Σπύρου: Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης

Η ΓΣ αποφάσισε μεταξύ άλλων η έγκριση της υπογραφής της σύμβασης αναγνώρισης οφειλής και ανανέωσης ενοχής εκ του από 28/03/2007 εκδοθέντος ομολογιακού δανείου αρχικού ποσού 7.300.000 ευρώ.

Σπύρου: Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης

Η Αγροτικός Οίκος Σπύροου κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της, που πραγματοποιήθηκε την 30/08/2018, και στην οποία παρέστησαν τέσσερις (4) μέτοχοι εκπροσωπούντες ποσοστό 71% επί του συνόλου των κοινών ονομαστικών μετοχών μετά δικαιώματος ψήφου της εταιρίας, ελήφθησαν οι ακόλουθες αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1. Αποφασίστηκε με απαρτία 71% και ομόφωνη πλειοψηφία 71% η έγκριση των Ετησίων Εταιρικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων 2017, της Ετήσιας Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2017, της Επεξηγηματικής Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου, που προβλέπεται από το άρθρο 4 παρ. 7 του ν. 3556/2007, της Δήλωσης Εταιρικής Διακυβέρνησης που την συνοδεύει, καθώς και της Έκθεσης του Ορκωτού Ελεγκτή λογιστή.

2. Αποφασίστηκε με απαρτία 71% και ομόφωνη πλειοψηφία 71% η απαλλαγή σύμφωνα με το άρθρο 35 του κ.ν. 2190/20, των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών που διενήργησαν τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2017, από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2017.

3. Αποφασίστηκε με απαρτία 71% και ομόφωνη πλειοψηφία 71% η εκλογή για τον ελεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρίας κατά τη χρήση 2018 ορκωτών ελεγκτών της Εταιρίας «ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ανώνυμη Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών «Grant Thornton ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΡΕΙΑ Ορκωτών Ελεγκτών & Συμβούλων Επιχειρήσεων» με Α.Μ. ΣΟΕΛ:127 και εξουσιοδοτήθηκε το ΔΣ να καθορίσει την αμοιβή της ελεγκτικής εταιρίας σύμφωνα με τις επικρατούσες στην αγορά συνθήκες.

4. Αποφασίστηκε με απαρτία 71% και ομόφωνη πλειοψηφία 71% η έγκριση της υπογραφής της σύμβασης αναγνώρισης οφειλής και ανανέωσης ενοχής εκ του από 28/03/2007 εκδοθέντος ομολογιακού δανείου αρχικού ποσού Ευρώ επτά εκατομμυρίων τριακοσίων χιλιάδων (€ 7.300.000,00), αναγνώριση των παρασχεθεισών εμπράγματων εξασφαλίσεων και συναίνεση για τη διατήρησή τους, σύμφωνα με τα άρθρα 436 και 439 ΑΚ.

5. Παρασχέθηκε με απαρτία 71% και ομόφωνη πλειοψηφία 71% εξουσιοδότηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας για τον καθορισμό των ειδικότερων όρων του ανωτέρω ομολογιακού δανείου.

6. Εγκρίθηκαν με απαρτία 71% και ομόφωνη πλειοψηφία 71% οι καταβληθείσες αμοιβές, αποζημιώσεων και μισθών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και καθορίστηκε το ανώτατο όριο αποδοχών των με σχέση εξαρτημένης εργασίας μελών του Δ.Σ. μέχρι 30/6/2019.

7. Αποφασίστηκε με απαρτία 71% και ομόφωνη πλειοψηφία 71% η χορήγηση αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους Διευθυντές για τη συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση εταιρειών εντός ή/και εκτός του Ομίλου που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς καθώς και των συνδεδεμένων εταιρειών

8. Παρασχέθηκε με απαρτία 71% και ομόφωνη πλειοψηφία 71% η εξουσιοδότηση στον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της Γενικής Συνελεύσεως, να υπογράψουν και να επικυρώσουν τα πρακτικά αυτής.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v