Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Νάκας: «Πράσινο φως» από τη ΓΣ για επιστροφή κεφαλαίου και μέρισμα

Την αυξομείωση κεφαλαίου κατά 538.900 ευρώ με επιστροφή στους μετόχους και την καταβολή μερίσματος 0,05 ευρώ ανά μετοχή, ενέκριναν, μεταξύ άλλων, οι μέτοχοι της Νάκας, στην τακτική γενική συνέλευση της εταιρείας που πραγματοποιήθηκε σήμερα 26 Οκτωβρίου.

Νάκας: «Πράσινο φως» από τη ΓΣ για επιστροφή κεφαλαίου και μέρισμα

Πραγματοποιήθηκε σήμερα η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Νάκας, οι οποίοι ενέκριναν τα ακόλουθα:

1.  Τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που καταρτίστηκαν σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Π. της εταιρικής χρήσης 2018 (01.07.2017 - 30.06.2018) με τις επ' αυτών εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή όπως αυτές έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της εταιρείας στο διαδίκτυο.

2. Όλες τις πράξεις που διενήργησε το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την χρήση 01.07.2017 – 30.06.2018 και την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της εν λόγω χρήσεως.

3. Τις αμοιβές και τους μισθούς που χορηγήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη χρήση 1.7.2017 – 30.6.2018, οι οποίες ανήλθαν στο ποσό των € 675.395,57 για τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τα οποία προέρχονται από μισθωτές υπηρεσίες (σύμβαση σχέσεως μισθωτού) όπως αναγράφονται στα Μισθολόγια της εταιρείας συμπεριλαμβανομένων των νομίμων εργοδοτικών εισφορών καθώς και από ελεύθερα επαγγέλματα. Για δε το έτος 01.07.2018 – 30.06.2019 εγκρίθηκε όπως καταβληθούν ως μισθοί στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ποσό που δεν θα υπερβαίνει τo ποσό των 720.000,00€.

4. Την επιλογή της εταιρείας «Σ.Ο.Λ. Α.Ε. ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ» Φωκ. Νέγρη 3, Αθήνα, και συγκεκριμένα του ορκωτούς ελεγκτές λογιστές κο. Ανδρέα Διαμαντόπουλο Αρ. Μητρ. ΣΟΕΛ 25021 ως τακτικό και ως αναπληρωματικό τον κο. Βάϊο Ριζούλη του Αχιλλέα με Αρ. Μητρ. ΣΟΕΛ 22041 για τον έλεγχο της χρήσης 01.07.2018 – 30.06.2019.

5. Την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση μέρους του αποθεματικού της διαφοράς υπέρ το άρτιο ποσού 538.900€ με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά  0,085€.

6. Τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 538.900€ και την επιστροφή στους μετόχους ποσού 538.900€ με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά 0,085€. Επίσης εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο να ορίσει την ημερομηνία αποκοπής και πληρωμής της επιστροφής κεφαλαίου προς τους δικαιούχους και να προβεί στις δέουσες δημοσιεύσεις.

7. Την καταβολή ως μέρισμα του ποσού  των 317.000 €   ήτοι € 0,05 € ανά μετοχή. Τέλος, εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο να ορίσει την ημερομηνία αποκοπής και πληρωμής του μερίσματος και να προβεί στις ανάλογες δημοσιεύσεις.

8. Την τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού με τη συμπλήρωση των παρακάτω μεταβολών του μετοχικού κεφαλαίου:

(χ) Με την από 26.10.2018 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξάνεται κατά ποσό 538.900€ με κεφαλαιοποίηση του αποθεματικού από την έκδοση  μετοχών υπέρ το άρτιο και με αντίστοιχη αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά 0,085 €. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται στο ποσό των 4,342.900,00 € και διαιρείται σε 6.340.000 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 0,085 € ανά μετοχή.

(ψ) Με την από 26.10.2018 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μειώνεται  κατά ποσό 538.900€ με επιστροφή μετρητών στους μετόχους ποσού 538.900€ με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά 0,085€. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται στο ποσό των 3,804.000,00 € και διαιρείται σε 6.340.000 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 0,60 € ανά μετοχή. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται στο ποσό των 3,804.000,00 € και διαιρείται σε 6.340.000 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 0,60 € ανά μετοχή.

9.  Δεν αναπτύχθηκαν άλλα θέματα.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v