Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου από την Entersoft

Εως 516.800 μετοχές, θα διατεθούν στο ευρύ επενδυτικό κοινό με Δημόσια Προσφορά, και έως 27.200 μετοχές θα διατεθούν με προσφορά σε περιορισμένο κύκλο προσώπων, ήτοι στο προσωπικό της Εταιρείας.

Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου από την Entersoft

Στην από 11.10.2019 Έκτακτη Γενική Συνέλευση και στις από 31.12.2019 και 13.02.2020 συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Entersoft, αποφασίστηκε, μεταξύ άλλων, η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και η εισαγωγή του συνόλου των μετοχών στη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών (εφεξής το «Χ.Α.»).

Ειδικότερα, αποφασίστηκαν τα εξής:

 Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας έως €163.200,00 με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων, με καταβολή μετρητών και την έκδοση έως 544.000 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας €0,30 η κάθε μία (εφεξής οι «Νέες Μετοχές» και από κοινού η «Αύξηση»), καλυπτόμενη ως εξής:

 έως 516.800 μετοχές, θα διατεθούν στο ευρύ επενδυτικό κοινό με Δημόσια Προσφορά, και 

 έως 27.200 μετοχές θα διατεθούν με προσφορά σε περιορισμένο κύκλο προσώπων, ήτοι στο προσωπικό της Εταιρείας.

 Τυχόν διαφορά από την έκδοση των μετοχών υπέρ το άρτιο, δηλαδή μεταξύ της τιμής διάθεσης/εγγραφής και της ονομαστικής αξίας των Νέων Μετοχών, θα αχθεί σε πίστωση του λογαριασμού «αποθεματικό υπέρ το άρτιο».

 Η διαγραφή του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας από την Εναλλακτική Αγορά του Χ.Α. και η εισαγωγή τους στη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χ.Α.

 Ο ορισμός της ανώτατης τιμής διάθεσης των Νέων Μετοχών, από κοινού με το Συντονιστή Κύριο Ανάδοχο, σε €7,50 ανά Μετοχή, σύμφωνα με την άρθρο 17 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129.

Οι Νέες Μετοχές θα έχουν δικαίωμα απόληψης μερίσματος από τα κέρδη της χρήσης 2019, εφόσον συντρέξουν οι νόμιμες προϋποθέσεις για καταβολή μερίσματος από τη χρήση 2019.

Η Αύξηση θα καλυφθεί ως εξής: o ποσοστό τουλάχιστον 30% των Μετοχών της Δημόσιας Προσφοράς (ήτοι τουλάχιστον 155.040 Μετοχές σε περίπτωση πλήρους κάλυψης της Αύξησης) θα διατεθεί για την ικανοποίηση των εγγραφών των Ιδιωτών Επενδυτών, και o το υπόλοιπο έως και 70% των Μετοχών (ήτοι έως και 361.760 μετοχές σε περίπτωση πλήρους κάλυψης της Αύξησης) θα κατανεμηθεί μεταξύ των Ειδικών και Ιδιωτών Επενδυτών με βάση τη συνολική ζήτηση που θα εκδηλωθεί σε κάθε κατηγορία επενδυτών (Ειδικών και Ιδιωτών Επενδυτών).

Η έκδοση των Νέων Μετοχών θα πραγματοποιηθεί βάσει των διατάξεων του Ν. 4548/2018, της χρηματιστηριακής νομοθεσίας και του Καταστατικού της Εταιρείας. Σε περίπτωση που η κάλυψη της Αύξησης δεν είναι πλήρης, θα ισχύσει το άρθρο 28 παρ. 1 του Ν. 4548/2018, ώστε το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας να αυξηθεί μέχρι του ποσού της τελικής κάλυψης.

Εφόσον η έκδοση οριστικής απόφασης περί της εισαγωγής από το Χ.Α. σχετικά με την ικανοποίηση του κριτηρίου διασποράς είναι αρνητική, θα αποδοθούν πίσω τα κεφάλαια στους επενδυτές εντός 3 εργασίμων ημερών και δεν θα λάβουν Μετοχές της Εκδότριας, ενώ οι Μετοχές της Εταιρείας θα παραμείνουν σε διαπραγμάτευση στην Εναλλακτική Αγορά του Χ.Α. Τα δεσμευθέντα ποσά καταθέσεων υπόκεινται στους όρους της αρχικής κατάθεσης (προθεσμία, επιτόκιο κ.τ.λ.) μέχρι την αποδέσμευσή τους, καθώς επίσης και η επιστροφή του τυχόν καταβληθέντος επιπλέον ποσού μετρητών θα γίνεται σύμφωνα με τα ισχύοντα επιτόκια ανά τράπεζα και κατηγορία καταθέσεων.

Ο Συντονιστής Κύριος Ανάδοχος και οι Ανάδοχοι δεν αναλαμβάνουν οποιαδήποτε ευθύνη για την ικανοποίηση των όρων περί διασποράς των μετοχών που έχουν επιβληθεί σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, ούτε προς τις συνέπειες από τυχόν μη ικανοποίηση των όρων αυτών.

