Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Κλουκίνας-Λάππας: Στις 23/4 η ΓΣ για μείωση μετοχικού κεφαλαίου με επιστροφή €0,04 /μετοχή

Στην Τακτική Γενική Συνέλευση, θα συζητηθεί επίσης η μη διανομή μερίσματος από τα φορολογηθέντα κέρδη προηγούμενων ετών καθώς και η εκλογή νέων μελών του ΔΣ.

Κλουκίνας-Λάππας: Στις 23/4 η ΓΣ για μείωση μετοχικού κεφαλαίου με επιστροφή €0,04 /μετοχή

Τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά 1,608 εκατ. ευρώ, με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά 0,04 ευρώ και επιστροφή με καταβολή σε μετρητά του αντίστοιχου ποσού στους μετόχους, καλούνται να συζητήσουν οι μέτοχοι της Κλουκίνας-Λάππας, στην τακτική γενική συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί στις 23η Απριλίου 2019.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας, τα θέματα ημερησίας διατάξεως επί των οποίων καλούνται οι μέτοχοι να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις, είναι τα εξής:

1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων για την εταιρική χρήση 2018 (1.1.2018 έως 31.12.2018) μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.

2. Λήψη αποφάσεως περί μη διάθεσης κερδών της εταιρικής χρήσης 2018 (1.1.2018 έως 31.12.2018) και περί μη διανομής μερίσματος από τα φορολογηθέντα κέρδη προηγούμενων χρήσεων.

3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως επί των ετησίων εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων και επί της διαχειρίσεως κατά την εταιρική χρήση 2018 (1.1.2018 έως 31.12.2018).

4. Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2018 από τα φορολογηθέντα κέρδη προηγούμενων χρήσεων.

5. Εκλογή ελεγκτικής Εταιρείας για τον έλεγχο των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2019 (1.1.2019 έως 31.12.2019) και καθορισμός της αμοιβής της.

6. Εκλογή Μελών νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

7. Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό του ενός εκατομμυρίου εξακοσίων οκτώ χιλιάδων επτακοσίων εξήντα οκτώ ευρώ και εβδομήντα δύο λεπτών του ευρώ (1.608.768,72 Ευρώ), με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής της Εταιρείας κατά 0,04 Ευρώ (από 0,30 ευρώ σε 0,26 ευρώ), επιστροφή με καταβολή σε μετρητά στους μετόχους της Εταιρείας του αντίστοιχου ποσού κατά των αριθμό των μετοχών εκάστου εξ αυτών και τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας. Παροχή προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας των αναγκαίων  εξουσιοδοτήσεων για την εκτέλεση της ανωτέρω αποφάσεως περί μειώσεως του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

8. Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του Νόμου απαρτίας για την λήψη απόφασης στα ανωτέρω θέματα της Ημερησίας Διάταξης, η τυχόν Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την 7η Μαΐου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00 π.μ. στον ίδιο χώρο. Τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης της τυχόν Επαναληπτικής Γενικής Συνελεύσεως θα είναι τα ίδια ως άνω αναφερόμενα.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v