Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Αναβλήθηκε η Γενική Συνέλευση της ΓΕ Δημητρίου

Δεν επιτεύχθηκε η προβλεπόμενη απαιτούμενη απαρτία.

Αναβλήθηκε η Γενική Συνέλευση της ΓΕ Δημητρίου

H Εταιρεία “Γ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ” ανακοινώνει ότι στις 28/06/2019 συνεδρίασε η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της, στην οποία παρέστησαν τρείς μέτοχοι και εκπρόσωποι αυτών, αντιπροσωπεύοντας ποσοστό 5,10 % περίπου του συνόλου των μετοχών της, ήτοι 3.935.168 κοινές μετοχές επί συνόλου 77.126.446 κοινών μετοχών.

Όμως,σύμφωνα με το άρθρο 130 ν. 4548/2018 και το Καταστατικό της Εταιρείας, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου, επομένως δεν επιτεύχθηκε η προβλεπόμενη στο άρθρο 130 ν. 4548/2018 και στο Καταστατικό της Εταιρείας απαιτούμενη απαρτία.

Συνεπώς, η συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί όλων των θεμάτων ημερήσιας διάταξης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 28ης Ιουνίου 2019 θα πραγματοποιηθεί κατά τη συνεδρίαση της Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 4ης Ιουλίου 2019, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην από 06.06.2019 πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου προς τους μετόχους της Εταιρείας για την συμμετοχή τους στην Τακτική Γενική Συνέλευση της 28ης Ιουνίου 2019, χωρίς να απαιτείται νεότερη πρόσκληση, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 130 παρ. 2 ν. 4548/2018.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v