Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΟΛΘ: Στις 26/6 η Γενική Συνέλευση για τη διανομή μερίσματος

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του νόμου απαρτίας για την λήψη απόφασης επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, η τυχόν Επαναληπτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει στις 1η Ιουλίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00.

ΟΛΘ: Στις 26/6 η Γενική Συνέλευση για τη διανομή μερίσματος

Τακτική Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιήσει ο ΟΛΘ στις 26 Ιουνίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00, στη Θεσσαλονίκη, στο Ξενοδοχείο «Mediterranean Palace» (Σαλαμίνος 3), αίθουσα «Poseidon».

Αναλυτικά τα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Υποβολή και Έγκριση των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων για την 19η εταιρική χρήση (01/01/2018-31/12/2018).

2. Διάθεση των Ετήσιων Κερδών και απόφαση διανομής μερίσματος στους μετόχους της Εταιρείας.

3. Έγκριση, κατ’ άρθρο 108 του Ν.4548/2018, της Συνολικής Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2018 και την απαλλαγή των Ελεγκτών σύμφωνα με την παρ.1 περ.γ του άρθρου 117 του Ν.4548/2018.

4. Έγκριση, κατ’ άρθρο 108 του Ν.4548/2018, της Συνολικής Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2017 και την απαλλαγή των Ελεγκτών σύμφωνα με την παρ.1 περ.γ του άρθρου 117 του Ν.4548/2018.

5. Έγκριση αμοιβών-αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στην Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας κατά τη διάρκεια της εταιρικής χρήσης 2018.

6. Προέγκριση καταβολής των αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών Διοικητικού Συμβουλίου και της Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήση 2019.

7. Εκλογή Ελεγκτών για την εταιρική χρήση 2019 και έγκριση των αμοιβών τους.

8. Χορήγηση αδείας σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ.1 του Ν.4548/2018 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και σε Διευθυντές της Εταιρείας, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην Διεύθυνση (συνδεμένων) εταιρειών που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

Ανακοινώσεις

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του νόμου απαρτίας για την λήψη απόφασης επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, η τυχόν Επαναληπτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει στις 1η Ιουλίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00, στο Ξενοδοχείο «Mediterranean Palace» (Σαλαμίνος 3), αίθουσα «Poseidon» και δεν θα δημοσιευθεί νέα πρόσκληση.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v