Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Παΐρης: Προχωρά σε έκδοση ομολογιακού ως 8,96 εκατ. ευρώ

Το ομολογιακό θα εκδοθεί υπό την εγγύηση της θυγατρικής EPSH Ελλάς.

Παΐρης: Προχωρά σε έκδοση ομολογιακού ως 8,96 εκατ. ευρώ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας Παΐρης συγκαλεί τους κ.κ. Μετόχους της Εταιρείας σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 10η Φεβρουαρίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ., στα γραφεία στην έδρα της Εταιρείας στον Ασπρόπυργο Αττικής Θέση Γκορυτσά, Τ.Κ. 19300, προκειμένου οι κ.κ. Μέτοχοι να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις επί των ακόλουθων θεμάτων Ημερήσιας Διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Έκδοση Εμπραγμάτως Εξασφαλισμένου Κοινού Ομολογιακού Δανείου βάσει των διατάξεων του ν. 4548/2018 και του ν. 3156/2003 ως ισχύουν, ποσού μέχρι ευρώ οκτώ εκατομμυρίων εννιακοσίων εξήντα τεσσάρων χιλιάδων Ευρώ (€8.964.000), υπό την εγγύηση της θυγατρικής εταιρείας «EPSH ΕΛΛΑΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και ορισμός των εξασφαλίσεων που θα παρασχεθούν στους ομολογιούχους δανειστές.

2. Ανάθεση, δυνάμει εντολής και πληρεξουσιότητας στο Διοικητικό Συμβούλιο όπως, κατόπιν διαπραγματεύσεων με τα ενδιαφερόμενα μέρη, εξειδικεύσει τους όρους του κοινού ομολογιακού δανείου, επιλέξει και συμβληθεί με τους ομολογιούχους δανειστές, διορίσει το διαχειριστή πληρωμών και τον εκπρόσωπο των ομολογιούχων και ορίσει τα πρόσωπα που θα υπογράψουν όλες τις συναφείς προς την έκδοση, διάθεση και εκπροσώπηση του ομολογιακού δανείου, συμβάσεις, τις εξασφαλίσεις καθώς και τις ομολογίες.

3. Εκλογή νέου μέλους της Επιτροπής Ελέγχου.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό απαρτίας για τη λήψη αποφάσεως σε οποιοδήποτε θέμα της αρχικής ημερησίας διάταξης κατά την ημερομηνία της 10ης Φεβρουαρίου 2020, η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει εκ νέου σε Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση, χωρίς να μεσολαβήσει νεότερη πρόσκληση αυτής, τη Δευτέρα 17 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 11:00 π.μ., στα γραφεία στην έδρα της Εταιρείας στον Ασπρόπυργο Αττικής, Θέση Γκορυτσά, Τ.Κ. 19300.

 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v