Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΓΕΒΚΑ: Στις 5/6 η Γενική Συνέλευση για επιστροφή κεφαλαίου

Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας με επιστροφή μετρητών στους μετόχους, με μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής, καλείται να αποφασίσει μεταξύ άλλων η ΓΣ της Γενικής Εμπορίου.

ΓΕΒΚΑ: Στις 5/6 η Γενική Συνέλευση για επιστροφή κεφαλαίου

Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιήσει η Γενική Εμπορίου την 5η Ιουνίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:30, στα γραφεία της έδρας της εταιρίας που βρίσκονται στο 18ο χλμ Εθνικής οδού Αθηνών – Κορίνθου στον Ασπρόπυργο Αττικής.

Αναλυτικά τα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2018 (01.01.2018 – 31.12.2018), καθώς και των σχετικών Ετησίων Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.

2. Έγκριση της διάθεσης των αποτελεσμάτων της χρήσης 2018 (01.01.2018 – 31.12.2018).

3. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της εταιρίας από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τη χρήση 2018, σύμφωνα με το άρθρο 108 του ν. 4548/2018 και απαλλαγή των ορκωτών ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης.

4. Εκλογή τακτικού και αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από το Μητρώο Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για την εταιρική χρήση 2019 και καθορισμός της αμοιβής τους.

5. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός των ιδιοτήτων τους σύμφωνα με το άρθρο 3 του ν. 3016/02.

6. Εκλογή των μελών της Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο 44 του ν. 4449/17.

7. Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρίας με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο, με αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής.

8. Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας με επιστροφή μετρητών στους μετόχους, με μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής.

9. Τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρίας.

10. Έγκριση της πολιτικής αποδοχών για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και των ανωτάτων διευθυντικών στελεχών, σύμφωνα με το άρθρο 110 του ν.4548/2018.

11. Έγκριση των αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2018.

12. Παροχή αδείας για σύναψη συμβάσεων εργασίας ή εντολής της εταιρίας με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθυντές της και καθορισμός ανωτάτου ορίου των αποδοχών τους.

13. Τροποποίηση και συμπλήρωση του καταστατικού της εταιρίας με σκοπό την εναρμόνιση του με τις διατάξεις του ν. 4548/2018, σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 183 του συγκεκριμένου νόμου.

14. Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης από τον νόμο απαρτίας για την λήψη απόφασης επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης, η τυχόν Επαναληπτική Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την Τετάρτη 19η Ιουνίου 2019 και ώρα 15:30 στην έδρα της εταιρίας, με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 130 παρ. 2 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει. Για την εν λόγω Επαναληπτική Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση δεν θα δημοσιευθεί νέα πρόσκληση.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v