Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Μαθιός Πυρίμαχα: Στις 27/6 η ΓΣ για έκδοση δανείων έως 4 εκατ. ευρώ

Οι μέτοχοι καλούνται, μεταξύ άλλων, να δώσουν έγκριση στο ΔΣ για να αποφασίσει την τυχόν λύση της θυγατρικής εταιρείας Bau Market A.E.

Μαθιός Πυρίμαχα: Στις 27/6 η ΓΣ για έκδοση δανείων έως 4 εκατ. ευρώ

Την παροχή εξουσιοδότησης στο διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας για διαπραγμάτευση έκδοσης ενός ή περισσοτέρων κοινών ομολογιακών δανείων ή κοινοπρακτικών δανείων, βάσει οποιουδήποτε νόμου, με κάλυψη από ιδιωτική τοποθέτηση ενός ή περισσοτέρων πιστωτικών ιδρυμάτων εγκατεστημένων στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, ανωτέρου συνολικού ύψους 4.000.000 ευρώ (διά μίας ή περισσοτέρων ανεξάρτητων συμβάσεων από ένα ή περισσότερα πιστωτικά ιδρύματα), καλούνται να δώσουν οι μέτοχοι της Μαθιός Πυρίμαχα, στην Τακτική Γενική Συνέλευση της εταιρείας, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 27 Ιουνίου.

Επίσης, οι μέτοχοι καλούνται να δώσουν έγκριση στο ΔΣ για να αποφασίσει την τυχόν λύση της θυγατρικής εταιρείας Bau Market A.E.

Αναλυτικά, όπως ανακοίνωσε η εταιρεία, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής:

1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων και των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων μετά των επ’ αυτών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, για την εταιρική χρήση 2018

2. Έγκριση της προτεινόμενης από το Διοικητικό Συμβούλιο διαθέσεως αποτελεσμάτων.

3. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την χρήση 2018

4. Έγκριση των καταβληθείσων αποζημιώσεων και αμοιβών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις παρασχεθείσες υπηρεσίες τους κατά την χρονική περίοδο από 1-1-2018 έως 31-12-2018, προέγκριση καταβολής αποζημιώσεων και αμοιβών για την διαχειριστική χρήση 2019, σύμφωνα με το άρθρο 109 του ν. 4548/2018.

5. Εκλογή Τακτικού και Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για τον έλεγχο της χρήσης 2019 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.

6. Έγκριση συμμετοχών μελών Δ.Σ. και Διευθυντικών Στελεχών της Εταιρείας στην Διοίκηση άλλων Εταιρειών οι οποίες συνδέονται με οποιονδήποτε τρόπο με την εταιρεία

7. Εναρμόνιση του Καταστατικού της Εταιρείας με τις νέες διατάξεις του Ν. 4548/2018 , τροποποίηση των άρθρων 4,8,20,22,23,25 και 26 του καταστατικού της εταιρείας και κωδικοποίηση αυτού

8. Παροχή εξουσιοδότησης προς το ΔΣ της Εταιρείας, να αποφασίσει την τυχόν λύση της θυγατρικής εταιρείας Bau Market A.E, και παροχή εξουσιοδότησης προς το ΔΣ προκειμένου να ορίσει εκπροσώπους του και να προχωρήσει στην υλοποίηση κάθε ενέργειας η οποία θα απαιτηθεί για την υλοποίηση της τυχόν ληφθείσης απόφασης , καθώς και της επιλογής του τρόπου λύσεως και τυχόν εκκαθαρίσεως ή μεταβίβασης της περιουσίας της κατά την απόλυτο κρίση του.

9. Παροχή εξουσιοδότησης προς το ΔΣ της εταιρείας για διαπραγμάτευση έκδοσης ενός ή περισσοτέρων κοινών ομολογιακών δανείων ή κοινοπρακτικών δανείων, βάσει οποιουδήποτε νόμου, με κάλυψη από ιδιωτική τοποθέτηση ενός ή περισσοτέρων πιστωτικών ιδρυμάτων εγκατεστημένων στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, ανωτέρου συνολικού ύψους 4.000.000 ευρώ (διά μίας ή περισσοτέρων ανεξάρτητων συμβάσεων από ένα ή περισσότερα πιστωτικά ιδρύματα) και παροχή εξουσιοδότησης προς το Δ.Σ. προκειμένου να προχωρήσει στις ανωτέρω ενέργειες (διαπραγμάτευση, υπογραφή των τελικώς καταρτισθεισών συμβάσεων, παροχή καλύψεων κοκ) κατά την απόλυτο κρίση του.

10. Λοιπά Θέματα και Ανακοινώσεις

Σε περίπτωση μη επιτεύξεως της απαιτούμενης από τον Νόμο απαρτίας για την λήψη αποφάσεως επί των θεμάτων της Ημερησίας Διατάξεως, η τυχόν Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την 4η Ιουλίου 2019.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v