Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Σπύρου: Νέο διοικητικό συμβούλιο εξέλεξε η Γενική Συνέλευση

Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης της εισηγμένης που πραγματοποιήθηκε σήμερα.

Σπύρου: Νέο διοικητικό συμβούλιο εξέλεξε η Γενική Συνέλευση

Η Αγροτικός Οίκος Σπύρου ανακοίνωσε ότι κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της, που πραγματοποιήθηκε ύστερα από αναβολή την 06/09/2019 και στην οποία παρέστησαν τρεις (3) μέτοχοι εκπροσωπούντες ποσοστό 72% επί του συνόλου των κοινών ονομαστικών μετοχών μετά δικαιώματος ψήφου της εταιρίας, ελήφθησαν οι ακόλουθες αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

-Αποφασίστηκε με απαρτία 72% και ομόφωνη πλειοψηφία 72% η έγκριση των Ετησίων Εταιρικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων 2018, της Ετήσιας Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2018, της Επεξηγηματικής Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου, που προβλέπεται από το άρθρο 4 παρ. 7 του ν. 3556/2007, της Δήλωσης Εταιρικής Διακυβέρνησης που την συνοδεύει, καθώς και της Έκθεσης του Ορκωτού Ελεγκτή λογιστή.

-Αποφασίστηκε με απαρτία 72% και ομόφωνη πλειοψηφία 72% η απαλλαγή σύμφωνα με το άρθρο 35 του κ.ν. 2190/20, των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών που διενήργησαν τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2018, από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2018.

-Αποφασίστηκε με απαρτία 72% και ομόφωνη πλειοψηφία 72% η εκλογή για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρίας κατά τη χρήση 2019 ορκωτών ελεγκτών της Εταιρίας «ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ανώνυμη Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών «Grant Thornton ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΡΕΙΑ Ορκωτών Ελεγκτών & Συμβούλων Επιχειρήσεων» με Α.Μ. ΣΟΕΛ:127 και εξουσιοδοτήθηκε το ΔΣ να καθορίσει την αμοιβή της ελεγκτικής εταιρίας σύμφωνα με τις επικρατούσες στην αγορά συνθήκες.

-Αποφασίστηκε με απαρτία 72% και ομόφωνη πλειοψηφία 72% η εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ο ορισμός μελών Επιτροπής Ελέγχου ως ακολούθως:

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΣΠΥΡΟΥ του Γεωργίου και της Ελπινίκης,
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΟΣΙΝΑΚΗΣ του Στυλιανού, και της Αγγελικής
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΣΠΥΡΟΥ του Γεωργίου και της Ελπινίκης,
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ του Γεωργίου και της Ασπασίας,
ΠΛΑΤΩΝ ΝΙΑΔΗΣ του Δημητρίου και της Αναστασίας – Πηνελόπης

Η Γενική Συνέλευση όρισε ως ανεξάρτητα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τους κ.κ. Παναγιώτη Ευθυμιάδη του Γεωργίου και Πλάτωνα Νιάδη του Δημητρίου.

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ του Γεωργίου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
ΠΛΑΤΩΝ ΝΙΑΔΗΣ του Δημητρίου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
ΜΑΡΙΟΣ ΜΕΝΕΞΙΑΔΗΣ του Ευγενίου και της Χρύσας, εξωτερικό μέλος

Ο κ. Μάριος Μενεξιάδης εξελέγη ως πρόεδρος της Επιτροπής.

-Εγκρίθηκαν με απαρτία 72% και ομόφωνη πλειοψηφία 72% οι καταβληθείσες αμοιβές, αποζημιώσεων και μισθών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και καθορίστηκε το ανώτατο όριο αποδοχών των με σχέση εξαρτημένης εργασίας μελών του Δ.Σ. μέχρι 30/6/2020.

-Αποφασίστηκε με απαρτία 72% και ομόφωνη πλειοψηφία 72% η χορήγηση αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους Διευθυντές για τη συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση εταιρειών εντός ή/και εκτός του Ομίλου που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς καθώς και των συνδεδεμένων εταιρειών

-Παρασχέθηκε με απαρτία 72% και ομόφωνη πλειοψηφία 72% η εξουσιοδότηση στον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της Γενικής Συνελεύσεως, να υπογράψουν και να επικυρώσουν τα πρακτικά αυτής.

Εν συνεχεία, το νέο Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτήθηκε σε Σώμα αμέσως μετά τη Γενική Συνέλευση ως ακολούθως:

Σπυρίδων Σπύρου του Γεωργίου, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος
Δημήτριος Μποσινάκης του Στυλιανού, Εκτελεστικό Μέλος
Αναστάσιος Σπύρου του Γεωργίου Εκτελεστικό Μέλος
Παναγιώτης Ευθυμιάδης του Γεωργίου, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος
Πλάτων Νιάδης του Δημητρίου, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος

Οι ως άνω εκλέγονται για πλήρη τριετή θητεία, αρχόμενη την 06/09/2019 και λήγουσα το αργότερο κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων που θα πραγματοποιηθεί το 2022.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v