Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Audiovisual: Υπεγράφη το σχέδιο σύμβασης συγχώνευσης δύο θυγατρικών

Δεδομένου ότι η Audiovisual είναι η μοναδική μέτοχος των απορροφώμενων και κατέχει το σύνολο (100%) των μετοχών τους, δεν υφίσταται σχέση ανταλλαγής εταιρικών συμμετοχών μεταξύ των Συγχωνευόμενων Εταιρειών.

Audiovisual: Υπεγράφη το σχέδιο σύμβασης συγχώνευσης δύο θυγατρικών

Το Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης δια απορρόφησης των "Ελληνικά Ψυχαγωγικά Πάρκα Ανώνυμη Εταιρεία" και "Ιντερνάσιοναλ Γκέιμινγκ και Εντερτέινμεντ Ανώνυμη Εταιρεία Ψυχαγωγίας και Διασκέδασης", υπέγραψε στις 16 Οκτωβρίου η Audiovisual. 

Σύμφωνα με την ανακοίνωση που εξέδωσε η Audiovisual, στο πλαίσιo της ως άνω σκοπούμενης συγχώνευσης, το σύνολο των σχετικών εγγράφων τα οποία προβλέπονται, έχουν αναρτηθεί από τις 04.11.2019 στην ιστοσελίδα της απορροφώσας, ενώ είναι διαθέσιμα και στην έδρα των απορροφώμενων εταιρειών.

Τα εν λόγω έγγραφα αφορούν (α) στο από 16.10.2019 Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης, (β) στους από 30.06.2019 Ισολογισμούς Αποτίμησης των απορροφώμενων και των Εκθέσεων των Ορκωτών Ελεγκτών επ' αυτών, (γ) στις οικονομικές καταστάσεις των απορροφώμενων και της απορροφώσας για τις τελευταίες τρεις χρήσεις καθώς και τις σχετικές εκθέσεις διαχείρισης των Διοικητικών τους Συμβουλίων.

Τέλος, δεδομένου ότι η Audiovisual είναι η μοναδική μέτοχος των απορροφώμενων και κατέχει το σύνολο (100%) των μετοχών τους, δεν υφίσταται σχέση ανταλλαγής εταιρικών συμμετοχών μεταξύ των Συγχωνευόμενων Εταιρειών, και επομένως το μετοχικό κεφάλαιο της απορροφώσας δεν θα αυξηθεί λόγω της Συγχώνευσης αλλά θα παραμείνει αμετάβλητο.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v