Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Βαράγκης: Εγκρίθηκε η Συμφωνία Εξυγίανσης από τη ΓΣ

Εγκρίθηκε ομόφωνα και παμψηφεί η από 13.06.2019 Συμφωνία Εξυγίανσης – Μεταβίβασης Επιχείρησης της Εταιρίας (η «Συμφωνία Εξυγίανσης»), η οποία συνάφθηκε μεταξύ της Εταιρίας και των πιστωτών αυτής.

Βαράγκης: Εγκρίθηκε η Συμφωνία Εξυγίανσης από τη ΓΣ

Η ΒΑΡΑΓΚΗΣ Α.Β.Ε.Π.Ε ανακοίνωσε ότι πραγματοποιήθηκε την 30.7.2019 η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της στην έδρα της Εταιρίας για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης που προέβλεπε η από 8.7.2019 πρόσκληση του Διοικητικού της Συμβουλίου:

1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Ενοποιημένων και μη Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2018 (περίοδος από 1.1 – 31.12.2018) μετά των επ’ αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών

2. Έγκριση συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και απαλλαγή των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2018

3. Έγκριση αμοιβών και άλλων παροχών προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2018

4. Έγκριση της πολιτικής αποδοχών για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 4548/2018

5. Εκλογή ελεγκτών για τον έλεγχο της εταιρικής χρήσης 2019 και καθορισμός της αμοιβής τους

6. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου

7. Καθορισμός μελών Επιτροπής Ελέγχου, κατ’ άρθρο 44 του ν.4449/2017

8. Έγκριση της από 13.06.2019 Συμφωνίας Εξυγίανσης – Μεταβίβασης Επιχείρησης της Εταιρίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 5 της Συμφωνίας Εξυγίανσης, η οποία συνάφθηκε μεταξύ της Εταιρίας και των πιστωτών αυτής, καθώς και των λοιπών συμβαλλόμενων σε αυτή μερών, κατά τα ειδικώς διαλαμβανόμενα εντός της Συμφωνίας Εξυγίανσης

9. Διάφορα θέματα - Ανακοινώσεις. Κατά την συνεδρίαση αυτή παραστάθηκαν αυτοπροσώπως ή δι’αντιπροσώπου 4 μέτοχοι, εκπροσωπούντες ποσοστό 73,33% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου (ήτοι 3.473.965 μετοχές επί συνόλου 4.737.503 μετοχών).

Ως εκ τούτου επιτεύχθηκε η εκ του Νόμου απαιτούμενη απαρτία προκειμένου να ληφθούν έγκυρα αποφάσεις επί του συνόλου των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Ειδικότερα:

1. Εγκρίθηκαν ομόφωνα και παμψηφεί οι ετήσιες ενοποιημένες και μη ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 2018 μετά των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

Έγκυρες Ψήφοι: 3.473.965 (73,33% του μετοχικού κεφαλαίου) Υπέρ: 3.473.965 Κατά: 0 Αποχή : 0

2. Εγκρίθηκε ομόφωνα και παμψηφεί η συνολική διαχείριση του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 108 του ν. 4548/2018 και απαλλάχθηκαν ομόφωνα και παμψηφεί οι  Ελεγκτές της Εταιρίας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης του 2018.

Έγκυρες Ψήφοι: 3.473.965 (73,33% του μετοχικού κεφαλαίου) Υπέρ: 3.473.965 Κατά: 0 Αποχή : 0

3. Δεδομένου ότι δεν χορηγήθηκαν αμοιβές στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά τη χρήση 2018, δεδομένης της τρέχουσας δύσκολης οικονομικής συγκυρίας δεν έγινε ψηφοφορία επί του θέματος.

4. Εγκρίθηκε ομόφωνα και παμψηφεί πολιτική αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου με βάση το ν. 4548/2018 και προεγκρίθηκε ως αμοιβή για τον Πρόεδρο, Διευθύνοντα Σύμβουλο και εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Δημήτριο Βαράγκη, το συνολικό καθαρό ποσό των σαράντα χιλιάδων ευρώ (€40.000) ετησίως, πλέον αναλογούντων φόρων και εισφορών, για τη χρήση 2019.

Έγκυρες Ψήφοι: 3.473.965 (73,33% του μετοχικού κεφαλαίου) Υπέρ: 3.473.965 Κατά: 0 Αποχή : 0

5. Εξελέγη ομόφωνα και παμψηφεί για τον τακτικό διαχειριστικό έλεγχο των ατομικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2019 της Εταιρίας ο κ. Ευθύμιος Αντωνόπουλος (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 12801) της ανώνυμης ελεγκτικής εταιρίας «UHY ΑΞΩΝ Ορκωτοί Ελεγκτές ΑΕ» και καθορίστηκε το ποσό της αμοιβής της. Ως αναπληρωματικός ελεγκτής ορίστηκε ο κ. Σταύρος Νικηφοράκης (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 11501).

Έγκυρες Ψήφοι: 3.473.965 (73,33% του μετοχικού κεφαλαίου) Υπέρ: 3.473.965 Κατά: 0 Αποχή : 0

6. Εξελέγη ομόφωνα και παμψηφεί νέο τετραμελές Διοικητικό Συμβούλιο με πενταετή θητεία, η οποία δύναται κατ’ εξαίρεση να παραταθεί μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει μετά την λήξη της θητείας του σύμφωνα με το άρθρο 9 του καταστατικού της Εταιρίας, το οποίο αποτελείται από τους κκ. Δημήτριο Βαράγκη, Ιωάννη Ψυντρίδη, Χριστίνα Ιωάννα Σωσσίδη και Θεμιστοκλή Βαράγκη. Ο κ. Ιωάννης Ψυντρίδης και η κα Χριστίνα Ιωάννα Σωσσίδη ορίζονται ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη, σύμφωνα με τον ν. 3016/2002.

Έγκυρες Ψήφοι: 3.473.965 (73,33% του μετοχικού κεφαλαίου) Υπέρ: 3.473.965 Κατά: 0 Αποχή : 0

7. Εξέλεξε ομόφωνα και παμψηφεί νέα τριμελή επιτροπή ελέγχου με πενταετή θητεία, σύμφωνα με το άρθρο 44 του ν. 4449/2017, η οποία αποτελείται από τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη κ. Ιωάννη Ψυντρίδη και κ. Χριστίνα Ιωάννα Σωσσίδη καθώς και από το μη εκτελεστικό μέλος κ. Θεμιστοκλή Βαράγκη.

Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου ορίστηκε ο κ. Ιωάννης Ψυντρίδης.

Έγκυρες Ψήφοι: 3.473.965 (73,33% του μετοχικού κεφαλαίου) Υπέρ: 3.473.965 Κατά: 0 Αποχή : 0

8. Εγκρίθηκε ομόφωνα και παμψηφεί η από 13.06.2019 Συμφωνία Εξυγίανσης – Μεταβίβασης Επιχείρησης της Εταιρίας (η «Συμφωνία Εξυγίανσης»), η οποία συνάφθηκε μεταξύ της Εταιρίας και των πιστωτών αυτής, καθώς και των λοιπών συμβαλλόμενων σε αυτή μερών, κατά τα ειδικώς διαλαμβανόμενα εντός της Συμφωνίας Εξυγίανσης και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 5 αυτής.

Έγκυρες Ψήφοι: 3.473.965 (73,33% του μετοχικού κεφαλαίου) Υπέρ: 3.473.965 Κατά: 0 Αποχή : 0

9. Δεν υπήρχαν άλλα θέματα ή ανακοινώσεις.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v