Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Λιβάνης: Στις 21 Σεπτεμβρίου η Γενική Συνέλευση

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του Νόμου και του καταστατικού της εταιρείας απαρτίας η τυχόν Α΄ Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την 5η Οκτωβρίου.

Λιβάνης: Στις 21 Σεπτεμβρίου η Γενική Συνέλευση

To Διοικητικό Συμβούλιο τoυ Λιβάνη με την από 27 Αυγούστου 2018 απόφασή του, καλεί τους μετόχους της εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 21η Σεπτεμβρίου 2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13.00 μ.μ. στα γραφεία της εταιρείας Σόλωνος 98 - Αθήνα, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 01/01-31/12/2017 και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού συμβουλίου και των ελεγκτών για τα πεπραγμένα και την όλη διαχείριση της εταιρικής χρήσης 01/01-31/12/2017.

3. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών για την εταιρική χρήση 01/01-31/12/2018.

4. Έγκριση αντικατάστασης μέλους Δ.Σ.

5. Διάφορες ανακοινώσεις.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του Νόμου και του καταστατικού της εταιρείας απαρτίας για την λήψη απόφασης επί των θεμάτων της Ημερησίας Διάταξης, η τυχόν Α Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την 5η Οκτωβρίου, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13.00 στον ίδιο χώρο, και η τυχόν Β Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την 19η Οκτωβρίου, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13.00 στον ίδιο χώρο, με τα ίδια θέματα Ημερήσιας Διάταξης.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v