Πετρόπουλος: Αύξηση 36,8% στα καθαρά κέρδη το 2019

Τα ίδια κεφάλαια αυξήθηκαν στα €35,9εκ από €32,1εκ το 2018. Οι ελεύθερες ταμειακές ροές ανήλθαν σε €2,5εκ από €1,1 εκ το 2018.

Πετρόπουλος: Αύξηση 36,8% στα καθαρά κέρδη το 2019

Οι πωλήσεις του Ομίλου της Πέτρος Πετρόπουλος αυξήθηκαν κατά 24,7% και ανήλθαν σε €117,3εκ (€94 εκ. το 2018), σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

Το ΕΒΙTDA του Ομίλου ανήλθε σε €7,3εκ έναντι €6,2εκ το 2018 σημειώνοντας αύξηση 19,0%.

Τα κέρδη προ φόρων αυξήθηκαν κατά 31,2% και ανήλθαν σε €5,6εκ έναντι €4,2εκ το 2018, ενώ τα κέρδη μετά τους φόρους και τα δικαιώματα μειοψηφίας αυξήθηκαν κατά 36,8% σε €3,5εκ έναντι €2,6εκ το 2018.

Ο συνολικός τραπεζικός δανεισμός μειώθηκε στα €14,6εκ από €16,6εκ το 2018 ενώ ο καθαρός τραπεζικός δανεισμός μειώθηκε στα €5,9εκ από €8,8εκ.

Τα μετρητά και ισοδύναμα αυξήθηκαν σε €8,7εκ. από €7,8εκ. στις 31.12.2018.

Τα ίδια κεφάλαια αυξήθηκαν στα €35,9εκ από €32,1εκ το 2018. Οι ελεύθερες ταμειακές ροές ανήλθαν σε €2,5εκ από €1,1 εκ το 2018.

Ο δείκτης φερεγγυότητας του Ομίλου (καθαρή θέση ως % του συνόλου του ενεργητικού χωρίς τα μετρητά και ισοδύναμα) στις 31.12.2019 ήταν 64,9% έναντι 59,3% την 31.12.2018.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας θα προτείνει στη Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων μέρισμα 0,10 ευρώ ανά μετοχή για τη Χρήση 2019.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v