«Ναι» από τη ΓΣ της Νάκας για επιστροφή μετρητών 570.600 ευρώ

Οι μέτοχοι της Νάκας ενέκριναν την αυξομείωση του μετοχικού κεφαλαίου και επιστροφή στους μετόχους ποσού 570.600 ευρώ.

«Ναι» από τη ΓΣ της Νάκας για επιστροφή μετρητών 570.600 ευρώ

Στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Νάκας το σύνολο των μετοχών που κατατέθηκαν ήταν 5.114.375 ήτοι 80,67%  του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου.

Στη συνέχεια οι παρευρισκόμενοι ενέκριναν τα ακόλουθα:

  1. Την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση μέρους του αποθεματικού της διαφοράς υπέρ το άρτιο ποσού 570.600€ με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά  0,09€.
  2. Τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 570.600€ και την επιστροφή στους μετόχους ποσού 570.600€ με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά 0,09€. Επίσης εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο να ορίσει την ημερομηνία αποκοπής και πληρωμής της επιστροφής κεφαλαίου προς τους δικαιούχους και να προβεί στις δέουσες δημοσιεύσεις.
  3. Την τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού με τη συμπλήρωση των παρακάτω μεταβολών του μετοχικού κεφαλαίου:

(ω) Με την από 11.11.2019 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξάνεται κατά ποσό 570.600€ με κεφαλαιοποίηση του αποθεματικού από την έκδοση  μετοχών υπέρ το άρτιο και με αντίστοιχη αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά 0,09 €. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται στο ποσό των 4,374.600,00 € και διαιρείται σε 6.340.000 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 0,69 € ανά μετοχή.

(αα) Με την από 11.11.2019 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μειώνεται  κατά ποσό 570.600€ με επιστροφή μετρητών στους μετόχους ποσού 570.600€ με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά 0,09€. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται στο ποσό των 3,804.000,00€ και διαιρείται σε 6.340.000 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 0,60 € ανά μετοχή.

 Δεν αναπτύχθηκαν άλλα θέματα.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v