Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

MLS: Στις 27 Αυγούστου η αποκοπή μερίσματος

Ως ημερομηνία έναρξης καταβολής του ορίσθηκε η Τρίτη 3 Σεπτεμβρίου 2019.

MLS: Στις 27 Αυγούστου η αποκοπή μερίσματος

Την Τρίτη 27 Αυγούστου 2019 θα γίνει η αποκοπή του μερίσματος της MLS για τη χρήση 2018.

Η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 28ης Ιουνίου 2019 ενέκρινε τη διανομή μερίσματος χρήσης 2018 μικτού ποσού 0,02 Ευρώ ανά μετοχή Το ποσό του μερίσματος που θα καταβληθεί τελικώς διαμορφώνεται στο μικτό ποσό 0,02052 ευρώ ανά μετοχή , προσαυξημένο με το μέρισμα που αντιστοιχεί στις 317.850 ίδιες μετοχές τις οποίες κατέχει η εταιρεία .και οι οποίες εξαιρούνται της καταβολής μερίσματος. Το προς διανομή μέρισμα υπόκειται σε παρακράτηση αναλογούντος φόρου 10%, συνεπώς το καθαρό καταβαλλόμενο ποσό του μερίσματος ανέρχεται σε 0,018468  Ευρώ ανά μετοχή.

Σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση που εξέδωσε η εταιρεία, δικαιούχοι του ως άνω μερίσματος είναι οι εγγεγραμμένοι μέτοχοι της εταιρίας στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) της  Τετάρτης 28 Αυγούστου 2019 (record date). Ως  ημερομηνία έναρξης καταβολής του  ορίσθηκε η  Τρίτη 3 Σεπτεμβρίου 2019.

Η καταβολή μερίσματος θα πραγματοποιηθεί μέσω της  Τράπεζας Πειραιώς με τους παρακάτω τρόπους: 

1. Μέσω των Χειριστών Σ.Α.Τ., για τους δικαιούχους μετόχους που έχουν εξουσιοδοτήσει τους Χειριστές τους για την είσπραξη. 

2.  Με κατάθεση στο Διεθνή Αριθμό Τραπεζικού Λογαριασμού (ΙΒΑΝ), όπου ο επενδυτής έχει δηλώσει ότι επιθυμεί να εισπράττει τα διανεμόμενα ποσά σύμφωνα με το άρθρο 13 του Κανονισμού Λειτουργίας Σ.Α.Τ. και την υπ' αριθ. 6 Απόφαση του Δ.Σ. της ATHEXCSD, όπως ισχύουν, για τους επενδυτές που δεν επιθυμούν να τα εισπράττουν μέσω των χειριστών τους. Αφορά μόνο επενδυτές που έχουν δηλώσει ΙΒΑΝ στην πληρώτρια Τράπεζα «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.».

3. Μέσω του δικτύου των καταστημάτων της Τράπεζας Πειραιώς , για όσους εκ των μετόχων δεν έχουν παράσχει ή έχουν ανακαλέσει τη σχετική εξουσιοδότηση προς τους χειριστές τους για την είσπραξη του μερίσματος κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στον Κανονισμό Λειτουργίας του Σ.Α.Τ. ή έχουν τις μετοχές τους στον Ειδικό Λογαριασμό της μερίδας τους

Για την πληρωμή από το δίκτυο καταστημάτων της πληρώτριας τράπεζας ο δικαιούχος μέτοχος οφείλει να προσκομίσει: 

- Δελτίο της Αστυνομικής του Ταυτότητας (Α.Δ.Τ.),  · Εκτύπωση στοιχείων του αριθμού Κ.Α.Μ.Ε. (Κωδ. Αριθμ. Μερίδας Επενδυτή στο Σ.Α..Τ) 

-Η πληρωμή σε τρίτο πρόσωπο πραγματοποιείται μόνον με την προσκόμιση εξουσιοδότησης, η οποία θα φέρει τα πλήρη στοιχεία τόσο του δικαιούχου μετόχου, όσο και του εξουσιοδοτούμενου (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, Α.Δ.Τ. & Α.Φ.Μ.), θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής του εντολέα από Αστυνομική ή άλλη Αρχή. 

Η είσπραξη του μερίσματος, θα είναι δυνατή για χρονικό διάστημα πέντε ετών σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις, ενώ μετά την παρέλευση της πενταετίας τα σχετικά ποσά  παραγράφονται και περιέρχονται οριστικά στο  Ελληνικό Δημόσιο.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Μετοχολογίου της MLS Πληροφορική, Πυλαία Θεσσαλονίκη [email protected](τηλ.2310929090)

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v