Μύλοι Κεπενού: Στις 28/6 η ΓΣ για αλλαγή έδρας

Οι μέτοχοι της Μύλοι Κεπενού καλούνται, μεταξύ άλλων, να εγκρίνουν την αλλαγή έδρα της εταιρείας.

Μύλοι Κεπενού: Στις 28/6 η ΓΣ για αλλαγή έδρας

Tο Διοικητικό Συμβούλιο της Μύλοι Κεπενού προσκαλεί τους Μετόχους της Εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 28η Ιουνίου 2019, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων της ημερησίας διατάξεως :

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

  1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, της εταιρικής χρήσης από 01.01.2018 έως 31.12.2018, των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή, καθώς και της δήλωσης εταιρικής διακυβέρνησης του άρθρου 150,152 του Ν. 4548/2018.
  2. Έγκριση διάθεσης ετησίων κερδών της εταιρικής χρήσης από 01.01.2018 έως 31.12.2018.
  3. Έγκριση αμοιβών Δ.Σ.
  4. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την εταιρική χρήση από 01.01.2018 έως 31.12.2018.
  5. Εκλογή Τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή και αναπληρωματικού για τον έλεγχο των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρείας, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, για την εταιρική χρήση από 01.01.2019 έως 31.12.2019 και καθορισμός της αμοιβής τους.
  6. Αλλαγή έδρας της Εταιρείας και συνακόλουθη τροποποίηση του άρθρου 2 του καταστατικού της Εταιρείας .
  7. Εναρμόνιση καταστατικού με τις διατάξεις του Ν.4548/2018 .
  8. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v