Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΕΛΤΟΝ: Πτώση 11,8% στα ενοποιημένα κέρδη το α' εξάμηνο

Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών ήταν μειωμένος κατά 4,9%, ενώ τα κέρδη μετά από φόρους υποχώρησαν στα 2,19 εκατ. ευρώ.

ΕΛΤΟΝ: Πτώση 11,8% στα ενοποιημένα κέρδη το α' εξάμηνο

Σε χαμηλότερο επίπεδο σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του προηγούμενου έτους, κινήθηκαν τα βασικά μεγέθη της ΕΛΤΟΝ το α' εξάμηνο του 2019.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε η εταιρία:

Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών στο πρώτο εξάμηνο του 2019 ανήλθε σε 67,36 εκατ. ευρώ από 70,85 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περσινή περίοδο 2018, σημειώνοντας μείωση κατά 4,92%.

Ο κύκλος εργασιών της μητρικής εταιρίας ανήλθε σε 45,05 εκατ. ευρώ από 46,41 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περσινή περίοδο, μειωμένος κατά 2,93%.

Τα μικτά κέρδη του Ομίλου ανήλθαν σε 10,43 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2019 έναντι 11,04 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 5,54%,ενώ τα μικτά κέρδη της μητρικής ανήλθαν σε 6,99 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2019 έναντι 7,34 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 4,81%.

Το μικτό περιθώριο κέρδους του Ομίλου βρίσκεται στο 15,48% (έναντι 15,58% του πρώτου εξαμήνου του 2018) και της Εταιρίας στο 15,52% (έναντι 15,82% του πρώτου εξαμήνου του 2018).

Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (EBITDA) έφτασαν τα 4,22 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας μείωση 5,43% έναντι των 4,47 εκατ. ευρώ του πρώτου εξαμήνου του 2018. Ως ποσοστό επί των πωλήσεων έχουν μειωθεί και βρίσκονται στο 6,27% από 6,35% της αντίστοιχης περσινής περιόδου.

Μείωση κατά 7,82% παρουσίασαν τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (EBITDA) της μητρικής εταιρίας που διαμορφώθηκαν στο πρώτο εξάμηνο του 2019 σε 3,48 εκατ. ευρώ έναντι 3,78 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2018. Ως ποσοστό επί των πωλήσεων έχουν μειωθεί και βρίσκονται στο 7,73% από 8,22% την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBIT) του Ομίλου ΕΛΤΟΝ ανήλθαν
σε 3,41 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας μείωση 15,89% έναντι των 4,05 εκατ. ευρώ του πρώτου εξάμηνου 2018. Ως ποσοστό επί των πωλήσεων έχουν μειωθεί και είναι 5,06% από 5,72% της αντίστοιχης περσινής περιόδου.

Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBIT) της μητρικής ανήλθαν σε 3,06 εκατ. ευρώ και μειώθηκαν κατά 12,39% από τα 3,49 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2018. Ως ποσοστό επί των πωλήσεων έχουν μειωθεί και είναι 6,79% από 7,52% την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Τα κέρδη προ φόρων του Ομίλου το πρώτο εξάμηνο του 2019 ανήλθαν σε 3,14 εκατ. ευρώ μειωμένα κατά 9,99% έναντι των 3,49 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης περσινής περιόδου. Ως ποσοστό επί των πωλήσεων έχουν σημειώσει μείωση και είναι 4,67% από 4,93% την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Τα κέρδη προ φόρων της μητρικής Εταιρίας το πρώτο εξάμηνο του 2019 ανήλθαν σε 2,81 εκατ. ευρώ μειωμένα κατά 10,41% έναντι των 3,14 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης περσινής περιόδου. Ως ποσοστό επί των πωλήσεων είναι 6,25% από 6,77%την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Τα ενοποιημένα κέρδη μετά από φόρους το πρώτο εξάμηνο του 2019 ανήλθαν σε 2,19 εκατ. ευρώ μειωμένα κατά 11,83% έναντι των 2,49 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου του 2018. Ως ποσοστό επί των πωλήσεων έχουν μειωθεί και είναι 3,26% από 3,51% την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Τα κέρδη μετά από φόρους της μητρικής παρουσίασαν μείωση 9,36% και διαμορφώθηκαν το πρώτο εξάμηνο του 2019 σε 2,01 εκατ. ευρώ έναντι 2,22 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2018. Ως ποσοστό επί των πωλήσεων είναι 4,46% από 4,78% την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Η γενική ρευστότητα διατηρείται σε υψηλά επίπεδα, 191% για τον Όμιλο και 194% για την Εταιρία.

Μεταβολές βασικών μεγεθών Κατάστασης Οικονομικής Θέσης Α’ εξαμήνου 2018

Το συνολικό ενεργητικό του Ομίλου και της Εταιρίας την 30η Ιουνίου 2019 ανήλθε σε 104,39 εκατ. ευρώ και
84,00 εκατ. ευρώ αντίστοιχα έναντι 92,66 εκατ. ευρώ και 75,20 εκατ. ευρώ αντίστοιχα της 31/12/2018
παρουσιάζοντας αύξηση 12,67% και 11,70% αντίστοιχα.

Οι σημαντικότερες μεταβολές έχουν ως ακολούθως:

Αύξηση των απαιτήσεων από πελάτες του Ομίλου και της εταιρίας κατά 10,15 εκατ. ευρώ και 8,21 εκατ. ευρώ αντίστοιχα ήτοι αύξηση ποσοστού 23,60% και 26,22% αντίστοιχα.

Αύξηση των υποχρεώσεων σε προμηθευτές του Ομίλου και της Εταιρίας κατά 6,51 εκατ. ευρώ και 5,53 εκατ.
ευρώ αντίστοιχα ήτοι ποσοστό 51,33% και 62,67 % αντίστοιχα.

Αύξηση των δανειακών υποχρεώσεων του Ομίλου κατά 1,08 εκατ. ευρώ και των δανειακών υποχρεώσεων της
εταιρίας κατά 0,46 εκατ. ευρώ ήτοι ποσοστό αύξησης 4,76% και 3,14% αντίστοιχα.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v