα με το άρθρο 39 παρ. 3 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει και ως ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης ορίστηκε από τον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με το ανωτέρω αίτημα του μετόχου, η 26η Ιουλίου 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:00 στις εγκαταστάσεις της Εταιρίας στην οδό Ερμού αρ. 25 στο Δήμο Κηφισιάς.

Η μετ' αναβολή Τακτική Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της σημερινής συνεδρίασης και δεν απαιτείται επανάληψη των διατυπώσεων δημοσιότητας (πρόσκληση μετόχων) σε αυτήν, μπορούν δε να μετάσχουν σε αυτή και νέοι μέτοχοι τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27 παρ. 2, 28 και 28α του κ.ν. 2190/1920 όπως ισχύει.

Στην Γενική Συνέλευση της 26ης Ιουλίου 2018 δικαίωμα συμμετοχής έχουν τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που εμφανίζονται ως Μέτοχοι της Εταιρίας στα αρχεία του Συστήματος Αϋλων Τίτλων («Σ.Α.Τ.»), κατά την έναρξη της τέταρτης (4ης) ημέρας πριν την ημερομηνία συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως (ημερομηνία καταγραφής) ήτοι την 22η Ιουλίου 2018. Η σχετική έγγραφη βεβαίωση από τον ως άνω φορέα ή ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με την μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρία το αργότερο την τρίτη (3η) ημέρα πριν την Συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης ήτοι την 23η Ιουλίου 2018.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v