Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Entersoft: Στις 9/10 η ΓΣ για αύξηση κεφαλαίου έως 163 χιλ. ευρώ

Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας συνολικού ποσού έως 163.200 ευρώ με έκδοση 544.000 νέων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών καλείται να αποφασίσει μεταξύ άλλων η ΓΣ της Entersoft.

Entersoft: Στις 9/10 η ΓΣ για αύξηση κεφαλαίου έως 163 χιλ. ευρώ

Με την από 18.09.2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 09.10.2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00 π.μ., στα γραφεία της Εταιρείας στην Καλλιθέα, επί της Λ. Συγγρού 362 και Ευριπίδου, όπου και η έδρα της, προκειμένου να συσκεφθούν και να αποφασίσουν επί των κατωτέρω θεμάτων ημερήσιας διάταξης.

Σε περίπτωση μη επιτεύξεως της απαιτούμενης από το νόμο απαρτίας το Διοικητικό Συμβούλιο με την παρούσα πρόσκληση καλεί τους Μετόχους της Εταιρείας σε Επαναληπτική Συνεδρίασης την 15.10.2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00 στον ίδιο ως άνω τόπο.

Τα θέματα ημερήσιας διάταξης: 

1. Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας συνολικού ποσού έως 163.200 ευρώ με έκδοση 544.000 νέων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών έκαστης ονομαστικής κοινής μετά ψήφου μετοχής 0,30 ευρώ, η οποία θα καλυφθεί με δημόσια προσφορά, κατόπιν κατάργησης του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων της Εταιρείας και τη διαγραφή του συνόλου των μετοχών από την Εναλλακτική Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών λόγω εισαγωγής αυτών στην Κύρια Αγορά διαπραγμάτευσης του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Παροχή εξουσιοδοτήσεων.

2. Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας περί μετοχικού κεφαλαίου.

3. Εναρμόνιση του Καταστατικού της Εταιρείας με τις διατάξεις του νέου εταιρικού νόμου 4548/2018 και ενόψει της εισαγωγής της στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

4. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

5. Εκλογή της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 44 του ν.4449/2017.

6. Έγκριση Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 110 παρ. 2 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v