Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Sato: Εγκρίθηκε η Συμφωνίας Εξυγίανσης από τη ΓΣ

Στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση, παραστάθηκαν ή αντιπροσωπεύθηκαν οκτώ μέτοχοι, κάτοχοι συνολικά 17.223.472 κοινών ονομαστικών μετοχών και ψήφων επί συνόλου 65.326.518, ήτοι ποσοστό απαρτίας 26,365%.

Sato: Εγκρίθηκε η Συμφωνίας Εξυγίανσης από τη ΓΣ

Η εταιρεία «SATO» ανακοινώνει ότι συνήλθε σήμερα 8 Νοεμβρίου 2019 και ώρα 17.30 στα γραφεία της που βρίσκονται στo Ηράκλειο Αττικής, επί της οδού Προβελεγγίου, αρ. 6, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της.

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση, στην οποία παραστάθηκαν ή αντιπροσωπεύθηκαν οκτώ (8) μέτοχοι, κάτοχοι συνολικά 17.223.472 κοινών ονομαστικών μετοχών και ψήφων επί συνόλου 65.326.518, ήτοι ποσοστό απαρτίας 26,365% αποφάσισε ως εξής:

1. Επί του πρώτου θέματος της ημερησίας διάταξης, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα (17.223.472 έγκυρες ψήφοι υπέρ, ήτοι με ποσοστό πλειοψηφίας 100% του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου) την από 18/09/2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για την υπογραφή ιδιωτικού συμφωνητικού - συμφωνίας εξυγίανσης – μεταβίβασης επιχείρησης με πιστωτές αυτής και την κατάθεση Αίτησης Άμεσης Επικύρωσης αυτού στο Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών - Εκούσια Δικαιοδοσία) (κατ' άρθρα 106β και 106δ του Ν. 3588/2007, ως αυτός ισχύει τροποποιηθείς), καθώς και το περιεχόμενο της υπογραφείσης την 18/09/2019 Συμφωνίας Εξυγίανσης κατά τα ως άνω άρθρα και όλων των ενεργειών που έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι και σήμερα.

2. Επί των δεύτερου, τρίτου, τετάρτου και πέμπτου θεμάτων της ημερησίας διάταξης, η Γενική Συνέλευση δεν έλαβε κάποια απόφαση καθότι κρίθηκε ότι τα εν λόγω θέματα πρέπει να τεθούν εκ νέου σε μελλοντική Γενική Συνέλευση όταν και θα είναι πιο ώριμες οι δυνατές επιλογές τόσο σχετικά με την επωνυμία της Εταιρίας όσο και σχετικά με τα πρόσωπα που θα εκλεγούν στο Διοικητικό Συμβούλιο αυτής και την Επιτροπή Ελέγχου.

3. Επί του έκτου θέματος της ημερησίας διάταξης, δεν υπήρχαν άλλα θέματα ή ανακοινώσεις.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v