Περαιτέρω πληροφορίες για την Εταιρεία, τις μετοχές και τον τρόπο διάθεσης των Νέων Μετοχών περιλαμβάνονται στο σχετικό Ενημερωτικό Δελτίο, το περιεχόμενο του οποίου εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά τη συνεδρίαση της 24.02.2020, διότι πληροί τα πρότυπα της πληρότητας, της δυνατότητας κατανόησης και της συνεκτικότητας που επιβάλλονται βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129, ως ισχύει.

Η εν λόγω έγκριση από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δεν θα πρέπει να θεωρείται ως ευνοϊκή γνώμη για την Εταιρεία και την ποιότητα των Νέων Μετοχών που αποτελούν το αντικείμενο του Ενημερωτικού Δελτίου. Οι επενδυτές θα πρέπει να προβούν σε δική τους εκτίμηση ως προς την καταλληλότητα της επένδυσης στις κινητές αξίες της Εταιρείας.

Το αναμενόμενο χρονοδιάγραμμα διάθεσης των Νέων Μετοχών με Δημόσια Προσφορά είναι το ακόλουθο:

ΤΙΜΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ

Η τελική τιμή διάθεσης των Νέων Μετοχών (εφεξής «Τιμή Διάθεσης») θα καθοριστεί από το Συντονιστή Κύριο Ανάδοχο, σύμφωνα με το άρθρο 17 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129 και το άρθρο 8 της απόφασης 9/687/3.7.2014 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως ισχύουν.

Η Τιμή Διάθεσης θα γνωστοποιηθεί στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και θα δημοσιευθεί, σύμφωνα με το άρθρο 8 της απόφασης 9/687/3.7.2014 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και την παρ. 2 του άρθρου 21 του Κανονισμού (EE) 2017/1129, όπως ισχύουν, το αργότερο την επόμενη εργάσιμη ημέρα μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Προσφοράς. Ταυτόχρονα με τον καθορισμό της Τιμής Διάθεσης, θα αποφασιστεί και η οριστική κατανομή των Νέων Μετοχών.

Σε κάθε περίπτωση, η Τιμή Διάθεσης θα καθορισθεί εντός του ανακοινωθέντος δεσμευτικού εύρους τιμών. Σύμφωνα με το άρθρο 17 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129, ο Συντονιστής Κύριος Ανάδοχος και η Εκδότρια όρισαν ως ανώτατη τιμή το ποσό των €7,50 για έκαστη των Νέων Μετοχών.

Κατά την περίοδο που προηγήθηκε της διαδικασίας του Βιβλίου Προσφορών, ο Συντονιστής Κύριος Ανάδοχος έλαβε ενδεικτικές προσφορές από επαρκή αριθμό Ειδικών Επενδυτών, ώστε να προσδιορίσει, σύμφωνα με επαγγελματικά κριτήρια, την τιμή που ανταποκρίνεται καλύτερα στις συνθήκες ζήτησης της αγοράς. Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 8 της απόφασης 9/687/3.7.2014 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η ανώτατη τιμή του εύρους τιμής δεν μπορεί να υπερβαίνει την κατώτατη κατά ποσοστό μεγαλύτερο του 20%.

Η Τιμή Διάθεσης θα είναι κοινή για όλους τους επενδυτές, Ειδικούς και Ιδιώτες, που θα συμμετάσχουν στη διάθεση Μετοχών με Δημόσια Προσφορά. Σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 8 της απόφασης 9/687/3.7.2014 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η Τιμή Διάθεσης δεν μπορεί να προσδιοριστεί σε ύψος το οποίο δεν καλύπτεται πλήρως η Δημόσια Προσφορά, εκτός αν πρόκειται για το κατώτατο όριο του δεσμευτικού εύρους τιμών.

Η Τιμή Διάθεσης θα καθορισθεί με βάση τις προσφορές που θα υποβάλλουν οι Ειδικοί Επενδυτές στο Βιβλίο Προσφορών (διαδικασία «Βook building») μέσω του Η.ΒΙΠ. Η εν λόγω διαδικασία υποβολής προσφορών θα ακολουθηθεί για το μέρος της Δημόσιας Προσφοράς που αφορά τους Ειδικούς Επενδυτές και θα πραγματοποιηθεί ταυτόχρονα με τις εγγραφές των Ιδιωτών Επενδυτών.

Η Τιμή Διάθεσης θα είναι κοινή για όλους τους επενδυτές, Ειδικούς και Ιδιώτες, που θα συμμετάσχουν στη διάθεση μετοχών με Δημόσια Προσφορά.

Οι Ειδικοί Επενδυτές θα υποβάλλουν τις προσφορές τους, για τις προσφερόμενες με Δημόσια Προσφορά μετοχές, εντός του ακόλουθου δεσμευτικού εύρους τιμών:

 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v