Το νέο διοικητικό συμβούλιο της Ευρωσύμβουλοι

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εισηγμένης συγκροτήθηκε σε σώμα και εξέλεξε ομόφωνα ως Πρόεδρο του ΔΣ τον Πάρι Κοκορότσικο και ως Αντιπρόεδρο τον Ευστάθιο Ταυρίδη.

Το νέο διοικητικό συμβούλιο της Ευρωσύμβουλοι

Η εισηγμένη Ευρωσύμβουλοι Α.Ε. ανακοινώνει ότι την 3.9.2018 συνεδρίασε η Τακτική Γ.Σ. αυτής, η οποία κατόπιν σχετικής προσκλήσεως του Δ.Σ. εξέλεξε ομόφωνα νέο Διοικητικό Συμβούλιο με τετραετή θητεία, αρχόμενη από την εκλογή του και λήγουσα κατά την ημέρα σύγκλησης της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων εντός του πρώτου εξαμήνου του έτους 2022 και όχι πέρα της 30ης Ιουνίου 2022, για να εγκρίνει τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως 2021, αποτελούμενο από τους:

- Πάρι Κοκορότσικο (εκτελεστικό μέλος),
- Ευστάθιο Ταυρίδη (εκτελεστικό μέλος),
- Ανέστη Κερεμλόγλου (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος),
- Νικόλαο Ζαχαρή (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος),
- Ιωάννη Βασιλονικολό (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος),
- Γεώργιο Κουκουζέλη (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος),
- Παντελή Σκαρλάτο (μη εκτελεστικό μέλος.

Στην συνέχεια το ως άνω Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτήθηκε σε σώμα και εξέλεξε ομόφωνα ως Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο τον κ. Πάρι Κοκορότσικο και ως Αντιπρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο τον κ. Ευστάθιο Ταυρίδη, αναθέτοντας την άσκηση των εξουσιών του και την εκπροσώπηση της εταιρίας στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο αυτής κ. Πάρι Κοκορότσικο και στον Αντιπρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Ευστάθιο Ταυρίδη οι οποίοι μαζί ή ξεχωριστά διά μόνης της υπογραφής τους κάτωθεν της εταιρικής επωνυμίας, θα δεσμεύουν την εταιρεία.

Ο ορισμός των εκτελεστικών, των μη εκτελεστικών και των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Δ.Σ. έγινε όπως ο ν.3016/2002 ορίζει από την Τακτική Γ.Σ. της 3.9.2018.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v