Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Προοδευτική: Στις 31 Αυγούστου η Γενική Συνέλευση

Σε ̟περίπτωση µη επιτεύξεως της απαιτούμενης από το νόµο απαρτίας το ∆ιοικητικό Συµβούλιο καλεί τους Μετόχους της Εταιρείας σε Επαναληπτική Γενική Συνέλευση την 1η Οκτωβρίου 2018.

Προοδευτική: Στις 31 Αυγούστου η Γενική Συνέλευση

Η Προοδευτική ανακοίνωσε την Πρόσκληση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, για ηµέρα Παρασκευή 31η Αυγούστου 2018 και ώρα 09.00, στα γραφεία της εταιρείας, ε̟πί της Σ̟πύρου Τρικού̟πη 60, 114 73, ̟προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων των ̟παρακάτω θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή ̟προς έγκριση των Ετήσιων Οικονοµικών Καταστάσεων  (Εταιρικών και Ενοποιημένων) για τη Χρήση 2017 ( 1.1.2017 έως  31.12.2017) και των εξ αυτών αντίστοιχων Εκθέσεων του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή καθώς µετά της δήλωσης εταιρικής διακυβέρνησης σύµφωνα µε το άρθρο 43α ̟παραγρ. 3 ̟περι̟ τ. δ του Κ.Ν. 2190/1920.

2. Απαλλαγή των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών α̟πό κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τη διαχείριση της Εταιρείας και τις Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση 2017.

3. Χορήγηση εξουσιοδότησης ̟προς τον Διευθύνοντα Σύμβουλο για εκχώρηση διεκδικούμενων απαιτήσεων προς Πιστωτές της  Εταιρείας.

4. Εκλογή Τακτικών και Αναπληρωματικών Ελεγκτών – Λογιστών, µελών του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, για τον έλεγχο της χρήσης 2018 και καθορισμός της αμοιβής τους.

5. Έγκριση αμοιβής Ορκωτών Ελεγκτών–Λογιστών, ποσού 20.000 Ευρώ , συγκεκριμένα την εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε. - Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές – Σύμβουλοι Επιχειρήσεων, εδρέουσα στη Λεωφ. Κηφισίας 22 – 151 για την κλειοµένη χρήση 2017

6. Έγκριση αμοιβών µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ποσού 30.000.- Ευρώ. για την κλειοµένη χρήση 2017.

7. Έγκριση αμοιβών µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ποσού 30.000 Ευρώ για την χρήση 2018.

8. Χορήγηση αδείας, σύµφωνα µε το άρθρο 23 και 23α ̟αρ. 1 του Ν. 2190/1920, ό̟ως ισχύει, στα Μέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, στον Γενικό ∆ιευθυντή και στους λοιπούς ∆ιευθυντές, καθώς και τους αντικαταστάτες αυτών, να ενεργούν για λογαριασµό τους ή τρίτων ̟πράξεις υπαγόμενες στους σκοπούς της Εταιρείας και να µετέχουν σε ∆ιοικητικά Συµβούλια ή στη ∆ιεύθυνση θυγατρικών ή άλλων Εταιρειών ̟που επιδιώκουν  παρόμοιους σκοπούς µε την ΠΡΟΟ∆ΕΥΤΙΚΗ ΑΤΕ.

9. ∆ιάφορες ανακοινώσεις - εγκρίσεις - ̟προτάσεις και λήψη αποφάσεων ε̟π’ αυτών.

Σε ̟περίπτωση µη επιτεύξεως της απαιτούμενης από το νόµο απαρτίας το ∆ιοικητικό Συµβούλιο καλεί τους Μετόχους της Εταιρείας σε Επαναληπτική Γενική Συνέλευση την 1η Οκτωβρίου 2018 , ηµέρα Δευτέρα και ώρα 09.00 ̟.µ., στον ίδιο χώρο, αναφέρει η εταιρεία.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v