Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Intertech: Μερική αλλαγή στην κατανομή των αντληθέντων κεφαλαίων

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας με έγκυρους ψήφους 4.889.020 που αντιστοιχούν σε ποσοστό 58,02% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μετά δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, ενέκρινε παμψηφεί την ανακατανομή των αντληθέντων κεφαλαίωn.

Intertech: Μερική αλλαγή στην κατανομή των αντληθέντων κεφαλαίων

Την μερική αλλαγή στον τρόπο κατανομής των αντληθέντων κεφαλαίων από την πρόσφατη Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου αποφάσισε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Intertech.

ΘΕΜΑ ΜΟΝΟ: Μερική αλλαγή στον τρόπο κατανομής των αντληθέντων κεφαλαίων από την πρόσφατη Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου χωρίς μεταβολή στην προβλεπόμενη χρήση αυτών.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρίας ενημέρωσε τους παρισταμένους μετόχους ότι η Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων που αποφασίσθηκε από την Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας της 27-5-2019 και από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας κατά τη συνεδρίαση του την 6-6-2019, πραγματοποιήθηκε κατά το διάστημα από 9-7-2019 έως και 23-7-2019 και ολοκληρώθηκε με επιτυχία με την άντληση κεφαλαίων ποσούευρώ1.404 χιλ.

Εκ του ανωτέρω ποσού, ποσό ευρώ 110 χιλ. δαπανήθηκε για την κάλυψη των διαφόρων εξόδων της αύξησης, ως εκ τούτου το εναπομείναν καθαρό ποσό ανέρχεται στο ποσό των ευρώ 1.294 χιλ. Η Εταιρία σύμφωνα με την από 23.04.2019 έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της που συνέταξε και ανακοίνωσε στο πλαίσιο της Αύξησης σύμφωνα με τα άρθρα 9 του ν. 3016/2002 και 4.1.3.13.1 και 4.1.3.13.2 του Κανονισμού του Χ.Α. καθώς επίσης και σύμφωνα με το Ενημερωτικό Δελτίο που εξέδωσε, όπως αυτό εγκρίθηκε δυνάμει της υπ ́ αριθ. 2606/12.07.2019 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, προέβλεπε ότι τα καθαρά έσοδα της Αύξησης θα χρησιμοποιηθούν για τη κάλυψη αναγκών κεφαλαίου κίνησης, ήτοι για την αποπληρωμή λοιπών βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων καθώς και την αποπληρωμή βραχυπρόθεσμου τραπεζικού δανεισμού και πιο συγκεκριμένα ότι θα χρησιμοποιηθούν ως ακολούθως:

-€ 1.000 χιλ. για τηναποπληρωμή βραχυπρόθεσμου τραπεζικού δανεισμού (ήτοι factoring και σύμβαση ανοιχτού αλληλόχρεου λογαριασμού)

-€ 300 χιλ. για τηναποπληρωμή υποχρεώσεων προς προμηθευτές.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρίας γνωρίζει στους παρισταμένους μετόχους ότι εξαιτίας της πρόσφατης αύξησης στη ζήτηση των προϊόντων της εταιρίας μας κατέστη, συνακόλουθα, αναγκαία η αύξηση των παραγγελιών από τον βασικό προμηθευτή μας. Κατόπιν των ανωτέρω, κρίνεται ότι είναι προς το συμφέρον της εταιρίας μας, η ανακατανομήτων ποσών των αντληθέντων κεφαλαίων, χωρίς να μεταβάλλεται η προβλεπόμενη χρήση αυτών, ήτοι η κάλυψη αναγκών κεφαλαίου κίνησης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, κατόπιν διαλογικής συζήτησης, ενέκρινε κατά τη συνεδρίαση της 27-9-2019 στο σύνολο της την εισήγηση του Διευθύνοντος Συμβούλου και αποφάσισε την ανακατανομή των αντληθέντων κεφαλαίων (χωρίς να υπάρχει μεταβολή του σκοπού χρήσης) ως κάτωθι:

-Έως € 500 χιλ. για την αποπληρωμή βραχυπρόθεσμου τραπεζικού δανεισμού (ήτοι factoring και σύμβαση ανοιχτού αλληλόχρεου λογαριασμού),

-Έως € 794 χιλ. για την αποπληρωμή υποχρεώσεων προς προμηθευτές.

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας με έγκυρους ψήφους 4.889.020 που αντιστοιχούν σε ποσοστό 58,02% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μετά δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, ενέκρινε παμψηφεί την ανακατανομή των αντληθέντων κεφαλαίων (χωρίς να υπάρχει μεταβολή του σκοπού χρήσης) ως κάτωθι:

-Έως € 500 χιλ. για την αποπληρωμή βραχυπρόθεσμου τραπεζικού δανεισμού (ήτοι factoring και σύμβαση ανοιχτού αλληλόχρεου λογαριασμού),

-Έως € 794 χιλ. για την αποπληρωμή υποχρεώσεων προς προμηθευτές.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v