Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΕΛΤΟΝ: Τη διανομή μερίσματος €0,06/μετοχή ενέκρινε η ΓΣ

Την άδειας παροχής εγγυήσεων ή άλλων ασφαλειών σε θυγατρικές εταιρείες και τη διανομή μερίσματος €0,06 ανά μετοχή ενέκρινε μεταξύ άλλων η ΓΣ της ΕΛΤΟΝ.

ΕΛΤΟΝ: Τη διανομή μερίσματος €0,06/μετοχή ενέκρινε η ΓΣ

Πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της ΕΛΤΟΝ στην οποία παραστάθηκαν 14 μέτοχοι της εταιρίας, 11 αυτοπροσώπως και 3 διά αντιπροσώπου, εκπροσωπώντας συνολικά 22.008.994 μετοχές, δηλαδή ποσοστό 82,337598 % επί του συνόλου των 26.730.187 μετοχών του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρίας.

Επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως ελήφθησαν οι παρακάτω αποφάσεις:

1. Εγκρίθηκαν οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και Ενοποιημένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 2018 που συντάχθηκαν με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς μετά της Ετήσιας Έκθεσης Διαχείρισης του Δ.Σ. και της Έκθεσης Ελέγχου των ανεξάρτητων Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, καθώς και της δήλωσης εταιρικής διακυβέρνησης, σύμφωνα με το Ν.4548/2018.

2. Εγκρίθηκε η διανομή μερίσματος κερδών χρήσης 2018 ύψους 1.603.811,22 ευρώ ήτοι 0,06 ευρώ ανά μετοχή.

3. Εγκρίθηκε η συνολική διαχείριση της Εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την εταιρική χρήση 2018 και η απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη.

4. Εγκρίθηκαν οι αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 1/1/2018 – 31/12/2018.

5.Προεγκρίθηκαν οι αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 1/1/2019-31/12/2019.

6. Εκλέχθηκε η ελεγκτική εταιρία ΣΟΛ Α.Ε.Ο.Ε. για τον έλεγχο της χρήσης 2019.

7. Εκλέχθηκε η Επιτροπή Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν.4449/2017 η οποία αποτελείται από τους: Θεοδώρου Ειρηναίος (Πρόεδρος της Επιτροπής), Μιχάλης Χατζής (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.), Χρήστος Πουλής (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.), Ηλέκτρα Παπαθανασίου (μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.).

8. Εγκρίθηκαν οι συμβάσεις εργασίας και παροχής υπηρεσιών με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τρίτους σύμφωνα με το άρθρο 99 του Ν.4548/2018.

9. Εγκρίθηκε η χορήγηση άδειας παροχής εγγυήσεων ή άλλων ασφαλειών σε θυγατρικές εταιρείες σύμφωνα με το άρθρο 100 του Ν.4548/2018.

Αποκοπή μερίσματος

Η ΕΛΤΟΝ γνωστοποιεί ότι η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 12ης Ιουνίου 2019 ενέκρινε τη διανομή μερίσματος συνολικού ποσού 1.603.811,22 ευρώ ήτοι 0,06 ευρώ ανά μετοχή προ παρακράτησης φόρου για τη χρήση 2018. Το εν λόγω ποσό υπόκειται σε παρακράτηση φόρου 10% (ήτοι 0,006 ευρώ ανά μετοχή).

Μετά την παρακράτηση φόρου 10% (ήτοι 0,006 ευρώ ανά μετοχή) το καθαρό ποσό του μερίσματος είναι 0,054 ευρώ ανά μετοχή.

Δικαιούχοι του μερίσματος είναι οι μέτοχοι της Εταιρείας που είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. της Τετάρτης 10 Ιουλίου 2019 (record date) για την ΕΛΤΟΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΑΕΒΕ. Ημερομηνία αποκοπής του μερίσματος χρήσης 2018 είναι η Τρίτη 9 Ιουλίου 2019.

Η καταβολή μερίσματος χρήσης 2018 θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 16 Ιουλίου 2019 από την πληρώτρια τράπεζα – ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v